English through Movies

ByAksorn Chula

English through Movies

โครงการอบรม English through Movies กลางปี 2564
จัดโดยภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน – 7 สิงหาคม 2564

1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ ดังนั้นการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่บุคคลทั่วไปในสังคมจึงนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศแล้วยังมีส่วนช่วยให้เข้าใจวัฒนธรรมตะวันตกอีกด้วย
การจัดอบรมระยะสั้นโดยใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะภาษาอังกฤษต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านไวยากรณ์ คำศัพท์ การฟังและพูด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากผู้เรียนสามารถเพลิดเพลินไปกับเนื้อหาที่นำเสนอในสื่อนั้นๆ พร้อมกับพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาอังกฤษจึงเห็นสมควรที่จะจัดโครงการอบรม English through Movies เพื่อเป็นการให้บริการแก่ชุมชนและสนับสนุนปณิธานของมหาวิทยาลัยในการเป็นแหล่งพึ่งพึงทางวิชาการแก่ชุมชน

2. วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมทักษะภาษาอังกฤษด้านการสื่อสาร (ไวยากรณ์ คำศัพท์ การฟังและพูด) ให้กับผู้เรียนภาษาอังกฤษที่มีทักษะอยู่ในระดับกลาง (intermediate)

3. หัวข้อการอบรม
ในการเรียนแต่ละครั้ง ผู้สอนจะกำหนดให้ผู้เรียนชมภาพยนตร์ก่อนเข้าเรียน โดยครอบคลุมกิจกรรมหรือหัวข้อดังนี้
• กิจกรรมเสริมการเรียนการสอน เช่น การสนทนา ที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ที่คัดสรรแต่ละอาทิตย์
• คำศัพท์หัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ที่คัดสรร (เช่น travel, work, home and family, shopping, education)
• ไวยากรณ์ ที่ปรากฏใช้ในภาพยนตร์ที่คัดสรร เช่น tenses, articles, adjectives, conjunctions
หมายเหตุ การชมภาพยนตร์เป็นสื่อเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับกลาง เนื้อหาที่เรียนจะไม่ครอบคลุม การวิเคราะห์หรือการศึกษาเกี่ยวกับภาพยนตร์โดยตรง หากผู้เรียนไม่สามารถดูภาพยนตร์เพื่อเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนยังติดตามเนื้อหาและหัวข้อการอบรมในบทเรียนได้ แต่อาจะไม่สามารถแสดงความเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์นั้นๆ ในช่วง 10-15 นาทีแรกของการเรียน

4. วิธีจัดการอบรม
จัดการอบรมเป็นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 25 คน จำนวน 1 กลุ่ม

5. ระยะเวลาในการอบรม
ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00-16.00 น.
ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน – 7 สิงหาคม 2564 รวม 30 ชั่วโมง

6. กำหนดการรับสมัคร
ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2564
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ ตามช่องทางดังนี้
1. เว็บไซต์ www.AksornChula.com
2. email : aksornchula@chula.ac.th
3. หมายเลขโทรศัพท์ 02-2184534-36

7. วิธีการสมัคร
สมัครออนไลน์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.Aksornchula.com
1. สมัครลงชื่อเข้าใช้บริการ (กรณีสมาชิกใหม่)
2. ล๊อกอินเข้าระบบ
3. เลือกคอร์สเรียนอบรมภาษา (ห้ามวันและเวลาเดียวกัน)
4. ชำระเงินค่าอบรม โดย โอน/ฝาก เงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เลขที่บัญชี 152-4-218367 (รับชำระเต็มจำนวนเท่านั้นและกรณีโอนเงินผ่านช่องทางออนไลน์ รบกวน capture หน้าจอที่ทำรายการให้เห็นเลขที่บัญชีที่ทำการโอนเข้า ยอดเงินที่ทำการโอนเข้า วันเวลาที่ทำรายการ หมายเลขอ้างอิง และโลโก้ธนาคารที่ใช้บริการให้ชัดเจนทางฝ่ายการเงินไม่รับหลักฐานการโอนเงินที่เป็นอีเมลตอบรับอัตโนมัติจากทางธนาคาร)
5. ส่งแนบหลักฐานการชำระเงินที่หน้าเว็บไซต์
6. เสร็จสิ้นการสมัคร มี E-mail แจ้งการสมัครเสร็จสมบูรณ์

8. สถานที่อบรม
การเรียนเป็นรูปแบบ online

9. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป

10. ค่าธรรมเนียมการอบรม
ค่าธรรมเนียมและค่าเอกสาร คนละ 3,700 บาท
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการอบรมที่ได้ชำระแล้วไม่ว่ากรณีใด นอกจากจะไม่สามารถเปิดการอบรมได้

11. การประเมินผล
ผู้เข้ารับการอบรมเกินกว่าร้อยละ 80 จะได้รับหนังสือสำคัญจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าอบรมสามารถอ่านบทความภาษาอังกฤษประเภทต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
3. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และได้ฝึกทักษะที่จำเป็นในการอ่านภาษาอังกฤษ เช่น การระบุใจความสำคัญ การเดาศัพท์ในตัวบท

13. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการดำเนินการอบรมดังนี้
1. หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ                ประธานกรรมการ
2. อาจารย์ ดร.จิตติมา พฤฒิพฤกษ์            กรรมการ
3. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ             กรรมการ
4. นางภัคภร พตด้วง                                  กรรมการและเลขานุการ

About the author

Aksorn Chula administrator