English through Movies

ByAksorn Chula

English through Movies

** ปิดรับสมัคร **
คอร์ส English through Movies
– ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ ดังนั้นการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่บุคคลทั่วไปในสังคมจึงนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศแล้วยังมีส่วนช่วยให้เข้าใจวัฒนธรรมตะวันตกอีกด้วย
การจัดอบรมระยะสั้นโดยใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะภาษาอังกฤษต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านไวยากรณ์ คำศัพท์ การฟังและพูด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากผู้เรียนสามารถเพลิดเพลินไปกับเนื้อหาที่นำเสนอในสื่อนั้นๆ พร้อมกับพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00-16.00 น.
ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน – 7 สิงหาคม 2564 รวม 30 ชั่วโมง

ราคา 3,700 บาท
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้  – 30 เมษายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม

Click เพื่อลงทะเบียน
***ผู้ใช้งานใหม่ โปรดลงทะเบียนสร้าง account ก่อน

About the author

Aksorn Chula administrator