Writing Enrichment

ByAksorn Chula

Writing Enrichment

** ปิดรับสมัคร มีผู้สมัครเต็มตามจำนวนแล้ว **
คอร์ส Writing Enrichment
– ทักษะในการเขียนภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งในการสื่อสาร การมีพื้นฐานการเขียนภาษาอังกฤษที่ดีและเป็นระบบจะช่วยให้การเขียนเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การเขียนย่อหน้า เรียงความ รายงาน จดหมายธุรกิจ บทความ สัมฤทธิ์ผล  ภาควิชาภาษาอังกฤษจึงเห็นสมควรที่จะจัดโครงการอบรม Writing Enrichment โดยการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมพื้นฐานการเขียน ไม่ว่าจะเป็น การเขียนย่อหน้า (paragraphs) ประเภทต่างๆ องค์ประกอบของการเขียนที่ดีและการพัฒนาโครงสร้างการเขียนย่อหน้าเพื่อนำไปปรับใช้ตามความสนใจและความประสงค์ของผู้เรียน

ทุกวันเสาร์ เวลา 9.00-11.00 น.
ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน – 14 สิงหาคม 2564 รวม 20 ชั่วโมง

ราคา 3,500 บาท
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้  – 30 เมษายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม

Click เพื่อลงทะเบียน
***ผู้ใช้งานใหม่ โปรดลงทะเบียนสร้าง account ก่อน

About the author

Aksorn Chula administrator