Learning English through Science Fiction: Beyond the Galaxy

ByAksorn Chula

Learning English through Science Fiction: Beyond the Galaxy

โครงการอบรม Learning English through Science Fiction: Beyond the Galaxy
เรียนอังกฤษผ่านนิยายวิทยาศาสตร์: ข้ามขอบกาแล็กซี่
จัดโดยภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน – 2 สิงหาคม 2564

1. หลักการและเหตุผล
ภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างยิ่งในโลกยุคดิจิทัล ความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในปัจจุบันมิใช่เพียงแต่เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนหรือการทำงาน แต่ยังเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างให้ผู้ศึกษาได้มองและทำความเข้าใจโลกยุคใหม่ที่ไร้พรมแดนนี้อีกด้วย การเรียนภาษาอังกฤษในปัจจุบันจึงมิใช่เป็นเพียงการช่วยให้ผู้เรียนมี “เครื่องมือสื่อสาร” แต่เป็นการเพิ่มศักยภาพในการเป็นพลเมืองโลกด้วยนิยายวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ time travel, alien abduction, genetic manipulation, และ human augmentation ที่คัดสรรเพื่อใช้ในการเรียนการสอนเป็นวรรณกรรมชั้นเอกที่เป็นที่รู้จัก (คลาสสิก) และสมัยใหม่ มีเนื้อหาที่สนุกสนาน น่าตื่นเต้น เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์และมีความเชื่อมโยงกับประเด็นทางสังคม เช่น ชนกลุ่มน้อย เป็นต้น นิยายวิทยาศาสตร์จึงเป็นตัวบทที่ดีที่สามารถนำมาใช้ศึกษาภาษาอังกฤษทั้งด้านเนื้อหาและภาษาได้เป็นอย่างดี
ภาควิชาภาษาอังกฤษจึงเห็นสมควรที่จะจัดLearning English through Science Fiction: Beyond the Galaxy เรียนอังกฤษผ่านนิยายวิทยาศาสตร์: ข้ามขอบกาแล็กซี่ แก่ผู้ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับสูง (ผู้ที่ได้คะแนน IELTS ในระดับสูงกว่า 6.0 หรือได้คะแนน TOEFL ในระดับสูงกว่า 78 หรือเทียบเท่า ทั้งนี้หากผู้สนใจเรียนไม่เคยสอบวัดผลดังกล่าวแต่มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับสูงหรือใกล้เคียงที่กำหนด สามารถติดต่อสอบถามผู้สอนโดยตรงได้ทาง ajarnjennychula@gmail.com ว่าลงทะเบียนได้หรือไม่) และ เพื่อเป็นการให้บริการแก่ชุมชนและสนับสนุนปณิธานของมหาวิทยาลัยในการเป็นแหล่งพึ่งพิงทางวิชาการแก่ชุมชน

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและความคล่องแคล่วในการพูดและฟังภาษาอังกฤษ
2. เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์และไวยากรณ์ที่เหมาะสมกับภาษาอังกฤษที่ใช้ในตัวบทพูดและเขียน
3. เพื่อพัฒนาทักษะและความมั่นใจในการอ่านภาษาอังกฤษระดับสูง
4. เพื่อพัฒนาทักษะและความมั่นใจในการเขียนนิยายของตนเอง

3. หัวข้อการอบรม
1. ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษผ่านบางส่วนของนิยายและเรื่องสั้นของนักเขียน เช่น Philip K. Dick, Ursula K. Le Guin และ Naomi Kritzer
2. ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษผ่านละครทีวีที่มาจากนิยายวิทยาศาสตร์ เช่น Twilight Zone, Black Mirror’s Arkangel (S4 E 2) และ คลิปภาพยนตร์

4. วิธีจัดการอบรม
จัดการเรียนการสอนเป็นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 25 คน ในห้องเรียนจะมีกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งเป็นกลุ่ม เป็นคู่ รายบุคคล เช่น การอภิปรายและแสดงความเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์ การอ่านนิยาย/ เรื่องสั้น หรือ ละครที่ผู้เรียนที่ได้ดูหรือศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าเรียน ทั้งนี้เนื้อหาในการอภิปรายและการทำกิจกรรมในชั้นเรียนจะมาจากคำถามจากอาจารย์ผู้สอนและผู้เข้าอบรบในการเข้าเรียน ผู้สอนขอให้ผู้เรียนทำการบ้านก่อนเข้าเรียนทุกครั้งโดยการดูภาพยนตร์หรืออ่านนิยายที่กำหนดก่อนเรียน โดยงานที่ได้รับแต่ละครั้งจะใช้เวลาเตรียมตัวด้วยตนเองประมาณ 1 ชั่วโมง ผู้สอนไม่แนะนำผู้เรียนที่อาจจะไม่มีเวลาเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนลงทะเบียนในวิชานี้ เนื่องจากการเรียนการสอนจะเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และอภิปรายถึงสิ่งที่ได้ดูหรืออ่านด้วยตนเองตามที่ได้รับมอบหมายก่อนเข้าเรียน

5. ระยะเวลาการอบรม
ทุกวันจันทร์ และพุธ เวลา 18.00 – 20.00 น. ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน-2 สิงหาคม 2564 รวม 30 ชั่วโมง

6. กำหนดการรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2564
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ ตามช่องทางดังนี้
1. เว็บไซต์ www.AksornChula.com
2. email : AksornChula@Chula.ac.th

7. วิธีการสมัคร
สมัครออนไลน์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.Aksornchula.com
1. สมัครลงชื่อเข้าใช้บริการ (กรณีสมาชิกใหม่)
2. ล๊อกอินเข้าระบบ
3. เลือกคอร์สเรียนอบรมภาษา (ห้ามวันและเวลาเดียวกัน)
4. ชำระเงินค่าอบรม โดย โอน/ฝาก เงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เลขที่บัญชี 152-4-218367 (รับชำระเต็มจำนวนเท่านั้นและกรณีโอนเงินผ่านช่องทางออนไลน์ รบกวน capture หน้าจอที่ทำรายการให้เห็นเลขที่บัญชีที่ทำการโอนเข้า ยอดเงินที่ทำการโอนเข้า วันเวลาที่ทำรายการ หมายเลขอ้างอิง และโลโก้ธนาคารที่ใช้บริการให้ชัดเจนทางฝ่ายการเงินไม่รับหลักฐานการโอนเงินที่เป็นอีเมลตอบรับอัตโนมัติจากทางธนาคาร)
5. ส่งแนบหลักฐานการชำระเงินที่หน้าเว็บไซต์
6. เสร็จสิ้นการสมัคร มี E-mail แจ้งการสมัครเสร็จสมบูรณ์

8. สถานที่อบรม
การเรียนเป็นแบบ online

9. คุณสมบัติผู้สมัคร
ผู้สมัครควรมีเวลาในการเตรียมตัวก่อนเข้าเรียน โดยการดูภาพยนตร์หรืออ่านนิยายที่ได้รับมอบหมายทุกครั้งซึ่งใช้เวลาในการเตรียมตัว 1 ชั่วโมงโดยประมาณต่อครั้งและมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามคุณสมบัติทีระบุด้านล่าง
1. เป็นผู้ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับสูง คือ เป็นผู้ที่ได้คะแนน IELTS ในระดับสูงกว่า 6.0 หรือได้คะแนน TOEFL สูงกว่า 78 หรือเทียบเท่า และสนใจหรือชอบอ่านเรื่องแต่ง
2. เป็นผู้มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับสูงหรือใกล้เคียงที่กำหนดและได้รับความเห็นชอบให้เข้าเรียนจากผู้สอน โดยติดต่อสอบถามผู้สอนได้ที่ ajarnjennychula@gmail.com

10. ค่าธรรมเนียมการอบรม
ค่าธรรมเนียมการอบรมและค่าเอกสาร คนละ 3,800 บาท
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการอบรมที่ได้ชำระแล้วไม่ว่ากรณีใด นอกจากจะไม่สามารถเปิดการอบรมได้

11. การประเมินผล
จะประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการจัดดำเนินการโดยให้ผู้เข้ารับการอบรมกรอกแบบประเมินเมื่อเสร็จสิ้นการอบรม
คณะอักษรศาสตร์จะออกวุฒิบัตรให้เป็นหลักฐานว่าได้ผ่านการอบรมเฉพาะผู้ที่รับการอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรม

12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้ผ่านการอบรมจะมีทักษะและความมั่นใจในการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในระดับสูง

13. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการดำเนินการอบรมดังนี้
1. หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ               ประธานกรรมการ
2. ดร.จิตติมา พฤฒิพฤกษ์                        กรรมการ
3. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ            กรรมการ
4. นางภัคภร พตด้วง                                กรรมการและเลขานุการ

About the author

Aksorn Chula administrator