โครงการอบรมบุคคลทั่วไป “คิดและเขียนวรรณกรรมเยาวชน”

ByAdministrator

โครงการอบรมบุคคลทั่วไป “คิดและเขียนวรรณกรรมเยาวชน”

*** ปิดรับสมัคร ผู้สมัครเต็มตามจำนวนแล้ว****

โครงการอบรมบุคคลทั่วไป คิดและเขียนวรรณกรรมเยาวชน
จัดโดยภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระหว่างเดือนตุลาคม–พฤศจิกายน 2562

1. หลักการและเหตุผล
วรรณกรรมเยาวชน เป็นสื่อที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาสติปัญญาและอารมณ์ของเยาวชน ขณะที่อ่านวรรณกรรม การทำงานของสมองจะพัฒนา เกิดจินตนาการ ฝึกการคิดสร้างสรรค์ และก่อให้เกิดความสนใจที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง อันจะทำให้มีมุมมองกว้างไกล รอบรู้ ทันโลก กล่าวได้ว่าวรรณกรรมเยาวชนที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยสำคัญให้เยาวชนเติบโตทั้งด้านสติปัญญา ความรู้ ความมั่นคงเข้มแข็งทางอารมณ์ สามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม และเชื่อมั่นตนเอง คุณลักษณะเหล่านี้นับเป็นรากฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
อย่างไรก็ตาม สภาพสังคมในปัจจุบัน พิจารณาอัตราส่วนจำนวนเยาวชนกับวรรณกรรมเยาวชนในประเทศ ปรากฏว่าวรรณกรรมเยาวชนที่มีคุณภาพด้านเนื้อหาและภาษาที่เหมาะสม ยังมีไม่มากนัก ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะหน่วยงานที่เปิดสอนวิชาโทบรรณาธิการศึกษา เล็งเห็นความสำคัญการสร้างสรรค์วรรณกรรมเยาวชนที่มีคุณภาพ จึงจัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการคิดและเขียนวรรณกรรมเยาวชนแก่ผู้สนใจ

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อฝึกคิดและวิธีคิดในฐานะนักเขียนวรรณกรรมเยาวชน
2. เพื่อฝึกทักษะการเขียนวรรณกรรมเยาวชน
3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะด้านการเขียนวรรณกรรมเยาวชน
4. เพื่อสร้างสรรค์วรรณกรรมเยาวชนที่มีคุณภาพในประเทศไทยให้เพิ่มขึ้น
5. เพื่อเพิ่มกัลยาณมิตรในสายงานอาชีพ

3. หัวข้อการอบรมและเสวนา
1. วิธีคิดเรื่องเด็กและเยาวชน
2. วิธีคิดเรื่องการเสนอเนื้อหา
3. วิธีคิดกลวิธีใหม่(ของแต่ละคน) ในการเขียน
4. วิธีเขียนวรรณกรรมให้เข้าถึงเด็กและเยาวชน
5. การประเมินผลงานการเขียน

4. วิธีจัดการอบรม
อภิปราย ศึกษาตัวอย่างและฝึกเขียนวรรณกรรมเยาวชน

5. ระยะเวลาในการอบรม
วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 13:00-16:00 น.
วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา13:00-16:00 น.
วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 9:00-12:00 และ 13:00-16:00 น.
วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:00-16:00 น.
วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9:00-12:00 และ 13:00-16:00 น.
วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9:00-12:00 และ 13:00-16:00 น.
รวมทั้งสิ้น 27 ชั่วโมง

6. สถานที่อบรม
ห้อง 401/ 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7. ค่าธรรมเนียมการอบรม
ค่าธรรมเนียมการอบรมและค่าเอกสารคนละ 5,900 บาท
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการอบรม เว้นแต่จะไม่อาจเปิดอบรมได้

8. คุณสมบัติของผู้รับการอบรม
ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ www.AksornChula.com และเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการอบรม รับเพียง 25 คน

9. ข้อมูลการรับสมัคร
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ ด้วยวิธีดังนี้
1. เว็บไซต์ www.AksornChula.com
2. email: aksornchula@chula.ac.th
3. หมายเลขโทรศัพท์ 02-2184886

10. วิธีการสมัคร
****ปิดรับสมัครแล้ว****
(หากไม่ชำระค่าธรรมเนียมในเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์)

11. การประเมินผล
ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรม จะได้รับหนังสือสำคัญจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. สร้างนักเขียนวรรณกรรมเยาวชนที่มีคุณภาพ
2. ปลูกจิตสำนึกผู้เข้ารับการอบรมให้ตระหนักถึงความสำคัญในการผลิตวรรณกรรมเยาชนที่มีคุณภาพ

13. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการดำเนินโครงการประกอบด้วย
1. หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์         ประธานกรรมการ
2. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ              กรรมการ
3. อาจารย์ ดร.พิมพ์พจน์ สีลาเขต               กรรมการ
4. เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการ                  กรรมการและเลขานุการ

About the author

Administrator administrator