โครงการอบรม “Phonics ระดับพื้นฐาน – ระดับกลาง”

ByAksorn Chula

โครงการอบรม “Phonics ระดับพื้นฐาน – ระดับกลาง”

โครงการอบรม “Phonics ระดับพื้นฐาน – ระดับกลาง”
จัดโดยศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563

1. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้พัฒนารูปแบบการสอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับผู้เรียน และรูปแบบการสอนที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันนี้คือ การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้หลักการของ Phonics ที่แสดงความสัมพันธ์ของเสียงกับพยัญชนะ ซึ่งการสอนภาษาอังกฤษแบบ Phonics ได้รับการวิจัยแล้วว่าช่วยวางพื้นฐานและสร้างความเข้าใจในตัวภาษา เพื่อต่อยอดทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้ได้ดียิ่งขึ้น การสอนภาษาอังกฤษแบบ Phonics เริ่มเป็นที่แพร่หลายในโรงเรียน และเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่สมควรวางรากฐานที่ถูกต้องให้ ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จึงเห็นสมควรให้มีการจัดอบรมความรู้ทางการสอนภาษาอังกฤษแบบ Phonics ขึ้น ตั้งแต่ในระดับพื้นฐานจนถึงระดับกลาง (การอ่าน-เขียน) การอบรม Phonics จึงเหมาะกับคุณครูสอนภาษาอังกฤษ ผู้ปกครองที่สอนภาษาอังกฤษเสริมให้ลูก ๆ เองที่บ้าน และผู้ที่สนใจ Phonics เพื่อต่อยอดทักษะทางภาษาและวิชาชีพ

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษแบบ Phonics
2. เพื่อสร้างเครื่องมือการสอนภาษาอังกฤษแบบ Phonics ให้แก่ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป
3. เพื่อสนองนโยบายของคณะอักษรศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการให้บริการวิชาการแก่สาธารณชน

3.หัวข้อการอบรม
1. Phonics ระดับพื้นฐาน
– เทคนิคการพัฒนาการรับรู้เสียงและการประมวลผลทางเสียงในเด็กปฐมวัย
– เสียงพยัญชนะและสระในภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน
– กฎการประสมเสียงภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน (พยางค์ปิด, พยางค์เปิด, Silent E, Word Families)
– Sight word พื้นฐาน
– เทคนิคการจัดกิจกรรม Phonics ระดับพื้นฐาน

2. Phonics ระดับกลาง
– เสียงพยัญชนะและสระในภาษาอังกฤษระดับกลาง
(Vowel Combinations, R-Controlled, Consonant -le)
– Sight word ที่ซับซ้อน
– กฎการแบ่งพยางค์รูปแบบต่าง ๆ
– การสอน Morphemes พื้นฐาน (-s, -ed, -ing)

3. จาก Phonics สู่คำศัพท์
– พื้นฐานการเรียนรู้คำศัพท์ในเด็ก
– การ “เข้าใจ” ความหมายคำศัพท์
– คำศัพท์และความจำในกระบวนการเรียนรู้
– การแบ่งประเภทและการเชื่อมโยงคำศัพท์
– เทคนิคการสอนคำศัพท์สำหรับเด็ก
– การปูพื้นฐานคำศัพท์ทางวิชาการ

4. จาก Phonics สู่การอ่าน
– พัฒนาการการเรียนรู้ผ่านการอ่านของเด็ก
– ความสัมพันธ์ระหว่าง “การฟัง” และ “การอ่าน”
– การอ่านออกเสียงระดับประโยคและระดับที่สูงขึ้น
– การพัฒนาความคล่องในการอ่าน (automaticity and fluency)
– กลยุทธ์การอ่านเพื่อความเข้าใจระดับต่าง ๆ
– เทคนิคการสอนอ่านตัวบทรูปแบบต่าง ๆ สำหรับเด็ก

5. จาก Phonics สู่การสะกดคำและการเขียน
– การรับรู้และการประมวลผลทางการเขียนในเด็ก
– การสะกดคำจากเสียง (Dictation)
– การเรียนรู้การสะกดคำและรูปแบบการสะกดคำในภาษาอังกฤษ
– เทคนิคช่วยจำสำหรับการสะกดคำ
– การรับรู้และการประมวลผลระดับ Morpheme
– พื้นฐานการเขียนสำหรับเด็ก

4. วิธีจัดการอบรม
จัดการอบรมเป็นกลุ่ม 1 กลุ่ม

5. ระยะเวลาในการอบรม
ครั้งที่ 1. Phonics ระดับพื้นฐาน วันพุธและพฤหัสที่ 15 – 16 ก.ค. 63 เวลา 18.00 – 20.30 น.
ครั้งที่ 2. Phonics ระดับพื้นฐาน วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 25 – 26 ก.ค. 63 เวลา 9.30 – 12.00 น.
ครั้งที่ 3. Phonics ระดับกลาง วันพุธและพฤหัสที่ 29 – 30 ก.ค. 63 เวลา 18.00 – 20.30 น.
ครั้งที่ 4. จาก Phonics สู่คำศัพท์ วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 1 – 2 ส.ค. 63 เวลา 9.30 – 12.00 น.
ครั้งที่ 5. Phonics ระดับพื้นฐาน วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 8 – 9 ส.ค. 63 เวลา 9.30 – 12.00 น.
ครั้งที่ 6. จาก Phonics สู่การอ่าน วันพุธและพฤหัสที่ 26 – 27 ส.ค. 63 เวลา 18.00 – 20.30 น.
ครั้งที่ 7. จาก Phonics สู่การสะกดคำและการเขียน วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 5 – 6 ก.ย. 63  เวลา 9.30 – 12.00 น.

6. กำหนดการรับสมัคร
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ ตามช่องทางดังนี้
1. เว็บไซต์ www.AksornChula.com
2. email : aksornchula@chula.ac.th
3. หมายเลขโทรศัพท์ 02-2184886

7. วิธีการสมัคร
สมัครออนไลน์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.Aksornchula.com
1. สมัครลงชื่อเข้าใช้บริการ (กรณีสมาชิกใหม่)
2. ล๊อกอินเข้าระบบ
3. เลือกคอร์สเรียนอบรมภาษา (ห้ามวันและเวลาเดียวกัน)
4. ชำระเงินค่าอบรม โดย โอน/ฝาก เงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เลขที่บัญชี 152-4-218367 (รับชำระเต็มจำนวนเท่านั้นและกรณีโอนเงินผ่านช่องทางออนไลน์ รบกวน capture หน้าจอที่ทำรายการให้เห็นเลขที่บัญชีที่ทำการโอนเข้า ยอดเงินที่ทำการโอนเข้า วันเวลาที่ทำรายการ หมายเลขอ้างอิง และโลโก้ธนาคารที่ใช้บริการให้ชัดเจนทางฝ่ายการเงินไม่รับหลักฐานการโอนเงินที่เป็นอีเมลตอบรับอัตโนมัติจากทางธนาคาร)
5. ส่งแนบหลักฐานการชำระเงินที่หน้าเว็บไซต์
6. เสร็จสิ้นการสมัคร มี E-mail แจ้งการสมัครเสร็จสมบูรณ์

8. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป

9. ค่าธรรมเนียมการอบรม
ค่าธรรมเนียมและค่าเอกสารหัวข้อละ 1,990 บาท
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการอบรมที่ได้ชำระแล้วไม่ว่ากรณีใด นอกจากจะไม่สามารถเปิดการอบรมได้

10. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการดำเนินโครงการประกอบด้วย
1. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ               ประธานกรรมการ
2. อาจารย์เปรมรินทร์ มิลินทสูต                   กรรมการ
3. อาจารย์ ดร. ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์               กรรมการ
4. เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการ                   กรรมการและเลขานุการ

About the author

Aksorn Chula administrator