จีนกลางจากสื่อโสตทัศน์

ByAdministrator

จีนกลางจากสื่อโสตทัศน์

โครงการอบรมภาษาจีนสื่อโสตทัศน์-ประเภทเพลงจีน กลางปี 2564
จัดโดยศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับสาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม – 24 กรฎาคม 2564

1 หลักการและเหตุผล
ภาษาจีนกลางจึงเป็นภาษาสากลที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่ามีความสำคัญไม่ด้อยไปกว่าภาษาอังกฤษ ปัจจุบันมีผู้สนใจศึกษาภาษาจีนจำนวนมาก คณะอักษรศาสตร์เห็นความสำคัญของกลุ่มผู้เรียนภาษาจีนกลางที่มีความชื่นชอบในบทเพลงป๊อปของจีน และต้องการเรียนรู้ความหมายและฝึกทักษะการฟังภาษาจีนให้คล่องมากขึ้น จึงประสงค์จัดโครงการอบรมทักษะภาษาจีนกลางจากสื่อโสตทัศน์ประเภทเพลงจีนให้แก่กลุ่มผู้เรียนดังกล่าว เพื่อเสริมทักษะทางภาษา สามารถนไปประยุกต์ต่อยอดในการประกอบวิชาชีพและการศึกษาต่อไป

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อถ่ายทอดความรู้ภาษาจีนกลางให้แก่บุคคลที่สนใจ ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและหน้าที่การงาน
2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของประเทศจีนผ่านบทเพลงจีนให้แก่บุคคลที่สนใจ
3. เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในการให้บริการทางวิชาการแก่บุคคลภายนอก

3. หัวข้อการอบรม
ภาษาจีนกลางจากสื่อโสตทัศน์
1. ฝึกทักษะการฟัง การอ่านและการแปลบทเพลงภาษาจีน
2. ศึกษาศัพท์และสำนวนภาษาจีนในบทเพลงที่คัดสรรจากสื่อโสตทัศน์
3. ศึกษาวัฒนธรรมจีนผ่านบทเพลงจากสื่อโสตทัศน์ที่คัดสรรมา

4. วิธีจัดการอบรม
เรียนในห้องเรียนไม่เกิน 15 คน คัดเลือกบทเพลงส่วนหนึ่งโดยอาจารย์ผู้สอนชาวจีน และอีกส่วนจากผู้เรียนในห้อง ผู้เรียนรับชมและรับฟังสื่อโสตทัศน์ประเภทบทเพลง พร้อมฝึกทักษะการฟัง การเข้าใจความหมายและวัฒนธรรม

5. ระยะเวลาในการอบรม
ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00-16.00 น
ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม – 24 กรฎาคม 2564 รวม 30 ชั่วโมง

6. กำหนดการรับสมัคร
ตั้งแต่วันนี้ถึง – 30 เมษายน 2564
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ ตามช่องทางดังนี้
1. เว็บไซต์ www.AksornChula.com
2. email : aksornchula@chula.ac.th
3. หมายเลขโทรศัพท์ 02-2184534-36

7. วิธีการสมัคร
สมัครออนไลน์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.Aksornchula.com
1. สมัครลงชื่อเข้าใช้บริการ (กรณีสมาชิกใหม่)
2. ล๊อกอินเข้าระบบ
3. เลือกคอร์สเรียนอบรมภาษา (ห้ามวันและเวลาเดียวกัน)
4. ชำระเงินค่าอบรม โดย โอน/ฝาก เงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เลขที่บัญชี 152-4-218367 (รับชำระเต็มจำนวนเท่านั้นและกรณีโอนเงินผ่านช่องทางออนไลน์ รบกวน capture หน้าจอที่ทำรายการให้เห็นเลขที่บัญชีที่ทำการโอนเข้า ยอดเงินที่ทำการโอนเข้า วันเวลาที่ทำรายการ หมายเลขอ้างอิง และโลโก้ธนาคารที่ใช้บริการให้ชัดเจนทางฝ่ายการเงินไม่รับหลักฐานการโอนเงินที่เป็นอีเมลตอบรับอัตโนมัติจากทางธนาคาร)
5. ส่งแนบหลักฐานการชำระเงินที่หน้าเว็บไซต์
6. เสร็จสิ้นการสมัคร มี E-mail แจ้งการสมัครเสร็จสมบูรณ์

8. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
ผู้สมัครต้องมีระดับความรู้ภาษาจีนระดับ HSK 3 ขึ้นไป และมีความชื่นชอบในบทเพลงจีน หรือได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน

9. ค่าธรรมเนียมการอบรม
ค่าธรรมเนียมในการอบรม 4,500 บาท
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการอบรมที่ได้ชำระแล้วไม่ว่ากรณีใด นอกจากจะไม่สามารถเปิดการอบรมได้

10. การประเมินผล
แต่ละระดับมีการประเมินผลโดยการสอบเมื่อการอบรมเสร็จสิ้น ผู้สอบจะต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 60% จึงจะถือว่าสอบผ่าน ศูนย์บริการวิชาการจะออกหนังสือสำคัญให้ไว้เป็นหลักฐาน

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาต่อเนื่อง
2. ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ภาษาจีนกลางที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพและศึกษาขั้นสูงต่อไป

12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการดำเนินโครงการประกอบด้วย
1. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ                          ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศรักษ์ เพชรเชิดชู         กรรมการ
3. เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการ                              กรรมการและเลขานุการ

About the author

Administrator administrator