ภาษารัสเซีย (หลักสูตรออนไลน์)

ByAdministrator

ภาษารัสเซีย (หลักสูตรออนไลน์)

โครงการอบรมภาษารัสเซียสำหรับบุคคลภายนอก (หลักสูตรออนไลน์)
จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ สาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 19 กันยายน – 22 พฤศจิกายน 2563

1. หลักการและเหตุผล
คณะอักษรศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาต่างประเทศอื่นๆ นอกจากภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาล เช่น ทางด้านธุรกิจ การค้า การอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ฯลฯ ในปัจจุบันนี้ ภาษารัสเซียเป็นภาษาหนึ่งที่ใช้กันกว้างขวางในวงการดังกล่าว แต่เป็นภาษาที่ยังไม่มีการสอนกันอย่างแพร่หลาย จึงเห็นสมควรจัดอบรมเพื่อเป็นบริการวิชาการแก่สังคม

2. วัตถุประสงค์
เพื่ออบรมภาษารัสเซียแก่ผู้เริ่มเรียน เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพที่ต้องการรู้ภาษานี้มีความรู้ และนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในงานส่วนของตน ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

3. หัวข้อการอบรม
– ภาษารัสเซีย 1 ฝึกอ่านและเขียนตัวอักษรภาษารัสเซีย ไวยากรณ์เบื้องต้นและบทสนทนาภาษารัสเซียในชีวิตประจำวัน (เป็นวิชาพื้นฐาน สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษารัสเซียมาก่อน)
– ภาษารัสเซีย 2 ศึกษาไวยากรณ์การก 1 (Nominative case), การก 4 (Accusative case), การก 6 (Prepositional case) ในรูปเอกพจน์และไวยากรณ์เรื่องอื่นๆ (เป็นวิชาพื้นฐาน ผู้เรียนจะต้องผ่านการเรียนภาษารัสเซียมาแล้วไม่ต่ำกว่า 30 ชม.)
– ภาษารัสเซีย 3 ศึกษาไวยากรณ์การก 2 (Genitive case), การก 3 (Dative case), การก 5 (Instrumental case) ในรูปเอกพจน์ การใช้กริยาสมบูรณ์ ไม่สมบูรณ์ และไวยากรณ์เรื่องอื่นๆ (ผู้เรียนจะต้องผ่านการเรียนภาษารัสเซียมาแล้วไม่ต่ำกว่า 60 ชม.)
– ภาษารัสเซีย 5 ศึกษาไวยากรณ์เรื่อง The participle and the adverbial participle, หลักการใช้และโครงสร้างประโยค Imperative รวมถึงการใช้กริยาเคลื่อนที่มี prefixes Verbs of movement with prefixes. (ผู้เรียนจะต้องผ่านการเรียนภาษารัสเซียมาแล้วไม่ต่ำกว่า 120 ชม.)
– สนทนาภาษารัสเซีย สนทนาภาษารัสเซียในสถานการณ์ต่างๆ เช่น ร้านอาหาร ร้านค้า โรงแรม สนามบิน สถานีรถไฟ เป็นต้น (เป็นวิชาพื้นฐาน ผู้เรียนจะต้องผ่านการเรียนภาษารัสเซียมาแล้วไม่ต่ำกว่า 60 ชม.)
– ภาษารัสเซียด้านการแพทย์และสาธารณสุข ศึกษาคำศัพท์ วลี ประโยคและบทสนทนาพื้นฐานในด้านการแพทย์และสาธารณสุข (เป็นวิชาพื้นฐาน ผู้เรียนจะต้องผ่านการเรียนภาษารัสเซียมาแล้วไม่ต่ำกว่า 60 ชม.)
– ภาษารัสเซียด้านกฎหมาย ศึกษาคำศัพท์ วลี ประโยคพื้นฐาน บทสนทนาเบื้องต้นในด้านกฎหมาย(เป็นวิชาพื้นฐาน ผู้เรียนจะต้องผ่านการเรียนภาษารัสเซียมาแล้วไม่ต่ำกว่า 90 ชม.)

4. วิธีจัดการอบรม
สอนออนไลน์

5. ระยะเวลาในการอบรม
ภาษารัสเซีย 1 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.
ระหว่างวันที่ 19 กันยายน – 21 พฤศจิกายน 2563 รวม 27 ชั่วโมง
ภาษารัสเซีย 2 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 12.00 น.
ระหว่างวันที่ 20 กันยายน – 22 พฤศจิกายน 2563 รวม 27 ชั่วโมง
ภาษารัสเซีย 3 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00 – 16.00 น.
ระหว่างวันที่ 20 กันยายน – 22 พฤศจิกายน 2563 รวม 27 ชั่วโมง
ภาษารัสเซีย 5 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.
ระหว่างวันที่ 19 กันยายน – 21 พฤศจิกายน 2563 รวม 27 ชั่วโมง
สนทนาภาษารัสเซีย ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 12.00 น.
ระหว่างวันที่ 20 กันยายน – 22 พฤศจิกายน 2563 รวม 27 ชั่วโมง
ภาษารัสเซียด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทุกวันจันทร์และพฤหัสบดี เวลา 18.30 – 20.00 น.
ระหว่างวันที่ 21 กันยายน – 19 พฤศจิกายน 2563 รวม 27 ชั่วโมง
ภาษารัสเซียด้านกฎหมาย ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.
ระหว่างวันที่ 19 กันยายน – 21 พฤศจิกายน 2563 รวม 27 ชั่วโมง

6. กำหนดการรับสมัคร
ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2563
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ ตามช่องทางดังนี้
1. เว็บไซต์ www.AksornChula.com
2. email : aksornchula@chula.ac.th
3. หมายเลขโทรศัพท์ 02-2184886

7. วิธีการสมัคร
สมัครออนไลน์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.Aksornchula.com
1. สมัครลงชื่อเข้าใช้บริการ (กรณีสมาชิกใหม่)
2. ล๊อกอินเข้าระบบ
3. เลือกคอร์สเรียนอบรมภาษา (ห้ามวันและเวลาเดียวกัน)
4. ชำระเงินค่าอบรม โดย โอน/ฝาก เงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เลขที่บัญชี 152-4-218367 (รับชำระเต็มจำนวนเท่านั้นและกรณีโอนเงินผ่านช่องทางออนไลน์ รบกวน capture หน้าจอที่ทำรายการให้เห็นเลขที่บัญชีที่ทำการโอนเข้า ยอดเงินที่ทำการโอนเข้า วันเวลาที่ทำรายการ หมายเลขอ้างอิง และโลโก้ธนาคารที่ใช้บริการให้ชัดเจนทางฝ่ายการเงินไม่รับหลักฐานการโอนเงินที่เป็นอีเมลตอบรับอัตโนมัติจากทางธนาคาร)
5. ส่งแนบหลักฐานการชำระเงินที่หน้าเว็บไซต์
6. เสร็จสิ้นการสมัคร มี E-mail แจ้งการสมัครเสร็จสมบูรณ์

8. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
– ภาษารัสเซีย 1 เป็นวิชาพื้นฐาน สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษารัสเซียมาก่อน
– ภาษารัสเซีย 2 เป็นวิชาพื้นฐาน ผู้เรียนจะต้องผ่านการเรียนภาษารัสเซียมาแล้วไม่ต่ำกว่า 30 ชม.
– ภาษารัสเซีย 3 ผู้เรียนจะต้องผ่านการเรียนภาษารัสเซียมาแล้วไม่ต่ำกว่า 60 ชม.
– ภาษารัสเซีย 5 ผู้เรียนจะต้องผ่านการเรียนภาษารัสเซียมาแล้วไม่ต่ำกว่า 120 ชม.
– สนทนาภาษารัสเซีย เป็นวิชาพื้นฐาน ผู้เรียนจะต้องผ่านการเรียนภาษารัสเซียมาแล้วไม่ต่ำกว่า 60 ชม.
– ภาษารัสเซียด้านการแพทย์และสาธารณสุข เป็นวิชาพื้นฐาน ผู้เรียนจะต้องผ่านการเรียนภาษารัสเซีย
มาแล้วไม่ต่ำกว่า 60 ชม.
– ภาษารัสเซียด้านกฎหมาย เป็นวิชาพื้นฐาน ผู้เรียนจะต้องผ่านการเรียนภาษารัสเซียมาแล้วไม่ต่ำกว่า 90 ชม.
ทุกวิชาสอนโดยอาจารย์ชาวไทย ยกเว้นวิชาสนทนาภาษารัสเซีย สอนโดยอาจารย์ชาวรัสเซียและ เนื่องจากผู้สอนเป็นเจ้าของภาษาและจะสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษในการสอนและอธิบาย ผู้เข้ารับการอบรมควรมีความรู้ภาษาอังกฤษขั้นสื่อสารอยู่บ้าง

9. ค่าธรรมเนียมการอบรม
ค่าธรรมเนียมในการอบรม 2,700 บาทต่อคอร์ส
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการอบรมที่ได้ชำระแล้วไม่ว่ากรณีใด นอกจากจะไม่สามารถเปิดการอบรมได้

10. การประเมินผล
แต่ละระดับมีการประเมินผลโดยการสอบเมื่อการอบรมเสร็จสิ้น ผู้สอบจะต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 60% จึงจะถือว่าสอบได้ ศูนย์บริการวิชาการ จะออกหนังสือสำคัญให้ไว้เป็นหลักฐาน

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาต่อเนื่อง
2. ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ภาษารัสเซียที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพและศึกษาขั้นสูงต่อไป

12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการดำเนินโครงการประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา เพ็ชรรักษ์                     ประธานกรรมการ
2. รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ                       กรรมการ
3. เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการ                                 กรรมการและเลขานุการ

About the author

Administrator administrator

You must be logged in to post a comment.