ภาษารัสเซีย (หลักสูตรออนไลน์)

ByAdministrator

ภาษารัสเซีย (หลักสูตรออนไลน์)

โครงการอบรมภาษารัสเซียสำหรับบุคคลภายนอก หลักสูตรออนไลน์
จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ สาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน- 18 สิงหาคม 2563

1. หลักการและเหตุผล
คณะอักษรศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาต่างประเทศอื่นๆ นอกจากภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาล เช่น ทางด้านธุรกิจ การค้า การอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ฯลฯ ในปัจจุบันนี้ ภาษารัสเซียเป็นภาษาหนึ่งที่ใช้กันกว้างขวางในวงการดังกล่าว แต่เป็นภาษาที่ยังไม่มีการสอนกันอย่างแพร่หลาย จึงเห็นสมควรจัดอบรมเพื่อเป็นบริการวิชาการแก่สังคม

2. วัตถุประสงค์
เพื่ออบรมภาษารัสเซียแก่ผู้เริ่มเรียน เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพที่ต้องการรู้ภาษานี้มีความรู้ และนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในงานส่วนของตน ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

3. หัวข้อการอบรม
ภาษารัสเซีย ขั้นพื้นฐาน 1 ไวยากรณ์เบื้องต้น ศัพท์ สำนวน และภาคปฏิบัติ ซึ่งได้แก่การฝึกฟัง การฝึกสนทนาและฝึกเขียน โดยอาศัยสิ่งที่เรียนจากภาคทฤษฎี ในระดับเบื้องต้น
ภาษารัสเซีย ขั้นพื้นฐาน 2 ไวยากรณ์เบื้องต้น ศัพท์ สำนวน และภาคปฏิบัติ ซึ่งได้แก่การฝึกฟัง การฝึกสนทนาและฝึกเขียน โดยอาศัยสิ่งที่เรียนจากภาคทฤษฎี ในระดับที่สูงขึ้น
ภาษารัสเซีย ขั้นพื้นฐาน 3 ไวยากรณ์เบื้องต้น ศัพท์ สำนวน และภาคปฏิบัติ ซึ่งได้แก่การฝึกฟัง การฝึกสนทนาและฝึกเขียน โดยอาศัยสิ่งที่เรียนจากภาคทฤษฎี ในระดับที่สูงขึ้น
ภาษารัสเซีย ขั้นพื้นฐาน 4 ไวยากรณ์เบื้องต้น ศัพท์ สำนวน และภาคปฏิบัติ ซึ่งได้แก่การฝึกฟัง การฝึกสนทนาและฝึกเขียน โดยอาศัยสิ่งที่เรียนจากภาคทฤษฎี ในระดับที่สูงขึ้น
สนทนาภาษารัสเซีย 1 การสื่อสารเบื้องต้น ศัพท์ สำนวน และภาคปฏิบัติ ซึ่งได้แก่การฝึกฟัง ฝึกพูด และการฝึกสนทนา โดยอาศัยสิ่งที่เรียนจากภาคทฤษฎี ในระดับเบื้องต้น
สนทนาภาษารัสเซีย 2 การสื่อสารเบื้องต้น ศัพท์ สำนวน และภาคปฏิบัติ ซึ่งได้แก่การฝึกฟัง ฝึกพูด และการฝึกสนทนา โดยอาศัยสิ่งที่เรียนจากภาคทฤษฎี ในระดับที่สูงขึ้น
สนทนาภาษารัสเซีย 3 การสื่อสารในระดับที่สูงขึ้น ศัพท์ สำนวน และภาคปฏิบัติ ซึ่งได้แก่การฝึกฟัง ฝึกพูด และการฝึกสนทนา โดยอาศัยสิ่งที่เรียนจากภาคทฤษฎี ในระดับที่สูงขึ้น
การแปลภาษารัสเซีย-ไทย 1 การแปลเบื้องต้น ศัพท์ สำนวน และภาคปฏิบัติ ซึ่งได้แก่การฝึกฟัง ฝึกเขียนและฝึกแปล โดยอาศัยสิ่งที่เรียนจากภาคทฤษฎี ในระดับเบื้องต้น
การแปลภาษารัสเซีย-ไทย 2 การแปลเบื้องต้น ศัพท์ สำนวน และภาคปฏิบัติ ซึ่งได้แก่การฝึกฟัง ฝึกเขียนและฝึกแปล โดยอาศัยสิ่งที่เรียนจากภาคทฤษฎี ในระดับที่สูงขึ้น
การแปลภาษารัสเซีย-ไทย 3 การแปลในระดับที่สูงขึ้น ศัพท์ สำนวน และภาคปฏิบัติ ซึ่งได้แก่การฝึกฟัง ฝึกเขียนและฝึกแปล โดยอาศัยสิ่งที่เรียนจากภาคทฤษฎี ในระดับที่สูงขึ้น
ภาษารัสเซียเพื่อการท่องเที่ยว 1 การฝึกเป็นมัคคุเทศก์เบื้องต้น ภาคปฏิบัติ ซึ่งได้แก่การฝึกพูดและฝึกเล่าเรื่องในหัวข้อต่างๆ โดยอาศัยสิ่งที่เรียนจากภาคทฤษฎี ในระดับเบื้องต้น
ภาษารัสเซียเพื่อการท่องเที่ยว 2 การฝึกเป็นมัคคุเทศก์ ภาคปฏิบัติ ซึ่งได้แก่การฝึกพูดและฝึกเล่าเรื่องในหัวข้อต่างๆ โดยอาศัยสิ่งที่เรียนจากภาคทฤษฎี ในระดับที่สูงขึ้น
ภาษารัสเซียด้านการแพทย์และสาธารณสุข การฝึกเป็นล่ามที่โรงพยาบาลเบื้องต้น ภาคปฏิบัติ ซึ่งได้แก่การฝึกพูดในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข โดยอาศัยสิ่งที่เรียนจากภาคทฤษฎี ในระดับเบื้องต้น
วัฒนธรรมรัสเซีย การเรียนรู้และเข้าใจถึงวัฒนธรรมรัสเซียในด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและสามารถนำไปใช้กับการประกอบอาชีพที่ใช้ภาษารัสเซียและทำงานกับคนรัสเซียได้

4. วิธีจัดการอบรม
จัดสอนออนไลน์

5. ระยะเวลาในการอบรม
ภาษารัสเซีย ขั้นพื้นฐาน 1 กลุ่ม 1 ทุกวันจันทร์และวันพุธ เวลา 18.30 – 20.00 น.
ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 17 สิงหาคม 2563 รวม 27 ชั่วโมง
ภาษารัสเซีย ขั้นพื้นฐาน 1 กลุ่ม 2 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.
ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน – 15 สิงหาคม 2563 รวม 27 ชั่วโมง
ภาษารัสเซีย ขั้นพื้นฐาน 1 กลุ่ม 3 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 12.00 น.
ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน – 16 สิงหาคม 2563 รวม 27 ชั่วโมง
ภาษารัสเซีย ขั้นพื้นฐาน 2 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.
ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน – 15 สิงหาคม 2563 รวม 27 ชั่วโมง
ภาษารัสเซีย ขั้นพื้นฐาน 3 ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 18.30 – 20.00 น.
ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน – 18 สิงหาคม 2563 รวม 27 ชั่วโมง
ภาษารัสเซีย ขั้นพื้นฐาน 4 ทุกวันจันทร์และวันพุธ เวลา 18.30 – 20.00 น.
ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 17 สิงหาคม 2563 รวม 27 ชั่วโมง
สนทนาภาษารัสเซีย 1 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.
ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน – 15 สิงหาคม 2563 รวม 27 ชั่วโมง
สนทนาภาษารัสเซีย 2 ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.
ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน – 15 สิงหาคม 2563 รวม 27 ชั่วโมง
สนทนาภาษารัสเซีย 3 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 12.00 น.
ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน – 16 สิงหาคม 2563 รวม 27 ชั่วโมง
การแปลภาษารัสเซีย-ไทย 1 ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.
ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน – 15 สิงหาคม 2563 รวม 27 ชั่วโมง
การแปลภาษารัสเซีย-ไทย 2 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 12.00 น.
ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน – 16 สิงหาคม 2563 รวม 27 ชั่วโมง
การแปลภาษารัสเซีย-ไทย 3 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00 – 16.00 น.
ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน – 16 สิงหาคม 2563 รวม 27 ชั่วโมง
ภาษารัสเซียเพื่อการท่องเที่ยว 1 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.
ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน – 15 สิงหาคม 2563 รวม 27 ชั่วโมง
ภาษารัสเซียเพื่อการท่องเที่ยว 2 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 12.00 น.
ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน – 16 สิงหาคม 2563 รวม 27 ชั่วโมง
ภาษารัสเซียด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00 – 16.00 น.
ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน – 16 สิงหาคม 2563 รวม 27 ชั่วโมง
วัฒนธรรมรัสเซีย ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.
ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน – 15 สิงหาคม 2563 รวม 27 ชั่วโมง

6. กำหนดการรับสมัคร
ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2563
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ ตามช่องทางดังนี้
1. เว็บไซต์ www.AksornChula.com
2. email : aksornchula@chula.ac.th
3. หมายเลขโทรศัพท์ 02-2184886

7. วิธีการสมัคร
สมัครออนไลน์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.AksornChula.com
1. สมัครลงชื่อเข้าใช้บริการ (กรณีสมาชิกใหม่)
2. ล๊อกอินเข้าระบบ
3. เลือกคอร์สเรียนอบรมภาษา (ห้ามวันและเวลาเดียวกัน)
4. ชำระเงินค่าอบรม โดย โอน/ฝาก เงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เลขที่บัญชี 152-4-218367 (รับชำระเต็มจำนวนเท่านั้นและกรณีโอนเงินผ่านช่องทางออนไลน์ รบกวน capture หน้าจอที่ทำรายการให้เห็นเลขที่บัญชีที่ทำการโอนเข้า ยอดเงินที่ทำการโอนเข้า วันเวลาที่ทำรายการ หมายเลขอ้างอิง และโลโก้ธนาคารที่ใช้บริการให้ชัดเจนทางฝ่ายการเงินไม่รับหลักฐานการโอนเงินที่เป็นอีเมลตอบรับอัตโนมัติจากทางธนาคาร)
5. ส่งแนบหลักฐานการชำระเงินที่หน้าเว็บไซต์
6. เสร็จสิ้นการสมัคร มี E-mail แจ้งการสมัครเสร็จสมบูรณ์

8. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
– ภาษารัสเซีย 1 เป็นวิชาพื้นฐาน สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษารัสเซียมาก่อน
– ภาษารัสเซีย 2 เป็นวิชาพื้นฐาน ผู้เรียนจะต้องผ่านการเรียนภาษารัสเซียมาแล้วไม่ต่ำกว่า 30 ชม.
– ภาษารัสเซีย 3 ผู้เรียนจะต้องผ่านการเรียนภาษารัสเซียมาแล้วไม่ต่ำกว่า 60 ชม.
– ภาษารัสเซีย 4 ผู้เรียนจะต้องผ่านการเรียนภาษารัสเซียมาแล้วไม่ต่ำกว่า 90 ชม.
– สนทนาภาษารัสเซีย 1 (เป็นวิชาพื้นฐานผู้เรียนจะต้องผ่านการเรียนภาษารัสเซียมาแล้วไม่ต่ำกว่า 60 ชม.)
– สนทนาภาษารัสเซีย 2 (ผู้เรียนจะต้องผ่านการเรียนภาษารัสเซียมาแล้วไม่ต่ำกว่า 80 ชม.)
– สนทนาภาษารัสเซีย 3 (ผู้เรียนจะต้องผ่านการเรียนภาษารัสเซียมาแล้วไม่ต่ำกว่า 100 ชม.)
– การแปลภาษารัสเซีย-ไทย 1 (เป็นวิชาพื้นฐาน ผู้เรียนจะต้องผ่านการเรียนภาษารัสเซียมาแล้วไม่ต่ำกว่า 80 ชม.)
– การแปลภาษารัสเซีย-ไทย 2 (ผู้เรียนจะต้องผ่านการเรียนภาษารัสเซียมาแล้วไม่ต่ำกว่า 100 ชม.)
– การแปลภาษารัสเซีย-ไทย 3 (ผู้เรียนจะต้องผ่านการเรียนภาษารัสเซียมาแล้วไม่ต่ำกว่า 120 ชม.)
– ภาษารัสเซียด้านการท่องเที่ยว 1 (เป็นวิชาพื้นฐาน ผู้เรียนจะต้องผ่านการเรียนภาษารัสเซียมาแล้วไม่ต่ำกว่า 60 ชม.)
– ภาษารัสเซียด้านการท่องเที่ยว 2 (สำหรับมัคคุเทศก์ที่รู้ภาษารัสเซีย)
– ภาษารัสเซียด้านการแพทย์และสาธารณสุข (เป็นวิชาพื้นฐาน ผู้เรียนจะต้องผ่านการเรียนภาษารัสเซียมาแล้วไม่ต่ำกว่า 60 ชม.)
– วัฒนธรรมรัสเซีย (เรียนเป็นภาษาไทย ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษารัสเซีย)
ทุกวิชาสอนโดยอาจารย์ชาวไทย ยกเว้นวิชา conversation 1,2,3 สอนโดยอาจารย์ชาวรัสเซียและ เนื่องจากผู้สอนเป็นเจ้าของภาษาและจะสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษในการสอนและอธิบาย ผู้เข้ารับการอบรมควรมีความรู้ภาษาอังกฤษขั้นสื่อสารอยู่บ้าง

9. ค่าธรรมเนียมการอบรม
ค่าธรรมเนียมในการอบรม 2,700 บาทต่อคอร์ส
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการอบรมที่ได้ชำระแล้วไม่ว่ากรณีใด นอกจากจะไม่สามารถเปิดการอบรมได้

10. การประเมินผล
แต่ละระดับมีการประเมินผลโดยการสอบเมื่อการอบรมเสร็จสิ้น ผู้สอบจะต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 60% จึงจะถือว่าสอบได้ ศูนย์บริการวิชาการ จะออกหนังสือสำคัญให้ไว้เป็นหลักฐาน

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาต่อเนื่อง
2. ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ภาษารัสเซียที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพและศึกษาขั้นสูงต่อไป

12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการดำเนินโครงการประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา เพ็ชรรักษ์               ประธานกรรมการ
2. รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ                 กรรมการ
3. เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการ                           กรรมการและเลขานุการ

About the author

Administrator administrator

You must be logged in to post a comment.