ภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรออนไลน์)

ByAdministrator

ภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรออนไลน์)

โครงการอบรมภาษาญี่ปุ่นสำหรับบุคคลภายนอก ปลายปี 2563
จัดโดยศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 19 กันยายน 2563 – 28 พฤศจิกายน 2563

1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันภาษาญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในภาษาที่มีผู้ที่สนใจเรียนเป็นจำนวนมาก นอกจากเพราะอิทธิพลทางเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นที่มีต่อประเทศไทย วัฒนธรรมสมัยนิยม (Pop Culture) ของญี่ปุ่นที่เป็นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่นมาเป็นเวลานาน การประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้แก่ชาวไทยเพื่อท่องเที่ยวและพำนักระยะสั้นที่ทำให้ชาวไทยสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น ยังมีปัจจัยใหม่ที่เกิดขึ้นได้แก่การที่ในพ.ศ.2562 ประเทศญี่ปุ่นได้ริเริ่มนโยบายรับแรงงานชาวต่างชาติโดยขยายกรอบไปจนถึงแรงงานแบบไม่มีฝีมือ (unskilled labor) ให้เข้าไปทำงานในประเทศเพื่อทดแทนแรงงานชาวญี่ปุ่นที่กำลังขาดแคลนอย่างหนัก เนื่องมาจากการที่ญี่ปุ่นได้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ทำให้ปัจจุบันผู้สนใจภาษาญี่ปุ่นมีขอบเขตกว้างขึ้น โดยครอบคลุมไปถึงกลุ่มบุคคลที่สนใจเดินทางไปประกอบอาชีพในประเทศญี่ปุ่นด้วย ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ศูนย์บริการวิชาการร่วมกับสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จึงประสงค์จะจัดโครงการอบรมภาษาญี่ปุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว แต่เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ทำให้ยังไม่สามารถจัดการอบรมในห้องเรียนแบบปกติได้ จึงจะเปลี่ยนจากรูปแบบมาเป็นการอบรมผ่านระบบออนไลน์ 100% หรือแบบผสมผสาน เพื่อความปลอดภัยของผู้สอนและผู้เข้าร่วมการอบรมทุกคน และคงประสิทธิภาพการเรียนการสอนไว้ให้มากที่สุด

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นในระดับพื้นฐานและขั้นกลาง
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับญี่ปุ่นทั้งด้านภาษาและวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น

3. หัวข้อการอบรม
ภาษาญี่ปุ่น 1
(วันเสาร์ และวันธรรมดา) ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน ประโยคและคำศัพท์พื้นฐาน เน้นความเข้าใจโครงสร้างภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น รวมทั้งการเขียนตัวอักษรฮิระงะนะ – คะตะกะนะ (ตำรา Minna no Nihongo เล่ม 1 บทที่ 1-6)


ภาษาญี่ปุ่น 2
(วันเสาร์ และวันธรรมดา) ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน ประโยคและคำศัพท์ที่มีความหลากหลายมากขึ้น เน้นความเข้าใจโครงสร้างภาษาญี่ปุ่นในระดับที่สูงขึ้น เช่น การผันคำคุณศัพท์ (ตำรา Minna no Nihongo เล่ม 1 บทที่ 7-12)


ภาษาญี่ปุ่น 3
(วันเสาร์ และวันธรรมดา) ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น ประโยคและคำศัพท์ที่มีความหลากหลายมากขึ้น เน้นความเข้าใจโครงสร้างภาษาญี่ปุ่นในระดับที่สูงขึ้น เช่น การผันรูปกริยา ฝึกอ่านบทอ่านขนาดสั้น รวมทั้งฝึกเขียนตัวอักษรคันจิพื้นฐาน
(ตำรา Minna no Nihongo เล่ม 2 บทที่ 13-19 และ ตำราเรียนรู้คันจิระดับต้น-กลาง)


ภาษาญี่ปุ่น 4
(วันเสาร์ และวันธรรมดา) ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น ประโยคและคำศัพท์ที่ซับซ้อนหรือมีการใช้ที่คล้ายคลึงกัน เน้นความเข้าใจโครงสร้างภาษาญี่ปุ่นในระดับที่สูงขึ้น ฝึกอ่านบทอ่านขนาดสั้น รวมทั้งฝึกเขียนตัวอักษรคันจิพื้นฐานเพิ่มเติม เมื่อเรียนจบจะมีความรู้เทียบเท่ากับระดับ N5 (ตำรา Minna no Nihongo เล่ม 2 บทที่ 20-25 และ ตำราเรียนรู้คันจิระดับต้น-กลาง)


ภาษาญี่ปุ่น 5
(วันเสาร์ และวันธรรมดา) ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น ประโยคและคำศัพท์ที่ซับซ้อนหรือมีการใช้ที่คล้ายคลึงกัน เน้นความเข้าใจโครงสร้างภาษาญี่ปุ่นในระดับที่สูงขึ้น ฝึกอ่านบทอ่านขนาดสั้น รวมทั้งฝึกเขียนตัวอักษรคันจิพื้นฐานเพิ่มเติม (ตำรา Minna no Nihongo เล่ม 3 บทที่ 26-31 และ ตำราเรียนรู้คันจิระดับต้น-กลาง)


ภาษาญี่ปุ่น 6
(วันเสาร์) ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น ประโยคและคำศัพท์ที่ซับซ้อนหรือมีการใช้ที่คล้ายคลึงกัน เน้นความเข้าใจโครงสร้างภาษาญี่ปุ่นในระดับที่สูงขึ้น ฝึกอ่านบทอ่านขนาดสั้น รวมทั้งฝึกเขียนตัวอักษรคันจิพื้นฐานเพิ่มเติม (ตำรา Minna no Nihongo เล่ม 3 บทที่ 32-38 และ ตำราเรียนรู้คันจิระดับต้น-กลาง)


ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 1
(วันเสาร์) ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 1 เน้นความเข้าใจและเปรียบเทียบการใช้ไวยากรณ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ฝึกอ่านบทอ่านขนาดกลาง และแปลประโยคเป็นภาษาญี่ปุ่น รวมทั้งฝึกเขียนตัวอักษรคันจิพื้นฐานเพิ่มเติม(ตำรา ก้าวไกลไปกับภาษาญี่ปุ่น เล่ม 1 บทที่ 1 และ 2)


ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 3
(วันเสาร์) ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 3 เน้นความเข้าใจและเปรียบเทียบการใช้ไวยากรณ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ฝึกอ่านบทอ่านขนาดกลาง และแปลประโยคเป็นภาษาญี่ปุ่น รวมทั้งฝึกเขียนตัวอักษรคันจิพื้นฐานเพิ่มเติม(ตำรา ก้าวไกลไปกับภาษาญี่ปุ่น เล่ม 2 บทที่ 1 และ 2)
JLPT N4 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น N4 เน้นไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน สามารถอ่านเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันที่เขียนด้วยคำศัพท์และคันจิขั้นพื้นฐาน บทสนทนาในชีวิตประจำวัน


สนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
สนทนาภาษาญี่ปุ่น 1 เน้นการใช้เทคนิค shadowing ที่ช่วยพัฒนาสำเนียงและทำนองเสียงภาษาญี่ปุ่น สามารถพูดโต้ตอบบทสนทนาง่ายๆ ได้ทันที อีกทั้งยังได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่จากเนื้อหาหัวข้อสนทนาใกล้ตัว เช่น อาหารการกิน ครอบครัว แล้วนำคำศัพท์มาฝึกแต่งประโยค

4. วิธีจัดการอบรม
การอบรมจะเป็นการบรรยายประกอบการฝึกสนทนา โดยใช้ตำรา สื่อเสียงและภาพ และเชิญวิทยากรเจ้าของภาษาตามสมควร และเพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมอบรมทุกคน จะจำกัดจำนวนผู้เรียนในคอร์สที่มีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน

5. ระยะเวลาและรูปแบบการอบรม

คอร์สวันเสาร์    ระหว่างวันที่ 19 กันยายน – 28 พฤศจิกายน 2563 รวม 30 ชั่วโมง
หยุด 1 ครั้ง  วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563

               ชื่อคอร์ส

              รูปแบบการอบรม

           ราคา

                                       คอร์สเสาร์เช้า 9.00-12.00 รวม 30 ชั่วโมง

  ภาษาญี่ปุ่น 1 (กลุ่มเช้า)

              ออนไลน์ 100%

           3,000

  ภาษาญี่ปุ่น 2 (กลุ่มเช้า)

              ออนไลน์ 100%

           3,000

  ภาษาญี่ปุ่น 3 (กลุ่มเช้า)

              ออนไลน์ 100%

           3,000

      ภาษาญี่ปุ่น 4

                    ผสมผสาน*

           3,800

      ภาษาญี่ปุ่น 5

                    ผสมผสาน*

           3,800

     ภาษาญี่ปุ่น 6

                    ผสมผสาน*

           3,800

     ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 1

                ออนไลน์ 100%

           3,300

     ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 3

                ออนไลน์ 100%

           3,300

     สนทนาภาษาญี่ปุ่น 1

                ออนไลน์ 100%

           3,000

                                คอร์สเสาร์บ่าย 13.00-16.00 รวม 30 ชั่วโมง

ภาษาญี่ปุ่น 1 (กลุ่มบ่าย)

                    ผสมผสาน*

          3,800

ภาษาญี่ปุ่น 2 (กลุ่มบ่าย)

                    ผสมผสาน*

          3,800

ภาษาญี่ปุ่น 3 (กลุ่มบ่าย)

                    ผสมผสาน*

          3,800

                                 คอร์สเสาร์บ่าย 13.00-17.00 รวม 40 ชั่วโมง

         JLPT N4

                  ออนไลน์ 100%

           4,400

*กำหนดการเรียนที่ห้องเรียนคณะอักษรศาสตร์ สำหรับคอร์สวันเสาร์รูปแบบการอบรมผสมผสาน มีดังนี้วันที่ 19 กันยายน, 3 ตุลาคม, 17 ตุลาคม, 7 พฤศจิกายน และ 21 พฤศจิกายน 2563

คอร์สวันธรรมดา (จันทร์และพุธ) ระหว่างวันที่ 21 กันยายน – 25 พฤศจิกายน 2563 รวม 40 ชั่วโมง

                คอร์สวันธรรมดา (จันทร์และพุธ) 18.00 – 20.00 น.รวม 40 ชั่วโมง

                ชื่อคอร์ส

                รูปแบบ

                 ราคา

ภาษาญี่ปุ่น 2 (กลุ่มวันธรรมดา)

             ออนไลน์ 100%

                4,000

ภาษาญี่ปุ่น 3 (กลุ่มวันธรรมดา)

               ผสมผสาน*

                4,800

* กำหนดการเรียนที่ห้องเรียนคณะอักษรศาสตร์ สำหรับคอร์สวันธรรมดา (จันทร์และพุธ) มีดังนี้เรียนทุกวันพุธ

 

คอร์สวันธรรมดา (อังคารและพฤหัสบดี) ระหว่างวันที่ 22 กันยายน – 1 ธันวาคม 2563 รวม 40 ชั่วโมง หยุดอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563

         คอร์สวันธรรมดา (อังคารและพฤหัสบดี) 18.00 – 20.00 น.รวม 40 ชั่วโมง

                ชื่อคอร์ส

                  รูปแบบ

                   ราคา

ภาษาญี่ปุ่น 1 (กลุ่มวันธรรมดา)

                ผสมผสาน*

                 4,800

ภาษาญี่ปุ่น 4 (กลุ่มวันธรรมดา)

                ผสมผสาน*

                 4,800

ภาษาญี่ปุ่น 5 (กลุ่มวันธรรมดา)

                ผสมผสาน*

                 4,800

*กำหนดการเรียนที่ห้องเรียนคณะอักษรศาสตร์ สำหรับคอร์สวันธรรมดา (อังคารและพฤหัสบดี) มีดังนี้เรียนทุกวันอังคาร

6. กำหนดการรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2563
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ ตามช่องทางดังนี้
1. เว็บไซต์ www.AksornChula.com
2. email : aksornchula@chula.ac.th

7. วิธีการสมัคร
สมัครออนไลน์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.Aksornchula.com
1. สมัครลงชื่อเข้าใช้บริการ (กรณีสมาชิกใหม่)
2. ล๊อกอินเข้าระบบ
3. เลือกคอร์สเรียนอบรมภาษา (ห้ามวันและเวลาเดียวกัน)
4. ชำระเงินค่าอบรม โดย โอน/ฝาก เงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เลขที่บัญชี 152-4-218367 (รับชำระเต็มจำนวนเท่านั้นและกรณีโอนเงินผ่านช่องทางออนไลน์ รบกวน capture หน้าจอที่ทำรายการให้เห็นเลขที่บัญชีที่ทำการโอนเข้า ยอดเงินที่ทำการโอนเข้า วันเวลาที่ทำรายการ หมายเลขอ้างอิง และโลโก้ธนาคารที่ใช้บริการให้ชัดเจนทางฝ่ายการเงินไม่รับหลักฐานการโอนเงินที่เป็นอีเมลตอบรับอัตโนมัติจากทางธนาคาร)
5. ส่งแนบหลักฐานการชำระเงินที่หน้าเว็บไซต์
6. เสร็จสิ้นการสมัคร มี E-mail แจ้งการสมัครเสร็จสมบูรณ์

8. สถานที่อบรม
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

9. คุณสมบัติของผู้รับการอบรม
ภาษาญี่ปุ่น 1 (วันเสาร์) และ ภาษาญี่ปุ่น 1 (วันธรรมดา)
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาและไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่น แต่ต้องอ่านตัวอักษรภาษาอังกฤษได้
ภาษาญี่ปุ่น 2 (วันเสาร์) และ ภาษาญี่ปุ่น 2 (วันธรรมดา)
ผ่านการอบรมคอร์สภาษาญี่ปุ่น 1 สามารถอ่านอักษรฮิระงะนะ – คะตะกะนะ หรือได้รับอนุญาตจากศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาษาญี่ปุ่น 3 (วันเสาร์) และ ภาษาญี่ปุ่น 3 (วันธรรมดา)
ผ่านการอบรมคอร์สภาษาญี่ปุ่น 2 สามารถอ่านอักษรฮิระงะนะ – คะตะกะนะ รวมทั้งมีความรู้ทางไวยากรณ์พื้นฐาน หรือได้รับอนุญาตจากศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาษาญี่ปุ่น 4 (วันเสาร์) และ ภาษาญี่ปุ่น 4 (วันธรรมดา)
ผ่านการอบรมคอร์สภาษาญี่ปุ่น 3 สามารถอ่านอักษรฮิระงะนะ – คะตะกะนะ รวมทั้งมีความรู้ทางไวยากรณ์พื้นฐาน หรือได้รับอนุญาตจากศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาษาญี่ปุ่น 5 (วันเสาร์) และ ภาษาญี่ปุ่น 5 (วันธรรมดา)
ผ่านการอบรมคอร์สภาษาญี่ปุ่น 4 สามารถอ่านอักษรฮิระงะนะ – คะตะกะนะ รวมทั้งมีความรู้ทางไวยากรณ์พื้นฐาน หรือสอบผ่านระดับ N5 หรือได้รับอนุญาตจากศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาษาญี่ปุ่น 6 (วันเสาร์)
ผ่านการอบรมคอร์สภาษาญี่ปุ่น 5 สามารถอ่านอักษรฮิระงะนะ – คะตะกะนะ รวมทั้งมีความรู้ทางไวยากรณ์พื้นฐาน หรือสอบผ่านระดับ N5 หรือ N4 หรือได้รับอนุญาตจากศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 1
ผ่านการอบรมคอร์สภาษาญี่ปุ่น 8 สามารถอ่านอักษรฮิระงะนะ – คะตะกะนะ – คันจิ รวมทั้งมีความรู้ทางไวยากรณ์พื้นฐาน หรือสอบผ่านระดับ N4 หรือได้รับอนุญาตจากศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 3
ผ่านการอบรมคอร์สภาษาญี่ปุ่น ขั้นกลาง 2 สามารถอ่านอักษรฮิระงะนะ – คะตะกะนะ – คันจิ รวมทั้งมีความรู้ทางไวยากรณ์พื้นฐาน หรือสอบผ่านระดับ N4 หรือได้รับอนุญาตจากศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
JLPT N4
ผ่านการอบรมคอร์สภาษาญี่ปุ่น 6 ขึ้นไป สามารถอ่านอักษรฮิระงะนะ – คะตะกะนะ – คันจิ รวมทั้งมีความรู้ทางไวยากรณ์พื้นฐาน หรือสอบผ่านระดับ N5 หรือได้รับอนุญาตจากศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
สามารถอ่านอักษรฮิระงะนะ – คะตะกะนะ รวมทั้งมีความรู้ทางไวยากรณ์พื้นฐาน หรือได้รับอนุญาตจากศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10. ค่าธรรมเนียมการอบรม
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 30 ชั่วโมงและอบรมแบบออนไลน์ ราคา 3,000 บาท* (ญี่ปุ่น 1,2,3 กลุ่มเสาร์เช้า)
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 30 ชั่วโมงและอบรมแบบผสมผสาน ราคา 3,800 บาท* (ญี่ปุ่น 1,2,3 กลุ่มเสาร์บ่าย และญี่ปุ่น 4,5,6 กลุ่มวันเสาร์)
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 40 ชั่วโมง ราคา 4,800 บาท* (ญี่ปุ่น 1,2,3,4,5 กลุ่มวันธรรมดา)
ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 1 และ 3 ราคา 3,300 บาท**
JLPT N4 ราคา 4,400 บาท**
สนทนาภาษาญี่ปุ่น 1 ราคา 3,000 บาท
*ค่าธรรมเนียมนี้ไม่รวมค่าตำรา “Minna no Nihongo” “คัดเขียนเรียนญี่ปุ่น” “เรียนรู้คันจิระดับต้น-กลาง”
**ค่าธรรมเนียมนี้รวมค่าตำราและค่าจัดส่งภายในประเทศแล้ว
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการอบรมที่ได้ชำระแล้วไม่ว่ากรณีใด นอกจากจะไม่สามารถเปิดการอบรมได้

11. การประเมินผล
แต่ละระดับมีการประเมินผลโดยการสอบเมื่อการอบรมเสร็จสิ้น ผู้สอบจะต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 60% จึงจะถือว่าสอบได้ ศูนย์บริการวิชาการจะออกหนังสือสำคัญให้ไว้เป็นหลักฐาน

12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าอบรมสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นในระดับพื้นฐานและขั้นกลาง
2. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับญี่ปุ่นทั้งด้านภาษาและวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น

13. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการดำเนินโครงการประกอบด้วย
1. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ                                   ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด ศีติสาร                            กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพวรรณ โสภิตวุฒิวงศ์             กรรมการ
4. เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการ                                       กรรมการและเลขานุการ

About the author

Administrator administrator