ภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรออนไลน์)

ByAdministrator

ภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรออนไลน์)

โครงการอบรมภาษาญี่ปุ่นสำหรับบุคคลภายนอก ต้นปี 2564
จัดโดยศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 27 มีนาคม 2564

1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันภาษาญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในภาษาที่มีผู้ที่สนใจเรียนเป็นจำนวนมาก นอกจากเพราะอิทธิพลทางเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นที่มีต่อประเทศไทย วัฒนธรรมสมัยนิยม (Pop Culture) ของญี่ปุ่นที่เป็นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่นมาเป็นเวลานาน การประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้แก่ชาวไทยเพื่อท่องเที่ยวและพำนักระยะสั้นที่ทำให้ชาวไทยสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น ยังมีปัจจัยใหม่ที่เกิดขึ้นได้แก่การที่ในพ.ศ.2562 ประเทศญี่ปุ่นได้ริเริ่มนโยบายรับแรงงานชาวต่างชาติโดยขยายกรอบไปจนถึงแรงงานแบบไม่มีฝีมือ (unskilled labor) ให้เข้าไปทำงานในประเทศเพื่อทดแทนแรงงานชาวญี่ปุ่นที่กำลังขาดแคลนอย่างหนัก เนื่องมาจากการที่ญี่ปุ่นได้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ทำให้ปัจจุบันผู้สนใจภาษาญี่ปุ่นมีขอบเขตกว้างขึ้น โดยครอบคลุมไปถึงกลุ่มบุคคลที่สนใจเดินทางไปประกอบอาชีพในประเทศญี่ปุ่นด้วย
ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ศูนย์บริการวิชาการร่วมกับสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จึงประสงค์จะจัดโครงการอบรมภาษาญี่ปุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว แต่เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ทำให้ยังไม่สามารถจัดการอบรมในห้องเรียนแบบปกติได้ จึงจะเปลี่ยนจากรูปแบบมาเป็นการอบรมผ่านระบบออนไลน์ 100% หรือแบบผสมผสาน เพื่อความปลอดภัยของผู้สอนและผู้เข้าร่วมการอบรมทุกคน และคงประสิทธิภาพการเรียนการสอนไว้ให้มากที่สุด

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นในระดับพื้นฐานและขั้นกลาง
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับญี่ปุ่นทั้งด้านภาษาและวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น

3. หัวข้อการอบรม

ภาษาญี่ปุ่น 1
(วันเสาร์และวันธรรมดา)

ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน ประโยคและคำศัพท์พื้นฐาน เน้นความเข้าใจโครงสร้างภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น รวมทั้งการเขียนตัวอักษรฮิระงะนะ – คะตะกะนะ (ตำรา Minna no Nihongo เล่ม 1 บทที่ 1-6)

ภาษาญี่ปุ่น 2
(วันเสาร์และวันธรรมดา)

ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน ประโยคและคำศัพท์ที่มีความหลากหลายมากขึ้น เน้นความเข้าใจโครงสร้างภาษาญี่ปุ่นในระดับที่สูงขึ้น เช่น การผันคำคุณศัพท์ (ตำรา Minna no Nihongo เล่ม 1 บทที่ 7-12)

ภาษาญี่ปุ่น 3
(วันเสาร์และวันธรรมดา)

ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น ประโยคและคำศัพท์ที่มีความหลากหลายมากขึ้น เน้นความเข้าใจโครงสร้างภาษาญี่ปุ่นในระดับที่สูงขึ้น เช่น การผันรูปกริยา ฝึกอ่านบทอ่านขนาดสั้น รวมทั้งฝึกเขียนตัวอักษรคันจิพื้นฐาน (ตำรา Minna no Nihongo เล่ม 2 บทที่ 13-19 และ ตำราเรียนรู้คันจิระดับต้น-กลาง)

ภาษาญี่ปุ่น 4
(วันเสาร์และวันธรรมดา)

ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น ประโยคและคำศัพท์ที่ซับซ้อนหรือมีการใช้ที่คล้ายคลึงกัน เน้นความเข้าใจโครงสร้างภาษาญี่ปุ่นในระดับที่สูงขึ้น ฝึกอ่านบทอ่านขนาดสั้น รวมทั้งฝึกเขียนตัวอักษรคันจิพื้นฐานเพิ่มเติม เมื่อเรียนจบจะมีความรู้เทียบเท่ากับระดับ N5 (ตำรา Minna no Nihongo เล่ม 2 บทที่ 20-25 และ ตำราเรียนรู้คันจิระดับต้น-กลาง)

ภาษาญี่ปุ่น 5 (วันเสาร์และวันธรรมดา)

ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น ประโยคและคำศัพท์ที่ซับซ้อนหรือมีการใช้ที่คล้ายคลึงกัน เน้นความเข้าใจโครงสร้างภาษาญี่ปุ่นในระดับที่สูงขึ้น ฝึกอ่านบทอ่านขนาดสั้น รวมทั้งฝึกเขียนตัวอักษรคันจิพื้นฐานเพิ่มเติม (ตำรา Minna no Nihongo เล่ม 3 บทที่ 26-31 และ ตำราเรียนรู้คันจิระดับต้น-กลาง)

ภาษาญี่ปุ่น 6 (วันเสาร์)

ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น ประโยคและคำศัพท์ที่ซับซ้อนหรือมีการใช้ที่คล้ายคลึงกัน เน้นความเข้าใจโครงสร้างภาษาญี่ปุ่นในระดับที่สูงขึ้น ฝึกอ่านบทอ่านขนาดสั้น รวมทั้งฝึกเขียนตัวอักษรคันจิพื้นฐานเพิ่มเติม (ตำรา Minna no Nihongo เล่ม 3 บทที่ 32-38 และ ตำราเรียนรู้คันจิระดับต้น-กลาง)

ภาษาญี่ปุ่น 7 (วันเสาร์)

ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น ประโยคและคำศัพท์ที่ซับซ้อนหรือมีการใช้ที่คล้ายคลึงกัน เน้นความเข้าใจโครงสร้างภาษาญี่ปุ่นในระดับที่สูงขึ้น ฝึกอ่านบทอ่านขนาดสั้น รวมทั้งฝึกเขียนตัวอักษรคันจิพื้นฐานเพิ่มเติม (ตำรา Minna no Nihongo เล่ม 4 บทที่ 39-43 และ ตำราเรียนรู้คันจิระดับต้น-กลาง)

ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 4 (วันเสาร์)

ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 4 เน้นความเข้าใจและเปรียบเทียบการใช้ไวยากรณ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ฝึกอ่านบทอ่านขนาดกลาง และแปลประโยคเป็นภาษาญี่ปุ่น รวมทั้งฝึกเขียนตัวอักษรคันจิพื้นฐานเพิ่มเติม (ตำรา ก้าวไกลไปกับภาษาญี่ปุ่น เล่ม 2 บทที่ 7 และ 8 )

สนทนาภาษาญี่ปุ่น 2 (วันเสาร์)

สนทนาภาษาญี่ปุ่น 2 เน้นการใช้เทคนิค shadowing ที่ช่วยพัฒนาทำนองเสียงให้ฟังดูเป็นภาษาญี่ปุ่นมากขึ้น สามารถหยิบยกเนื้อหาหัวข้อสนทนาใกล้ตัวขึ้นมาพูดคุย รวมทั้งมีปฏิสัมพันธ์กับคู่สนทนาในการสนทนาที่ยาวขึ้นได้

4. วิธีจัดการอบรม
การอบรมจะเป็นการบรรยายประกอบการฝึกสนทนา โดยใช้ตำรา สื่อเสียงและภาพ และเชิญวิทยากรเจ้าของภาษาตามสมควร และเพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมอบรมทุกคน จะจำกัดจำนวนผู้เรียนในคอร์สที่มีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน

5. ระยะเวลาและรูปแบบการอบรม
คอร์สวันเสาร์ ระหว่างวันที่ 23 มกราคม – 27 มีนาคม 2564 รวม 30 ชั่วโมง

ชื่อคอร์ส

รูปแบบการอบรม

ราคา

คอร์สเสาร์เช้า 9.00-12.00 รวม 30 ชั่วโมง

ภาษาญี่ปุ่น 1 (กลุ่มเช้า)

ออนไลน์ 100%

3,000

ภาษาญี่ปุ่น 2 (กลุ่มเช้า)

ออนไลน์ 100%

3,000

ภาษาญี่ปุ่น 3 (กลุ่มเช้า)

ออนไลน์ 100%

3,000

ภาษาญี่ปุ่น 4 (กลุ่มเช้า)

ออนไลน์ 100%

3,000

ภาษาญี่ปุ่น 5

ผสมผสาน*

3,800

ภาษาญี่ปุ่น 6

ออนไลน์ 100%

3,000

ภาษาญี่ปุ่น 7

ผสมผสาน*

3,800

ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 4

ออนไลน์ 100%

3,300

สนทนาภาษาญี่ปุ่น 2

ออนไลน์ 100%

3,000

คอร์สเสาร์บ่าย 13.00-16.00 รวม 30 ชั่วโมง

ภาษาญี่ปุ่น 1 (กลุ่มบ่าย)

ผสมผสาน*

3,800

ภาษาญี่ปุ่น 2 (กลุ่มบ่าย)

ผสมผสาน*

3,800

ภาษาญี่ปุ่น 3 (กลุ่มบ่าย)

ผสมผสาน*

3,800

ภาษาญี่ปุ่น 4 (กลุ่มบ่าย)

ผสมผสาน*

3,800

*กำหนดการเรียนที่ห้องเรียนคณะอักษรศาสตร์ สำหรับคอร์สวันเสาร์รูปแบบการอบรมผสมผสาน มีดังนี้ วันที่ 23 มกราคม, 6 กุมภาพันธ์, 20 กุมภาพันธ์, 6 มีนาคม และ20 มีนาคม 2564

คอร์สวันธรรมดา (จันทร์และพุธ) ระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 24 มีนาคม 2564 รวม 40 ชั่วโมง

คอร์สวันธรรมดา (จันทร์และพุธ) 18.00 – 20.00 น.รวม 40 ชั่วโมง

ชื่อคอร์ส

รูปแบบ

ราคา

ภาษาญี่ปุ่น 1 (กลุ่มวันธรรมดา)

ออนไลน์ 100%

4,000

ภาษาญี่ปุ่น 3 (กลุ่มวันธรรมดา)

ออนไลน์ 100%

4,000

ภาษาญี่ปุ่น 4 (กลุ่มวันธรรมดา)

ผสมผสาน*

4,800

* กำหนดการเรียนที่ห้องเรียนคณะอักษรศาสตร์ สำหรับคอร์สวันธรรมดา (จันทร์และพุธ)  มีดังนี้ เรียนทุกวันพุธ

คอร์สวันธรรมดา (อังคารและพฤหัสบดี) ระหว่างวันที่ 19 มกราคม – 25 มีนาคม 2564  รวม 40 ชั่วโมง

คอร์สวันธรรมดา (อังคารและพฤหัสบดี) 18.00 – 20.00 น.รวม 40 ชั่วโมง

ชื่อคอร์ส

รูปแบบ

ราคา

ภาษาญี่ปุ่น 2 (กลุ่มวันธรรมดา)

ผสมผสาน*

4,800

ภาษาญี่ปุ่น 5 (กลุ่มวันธรรมดา)

ผสมผสาน*

4,800

*กำหนดการเรียนที่ห้องเรียนคณะอักษรศาสตร์ สำหรับคอร์สวันธรรมดา (อังคารและพฤหัสบดี)  มีดังนี้ เรียนทุกวันอังคาร

6. กำหนดการรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2563
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ ตามช่องทางดังนี้
1. เว็บไซต์ www.AksornChula.com
2. email : aksornchula@chula.ac.th
3. หมายเลขโทรศัพท์ 02 218 4534-36

7. วิธีการสมัคร
สมัครออนไลน์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.Aksornchula.com
1. สมัครลงชื่อเข้าใช้บริการ (กรณีสมาชิกใหม่)
2. ล๊อกอินเข้าระบบ
3. เลือกคอร์สเรียนอบรมภาษา (ห้ามวันและเวลาเดียวกัน)
4. ชำระเงินค่าอบรม โดย โอน/ฝาก เงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เลขที่บัญชี 152-4-218367 (รับชำระเต็มจำนวนเท่านั้นและกรณีโอนเงินผ่านช่องทางออนไลน์ รบกวน capture หน้าจอที่ทำรายการให้เห็นเลขที่บัญชีที่ทำการโอนเข้า ยอดเงินที่ทำการโอนเข้า วันเวลาที่ทำรายการ หมายเลขอ้างอิง และโลโก้ธนาคารที่ใช้บริการให้ชัดเจนทางฝ่ายการเงินไม่รับหลักฐานการโอนเงินที่เป็นอีเมลตอบรับอัตโนมัติจากทางธนาคาร)
5. ส่งแนบหลักฐานการชำระเงินที่หน้าเว็บไซต์
6. เสร็จสิ้นการสมัคร มี E-mail แจ้งการสมัครเสร็จสมบูรณ์

8. สถานที่อบรม
ออนไลน์และคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

9. คุณสมบัติของผู้รับการอบรม
ภาษาญี่ปุ่น 1 (วันเสาร์) และ ภาษาญี่ปุ่น 1 (วันธรรมดา) ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาและไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่น แต่ต้องอ่านตัวอักษรภาษาอังกฤษได้
ภาษาญี่ปุ่น 2 (วันเสาร์) และ ภาษาญี่ปุ่น 2 (วันธรรมดา) ผ่านการอบรมคอร์สภาษาญี่ปุ่น 1 สามารถอ่านอักษรฮิระงะนะ – คะตะกะนะ หรือได้รับอนุญาตจากศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาษาญี่ปุ่น 3 (วันเสาร์) และ ภาษาญี่ปุ่น 3 (วันธรรมดา) ผ่านการอบรมคอร์สภาษาญี่ปุ่น 2 สามารถอ่านอักษรฮิระงะนะ – คะตะกะนะ รวมทั้งมีความรู้ทางไวยากรณ์พื้นฐาน หรือได้รับอนุญาตจากศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาษาญี่ปุ่น 4 (วันเสาร์) และ ภาษาญี่ปุ่น 4 (วันธรรมดา) ผ่านการอบรมคอร์สภาษาญี่ปุ่น 3 สามารถอ่านอักษรฮิระงะนะ – คะตะกะนะ รวมทั้งมีความรู้ทางไวยากรณ์พื้นฐาน หรือได้รับอนุญาตจากศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาษาญี่ปุ่น 5 (วันเสาร์) และ ภาษาญี่ปุ่น 5 (วันธรรมดา) ผ่านการอบรมคอร์สภาษาญี่ปุ่น 4 สามารถอ่านอักษรฮิระงะนะ – คะตะกะนะ รวมทั้งมีความรู้ทางไวยากรณ์พื้นฐาน หรือสอบผ่านระดับ N5 หรือได้รับอนุญาตจากศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาษาญี่ปุ่น 6 (วันเสาร์) ผ่านการอบรมคอร์สภาษาญี่ปุ่น 5 สามารถอ่านอักษรฮิระงะนะ – คะตะกะนะ รวมทั้งมีความรู้ทางไวยากรณ์พื้นฐาน หรือสอบผ่านระดับ N5 หรือ N4 หรือได้รับอนุญาตจากศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาษาญี่ปุ่น 7 (วันเสาร์) ผ่านการอบรมคอร์สภาษาญี่ปุ่น 6 สามารถอ่านอักษรฮิระงะนะ – คะตะกะนะ รวมทั้งมีความรู้ทางไวยากรณ์พื้นฐาน หรือสอบผ่านระดับ N5 หรือ N4 หรือได้รับอนุญาตจากศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 4 ผ่านการอบรมคอร์สภาษาญี่ปุ่น ขั้นกลาง 3 สามารถอ่านอักษรฮิระงะนะ – คะตะกะนะ – คันจิ รวมทั้งมีความรู้ทางไวยากรณ์พื้นฐาน หรือสอบผ่านระดับ N4 หรือได้รับอนุญาตจากศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนทนาภาษาญี่ปุ่น 2 ผ่านการอบรมคอร์สสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1 สามารถอ่านอักษรฮิระงะนะ – คะตะกะนะ รวมทั้งมีความรู้ทางไวยากรณ์พื้นฐาน หรือได้รับอนุญาตจากศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10. ค่าธรรมเนียมการอบรม
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 30 ชั่วโมงและอบรมแบบออนไลน์ ราคา 3,000 บาท* (ญี่ปุ่น 1,2,3,4,6 กลุ่มเสาร์เช้า)
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 30 ชั่วโมงและอบรมแบบผสมผสาน ราคา 3,800 บาท* (ญี่ปุ่น 1,2,3,4 กลุ่มเสาร์บ่าย และญี่ปุ่น 5,7 กลุ่มวันเสาร์เช้า)
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 40 ชั่วโมง และอบรมแบบออนไลน์ ราคา 4,000 บาท* (ญี่ปุ่น 1,3 กลุ่มวันธรรมดา)
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 40 ชั่วโมง และอบรมแบบผสมผสาน ราคา 4,800 บาท* (ญี่ปุ่น 2,4,5 กลุ่มวันธรรมดา)
ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 4 ราคา 3,300 บาท**
สนทนาภาษาญี่ปุ่น 2 ราคา 3,000 บาท
*ค่าธรรมเนียมนี้ไม่รวมค่าตำรา “Minna no Nihongo” “คัดเขียนเรียนญี่ปุ่น” และ“เรียนรู้คันจิระดับต้น-กลาง”
**ค่าธรรมเนียมนี้รวมค่าตำราและค่าจัดส่งภายในประเทศแล้ว
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการอบรมที่ได้ชำระแล้วไม่ว่ากรณีใด นอกจากจะไม่สามารถเปิดการอบรมได้

11. การประเมินผล
แต่ละระดับมีการประเมินผลโดยการสอบเมื่อการอบรมเสร็จสิ้น ผู้สอบจะต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 60% จึงจะถือว่าสอบได้ ศูนย์บริการวิชาการจะออกหนังสือสำคัญให้ไว้เป็นหลักฐาน

12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าอบรมสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นในระดับพื้นฐานและขั้นกลาง
2. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับญี่ปุ่นทั้งด้านภาษาและวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น

13. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการดำเนินโครงการประกอบด้วย
1. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ                                 ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด ศีติสาร                          กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพวรรณ โสภิตวุฒิวงศ์           กรรมการ
4. เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการ                                     กรรมการและเลขานุการ

About the author

Administrator administrator