“ภาษาอังกฤษในบริบททางกฎหมาย (Legal English)”

ByAksorn Chula

“ภาษาอังกฤษในบริบททางกฎหมาย (Legal English)”

***ปิดรับสมัคร มีผู้สมัครมาเต็มตามจำนวนแล้ว***
โครงการอบรมภาษาอังกฤษในบริบททางกฎหมาย (Legal English) สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย หรือกำลังศึกษาวิชานิติศาสตร์ หรือมีความจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางกฎหมาย หรือผู้ที่สนใจ โดยจะต้องได้คะแนน IELTS ในระดับ 6.0 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านกฎหมายมาไม่ต่ำกว่า 5 ปี

.

ภาษาอังกฤษที่ใช้ในบริบททางกฎหมาย (Legal Domain) มีลักษณะสำคัญเฉพาะหรือทำเนียบภาษา (Register) และแตกต่างจากการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทอื่นทั้งในระดับคำ ระดับวลี และระดับประโยค ดังนั้น การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในวิชาชีพกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียน นอกจากจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานแล้ว ยังควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทำเนียบภาษากฎหมาย (Legal Register) ด้วยเพื่อให้การสื่อสารในบริบททางกฎหมายนั้นมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อให้การเขียนเอกสารภาษาอังกฤษในบริบททางกฎหมายประเภทต่างๆ เช่น การให้ความเห็นทางกฎหมาย (Legal Opinion) การทำบันทึก (Legal Memorandum) การทำบทสรุปคดี (Case Summary) ทั้งทางแพ่งและทางอาญา ตลอดจนการร่างเอกสารสัญญา (Contract Drafting) กระชับ รัดกุม และชัดเจน สอดคล้องกับแนวทางการใช้ภาษาอังกฤษ Plain English ซึ่งเป็นแนวโน้มการใช้ภาษาอังกฤษในปัจจุบันสำหรับวงวิชาชีพกฎหมาย

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 กันยายน 2563
เริ่มอบรมวันที่ 6 ตุลาคม – 26 พฤศจิกายน 2563
ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 18.00 – 20.00 น. รวมทั้งสิ้น จำนวน 30 ชั่วโมง
ราคาค่าอบรม 5,000 บาท  รับจำนวน 30 ที่นั่งเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม
Click เพื่อลงทะเบียน
**ผู้ใช้งานใหม่ โปรดลงทะเบียนสร้าง account ก่อน

จำนวนผู้สมัคร ณ วันที่ 14 กันยายน 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 15 ท่าน 

About the author

Aksorn Chula administrator