จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University 日本語講座(学部課程) - ปริญญาตรี - UNDERGRADUATE -

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
日本語学科学部課程(2018年度更新版)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. ผลิตบัณฑิตซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) มีความรู้ความชำนาญในภาษา วัฒนธรรม และวรรณคดีญี่ปุ่น เพื่อสามารถประกอบอาชีพได้ในสังคม
ปัจจุบันหรือศึกษาในระดับปริญญาขั้นสูงต่อไปได้

(2) มีวิจารณญาณ รู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารนิเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2. เพิ่มโปรแกรมเกียรตินิยม (โปรแกรมพิเศษที่เพิ่มวิชาวิธีวิจัย และสัมมนาเพื่อทำปริญญานิพนธ์เพื่อสร้างนักวิจัยในอนาคต) เป็นทางเลือกควบคู่กันไปกับโปรแกรมปกติ
(หลักสูตรเดิม) 

目的
1. 以下の能力を持つ学士の輩出である。
(1) 現代社会で職業につき、さらにより高位の学位を取得できるだけの日本語、日本文化、日本文学に関する豊富な知識を持っていること。

(2) 自分自身で探究できる見識を持ち、いろいろなデータ検索の媒体機器を最大限に利用できること。

2. 研究を目的とする学生の支援のために、通常のカリキュラムを継続しながら、名誉プログラム(通常の授業に加え、研究方法や卒業論文のゼミ等のような研究者育成を目的とする授業が含まれる特別プログラム)を加える。

 

ข้อมูลสำหรับนิสิตเอกภาษาญี่ปุ่น
主専攻学生への情報

 

ข้อมูลสำหรับนิสิตโทภาษาญี่ปุ่น
副専攻学生への情報

 

ข้อมูลวิชา Gen-Lang, Gen-Ed สำหรับนิสิตทั่วไป
非専攻学生への情報

 

ข้อมูลสำหรับนิสิตหลักสูตรนานาชาติ
Information for International Courses