กำหนดการ

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

7 มิถุนายน – 30 พฤศจิกายน 2564 รับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้า ค่าย 1 
17 ธันวาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าอบรม ค่าย 1
15 มกราคม 2565 สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรม ค่าย 1 ณ อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์
25 มกราคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมอบรมค่าย 1
1-10 กุมภาพันธ์ 2565 การอบรมค่าย 1 ณ คณะอักษรศาสตร์ (ตารางการอบรม)
กุมภาพันธ์ 2565 สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรมค่าย 2
28 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมอบรมค่าย 2
มีนาคม 2565 การอบรมค่าย 2 ณ คณะอักษรศาสตร์ (ตารางการอบรม)
มีนาคม 2565 สอบคัดเลือกนักเรียนผู้แทนศูนย์
มีนาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้แทนศูนย์
8-13 พฤษภาคม 2565 การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 4 ณ ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย
(ข้อสอบที่ใช้ในการแข่งขันนี้จะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด)
เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2565 สอวน. จัดอบรมผู้แทนประเทศไทย
เดือนสิงหาคม 2565 ส่งผู้แทนฯ ไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส