บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2488-2544)

มหาบัณฑิต
2488
2497
2502
2507
2509
2510
2511
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
                         
ดุษฎีบัณฑิต
2543
2544
2545                        


ปีการศึกษา 2488

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ผู้วิจัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

สัมพันธภาพกับชาวต่างประเทศยังผลประการใด แก่สถานการณ์แห่งประเทศไทยสมัยอยุธยา

ม.ร.ว. แสงโสม เกษมศรี

ไม่มีข้อมูล

ปีการศึกษา 2497

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ผู้วิจัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

ประเทศไทยเริ่มเปลี่ยนโฉมหน้าตามแบบอารยประเทศในสมัยใด วิมล บัวสุวรรณไม่มีข้อมูล

go top

ปีการศึกษา 2502

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ผู้วิจัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

การแก้ไขสนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิสภาพนอกอาณาเขต กับประเทศมหาอำนาจในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงศรี อาจอรุณไม่มีข้อมูล

go top

ปีการศึกษา 2507

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ผู้วิจัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ เรื่อง ประชาธิปไตยในประเทศไทย ศิริรัตน์ นีละคุปต์ ศาสตราจารย์ รอง ศยามานนท์
การเสียรัฐไทรบุรี กลันตัน ตรังกานูและปลิสของไทยให้แก่อังกฤษ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สายจิตต์ เหมินทร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญศรี ดุ๊ก
บทบาทของมิชชันนารีในประเทศไทยตั้งแต่รัชกาลที่ 3 ถึง รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สุพรรณี กาญจนัษฐิติศาสตราจารย์ รอง ศยามานนท์
พระประวัติและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ วิมลวรรณ ทองปรีชาศาสตราจารย์ รอง ศยามานนท์

go top

ปีการศึกษา 2509

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ผู้วิจัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

การปราบฮ่อและการเสียดินแดน พ.ศ. 2431 นิธิ เอียวศรีวงศ์ ศาสตราจารย์ ม.ร.ว. แสงโสม เกษมศรี

go top

ปีการศึกษา 2510

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ผู้วิจัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

บทบาทของไทยเกี่ยวกับเขมรในรัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 4 ธิดา จาตุประยูร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญศรี ดุ๊ก

go top

ปีการศึกษา 2511

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ผู้วิจัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

การศึกษาทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องพระคลังสินค้า

ผ่องพันธุ์ สุภัทรพันธุ์ศาสตราจารย์ ม.ร.ว. แสงโสม เกษมศรี

go top

ปีการศึกษา 2513

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ผู้วิจัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

ความสำคัญของอันนัมสยามยุทธ์ต่อไทย กัมพูชา และญวน วีรนันท์ วารีวิชชนันท์ ศาสตราจารย์ รอง ศยามานนท์
บทบาทของที่ปรึกษาชาวต่างประเทศ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2411- พ.ศ. 2453 ชมพูนุท นาคีรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แถมสุข นุ่มนนท์
บทบาทของเสนาบดีแห่งตระกูลบุนนาคในการปกครองประเทศสยาม ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงต้นรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2325-พ.ศ. 2416) ปิยนาถ นิโครธาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญศรี ดุ๊ก
และอาจารย์ ดร. เตช บุนนาค

go top

ปีการศึกษา 2514

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ผู้วิจัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

เจ้าเมืองนครศรีธรรมราชสมัยการปกครองแบบเก่าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2325-พ.ศ. 2435) อรียา เสถียรสุต ศาสตราจารย์ ม.ร.ว. แสงโสม เกษมศรี

go top

ปีการศึกษา 2515

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ผู้วิจัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

ความสำคัญของอันนัมสยามยุทธ์ต่อไทย กัมพูชา และญวน วีรนันท์ วารีวิชชนันท์ ศาสตราจารย์ รอง ศยามานนท์
ขอบเขตพระราชอำนาจของกรมพระราชวังบวรสถานมงคล ในสมัยรัตนโกสินทร์ ประภัสสร บุญประเสริฐศาสตราจารย์ รอง ศยามานนท์

go top

ปีการศึกษา 2516

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ผู้วิจัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

การปฏิรูปกฎหมายของประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2411 จนถึง พ.ศ. 2478 พัชรินทร์ เปี่ยมสมบูรณ์ศาสตราจารย์รอง ศยามานนท์
และศาสตราจารย์ ธานินทร์ กรัยวิเชียร
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรุสเซียและประเทศไทย ตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ฉลอง สุนทราวาณิชย์ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ชูโต
และรองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี ดุ๊ก
บทบาทของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เกี่ยวกับการทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา นันทนา วัฒนสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิลาสวงศ์ นพรัตน์
และอาจารย์ ดร. สุนทร ณ รังสี
บทบาททางการเมืองของหนังสือพิมพ์ไทย ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 พรภิรมณ์ เอี่ยมธรรม อาจารย์ ดร. เกษม ศิริสัมพันธ์
และอาจารย์ ดร. สืบแสง พรหมบุญ
เปรียบเทียบผลงานของเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ พวงเพชร สุรัตนกวีกุลศาสตราจารย์ รอง ศยามานนท์
สภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 อุบล จิระสวัสดิ์ ศาสตราจารย์ รอง ศยามานนท์

go top

ปีการศึกษา 2517

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ผู้วิจัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

กรณีพิพาทระหว่างเจ้านครเชียงใหม่กับคนในบังคับอังกฤษ อันเป็นเหตุให้รัฐบาลสยามจัดการปกครองมณฑลพายัพ (พ.ศ. 2401-2445) พรพรรณ จงวัฒนา ศาสตราจารย์พิเศษ ขจร สุขพานิช
และอาจารย์ชั้นพิเศษ ธิติมา พิทักษ์ไพรวัน
การเก็บส่วยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ. 2325-2411) บุญรอด แก้วกัณหา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุษกร ลายเลิศ
การใช้จ่ายเงินแผ่นดินในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2435-2468)พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรทิพย์ นาถสุภา

การวิเคราะห์ในเชิงประวัติศาสตร์เรื่องการเมืองและการปกครอง ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2435-2468) มัทนา เกษกมล อาจารย์ ดร. ชัยอนันต์ สมุทวณิช
และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สืบแสง พรหมบุญ
บทบาทของชาวจีนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และศิลปกรรมไทยในสมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์มัลลิกา เรืองระพีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สืบแสง พรหมบุญ
บทบาทของประเทศมหาอำนาจตะวันตก ในการสร้างทางรถไฟของประเทศไทย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สมใจ ไพโรจน์ธีระรัชต์ ศาสตราจารย์ ม.ร.ว. แสงโสม เกษมศรี
และรองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี ดุ๊ก
บทบาทและกิจการทหารเรือไทยสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มลิวัลย์ คงเจริญ พลเรือตรี ประพัฒน์ จันทวิรัช
รัฐประหาร พ.ศ. 2500 ในประเทศไทย

เฉลิม มลิลา

อาจารย์ ดร. ชัยอนันต์ สมุทวณิช
และรองศาสตราจารย์ธิติมา พิทักษ์ไพรวัน

go top

ปีการศึกษา 2518

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ผู้วิจัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

กบฎบวรเดช พ.ศ. 2467 นิคม จารุมณีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยอนันต์ สมุทวณิช
การฉ้อราษฎร์บังหลวง : วิเคราะห์จากการพัฒนาประเทศ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2411-2453) กาญจนี สมเกียรติกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สืบแสง พรหมบุญ
การดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยต่อมหาอำนาจตะวันตก ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2367-2394) วงเดือน นาราสัจจ์รองศาสตราจารย์ วิลาสวงศ์ พงศะบุตร
และอาจารย์ ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์
การปรับปรุงกองทัพบกของไทยตามแบบตะวันตก ตั้งแต่ พ.ศ. 2394-2475

แจ่มจันทร์ วงศ์วิเศษ

ศาสตราจารย์ รอง ศยามานนท์
และพลโทดำเนิร เลขะกุล
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเยอรมนี ตั้งแต่ พ.ศ. 2405-2460 ราตรี วานิชลักษ์

ศาสตราจารย์ รอง ศยามานนท์
และพลโท ดำเนิร เลขะกุล

เสนาบดีกระทรวงธรรมการในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ แน่งน้อย ติตติรานนท์ ศาสตราจารย์ รอง ศยามานนท์

go top

ปีการศึกษา 2519

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ผู้วิจัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

การปกครองหัวเมืองภาคใต้ทั้ง 7 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พรรณงาม เง่าธรรมสาร

ศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ ชูโต
และศาสตราจารย์ ม.ร.ว. แสงโสม เกษมศรี
การปฏิรูปการปกครองลานนาไทย ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วัลลภา เครือเทียนทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สืบแสง พรหมบุญ
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ จันทรวงศ์
การปรับปรุงเศรษฐกิจของไทย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2411-2453) ศรีนวล ศิริมิลินทร์

รองศาสตราจารย์ วิลาสวงศ์ พงศะบุตร
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ไศล นิรัศยกุล
การวิเคราะห์สังคมเชียงใหม่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ตามต้นฉบับในลานในภาคเหนือ อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว

ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร
และศาสตราจารย์ วิลาสวงศ์ พงศะบุตร

ความขัดแย้งภายในคณะราษฎร วีณา มโนพิโมกษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยอนันต์ สมุทวณิช
และรองศาสตราจารย์ธิติมา พิทักษ์ไพรวัน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สุรางค์ศรี ตันเสียงสม

ศาสตราจารย์ รอง ศยามานนท์
และรองศาสตราจารย์ ธิติมา พิทักษ์ไพรวัน

ชาวมอญในประเทศไทย : วิเคราะห์ฐานะและบทบาทในสังคมไทย ตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนกลางถึง รัตนโกสินทร์ตอนต้น สุภรณ์ โอเจริญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วไล ณ ป้อมเพชร
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุษกร กาญจนจารี
นโยบายของรัฐบาลที่มีต่อชาวจีนในประเทศไทย (พ.ศ. 2475-2500)

ภูวดล ทรงประเสริฐ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เขียน ธีระวิทย์

แนวพระราชดำริทางการเมืองของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : การวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์ ม.ล. วัลย์วิภา จรูญโรจน์

อาจารย์ณรงค์ พ่วงพิศ
และรองศาสตราจารย์ธิติมา พิทักษ์ไพรวัน

บทบาทของเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) ที่มีต่อรัฐบาลกลางและหัวเมืองภาคใต้ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว สุภาภรณ์ ตัณศลารักษ์ศาสตราจารย์ ขจร สุขพานิช
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สืบแสง พรหมบุญ
ปัญหาเกี่ยวกับชาวญวนในประเทศไทย ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2367-2453) ผุสดี ลิมพะสุต

ศาสตราจารย์ วิลาสวงศ์ พงศะบุตร
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุษกร กาญจนจารี

ปฏิกิริยาของรัฐบาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อการเคลื่อนไหวตามแนวความคิดประชาธิปไตยและสังคมนิยม ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 สุวดี เจริญพงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยอนันต์ สมุทวณิช

เปรียบเทียบการดำรงรักษาเอกราชของประเทศไทย โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ของพม่าโดยพระเจ้ามินดง และของญวนโดยจักรพรรดิตือดึก สุวรรณา สัจจวีรวรรณ

ศาสตราจารย์ รอง ศยามานนท์

สิทธิและหน้าที่ของสตรีตามกฎหมายไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ลำพรรณ น่วมบุญลือศาสตราจารย์ ธานินทร์ กรัยวิเชียร
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิมลศิริ ชำนาญเวช

go top

ปีการศึกษา 2520

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ผู้วิจัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

การจัดราชการทหารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2468-2477) จิตราภรณ์ ไชยกัณฑา

พลโท ดำเนิร เลขะกุล
และศาสตราจารย์วิลาสวงศ์ พงศะบุตร
การปฏิรูปกฎหมายที่ดินในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นพรัตน์ นุสสธรรมศาสตราจารย์ ขจร สุขพานิช
และอาจารย์ศักดิ์ สนองชาติ
การผลิตและการค้าข้าวในภาคกลาง รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2411-2475)

ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ

อาจารย์ ดร. อัมมาร์ สยามวาลา
และอาจารย์ ดร. สุธี ประศาสน์เศรษฐ

การพัฒนาระบบชลประทานในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2431 ถึง พ.ศ. 2493 สุนทรี อาสะไวย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สืบแสง พรหมบุญ
และอาจารย์ ดร. อัมมาร์ สยามวาลา
การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับกิจการป่าไม้ทางภาคเหนือของไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2439 ถึง พ.ศ. 2475 ชมัยโฉม สุนทรสวัสดิ์รองศาสตราจารย์ ธิติมา พิทักษ์ไพรวัน
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง ศยามานนท์
การศึกษาบทบาททางการเมืองในระบบรัฐสภาของรัฐบาลทหาร และรัฐบาลพลเรือนในประเทศไทย (พ.ศ. 2481-2500) ประชัน รักพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยอนันต์ สมุทวณิช
การศึกษาเปรียบเทียบราชสำนักในสมัยรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 จันทร์รัตน์ ประวาลปัทม์ ศาสตราจารย์ รอง ศยามานนท์
การศึกษาศาลพิเศษ พ.ศ. 2476, 2478 และ พ.ศ. 2481 ภูธร ภูมะธน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยอนันต์ สมุทวณิช
คลองกับระบบเศรษฐกิจไทย (พ.ศ. 2367-2453)

กิตติ ตันไทย

รองศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรทิพย์ นาถสุภา
ความสำคัญของการศึกษาของพระราชโอรส ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการปรับปรุงบ้านเมืองตามแบบตะวันตก พาชื่น สมคำนึง ศาสตราจารย์ รอง ศยามานนท์
ที่มาของรัฐสภาไทย รัชนี กัลยาณคุณาวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยอนันต์ สมุทวณิช
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ตั้งแต่ พ.ศ. 2481 ถึง พ.ศ. 2487 ผาณิต รวมศิลป์ รองศาสตราจารย์ ธิติมา พิทักษ์ไพรวัน
และรองศาสตราจารย์ ดร. ชัยอนันต์ สมุทวณิช
บทบาทของข้าราชการชาวต่างประเทศในกรมตำรวจ ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ รสสุคนธ์ จรัสศรี ศาสตราจารย์ รอง ศยามานนท์
บทบาททางการเมืองและการปกครองของจอมพล ป. พิบูลสงคราม (พ.ศ. 2475-2487) เทียมจันทร์ อ่ำแหวว รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยอนันต์ สมุทวณิช
บทบาททางด้านการบริหารราชการแผ่นดินของเจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มณีรัตน์ แย้มประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สืบแสง พรหมบุญ
ประเทศไทยกับปัญหาอินโดจีนของฝรั่งเศส ค.ศ. 1937-1947 (พ.ศ. 2480-2490) สดใส ขันติวรพงศ์ อาจารย์ ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์
ปัญหาการขุดคอคอดกระ (พ.ศ. 2394-2482) ผะอบ จึงแสงสถิตย์พร อาจารย์ ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์
ปัญหาเศรษฐกิจของไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2468-2477)มยุรี ยกยูงทอง รองศาสตราจารย์ ไศล นิรัติศยกุล
และศาสตราจารย์วิลาสวงศ์ พงศะบุตร
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและคณะราษฎร นัยนา หงษ์ทองคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยอนันต์ สมุทวณิช
ลัทธิคอมมิวนิสต์และนโยบายต่อต้านของรัฐบาลไทย พ.ศ. 2468-2500 ธงชัย พึ่งกันไทย พลเอก เลิศรบ สีตบุตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยอนันต์ สมุทวณิช
และรองศาสตราจารย์ ธิติมาพิทักษ์ไพรวัน
วิเคราะห์แหล่งที่มาและการใช้ศักราชชนิดต่าง ๆ ที่มีปรากฎในหลักฐานฝ่ายไทย พูล เหมือนศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร

go top

ปีการศึกษา 2521

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ผู้วิจัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

การปรับปรุงท้องถิ่นทุรกันดารโดยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ พ.ศ. 2501-2506 ทิพยรัตน์ วานิชชาพลเอกเชวง ยังเจริญ
และรองศาสตราจารย์ ธิติมา พิทักษ์ไพรวัน

การปฏิรูปมัธยมศึกษาในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ พ.ศ. 2435-2475 : การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์

บุญธรรม อินทร์จันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิชัย มูลศิลป์
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยนาถ บุนนาค
การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ของรัฐธรรมนูญไทยฉบับต่าง ๆ วิภาลัย ธีรชัยศาสตราจารย์ รอง ศยามานนท์
การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างความสัมพันธ์ ของหัวเมืองประเทศราชฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้ กับรัฐบาลไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ชวลีย์ ณ ถลางศาสตราจารย์ รอง ศยามานนท์
การศึกษาวิเคราะห์การทำสงครามระหว่างไทยกับพม่า พ.ศ. 2081-2310 อนันต์ วิริยะพินิจพลโทดำเนิร เลขะกุล
และศาสตราจารย์ ม.ร.ว. แสงโสม เกษมศรี
กิจการเหมืองแร่ดีบุกกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจภายใต้ประเทศไทย พ.ศ. 2411-2474 พรรณี อวนสกุลรองศาสตราจารย์ ธิติมา พิทักษ์ไพรวัน
ความสำคัญของเมืองนครราชสีมา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2411-2453) พวงไข่มุกด์ คุณารัตนพฤกษ์

ศาสตราจารย์ วิลาสวงศ์ พงศะบุตร
และ รองศาสตราจารย์ ดร. วไล ณ ป้อมเพชร

ต้นกำเนิดของชนชั้นนายทุนในประเทศไทย (พ.ศ. 2398-2453) สิริลักษณ์ ศักดิ์เกรียงไกรรองศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรทิพย์ นาถสุภา
นโยบายเศรษฐกิจที่มีต่อหัวเมืองไทยฝั่งตะวันตกสมัยรัชกาลที่ 5 วชิราวรรณ ตัณฑะหงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สืบแสง พรหมบุญ
บทบาทของพลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาในฐานะนายกรัฐมนตรี ในระยะหกปีแรกของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง (พ.ศ. 2476-2481) เรือโทหญิงรัศมี ชาตะสิงห์ศาสตราจารย์ รอง ศยามานนท์
บทบาททางการเมืองของนายควง อภัยวงศ์ ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ถึง 2491 สิริรัตน์ เรืองวงษ์วาร ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
และรองศาสตราจารย์ ดร. ชัยอนันต์ สมุทวณิช
บทบาททางการเมือง ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต (พ.ศ. 2446-พ.ศ. 2475) สิริรัตน์ เกตุษเฐียรอาจารย์ณรงค์ พ่วงพิศ
และรองศาสตราจารย์ ธิติมา พิทักษ์ไพรวัน
ปัญหาชาวนาและนโยบายของรัฐบาล ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมชาย หลั่งหมอยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยนาถ บุนนาค
วิวัฒนาการของการแพทย์ไทยตั้งแต่สมัยเริ่มต้น จนถึงสิ้นสุดรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยุวดี ตปนียากร ศาสตราจารย์ รอง ศยามานนท์
พลโทดำเนิร เลขะกุล
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พินิจ รัตนกุล
วิวัฒนาการเศรษฐกิจชนบทในภาคกลางของประเทศไทย สุวิทย์ ไพทยวัฒน์ รองศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรทิพย์ นาถสุภา

go top

ปีการศึกษา 2522

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ผู้วิจัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

การค้าสำเภาของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น วราภรณ์ ทินานนท์ดร. เพ็ญศักดิ์ จักษุจินดา โฮวิทซ์
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยนาถ บุนนาค
การฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ. 2325-2394) อัจฉรา กาญจโนมัยรองศาสตราจารย์ ดร. สุนทร ณ รังสี
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยนาถ บุนนาค
การส่งนักเรียนไปศึกษาต่อต่างประเทศตั้งแต่ พ.ศ. 2411-2475

ละออทอง อัมรินทร์รัตน์

ศาสตราจารย์ วิลาสวงศ์ พงศะบุตร
และรองศาสตราจารย์ ดร. สุจิต บุณบงการ
งานด้านการเกษตรและการคมนาคมของเจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์ พ.ศ. 2452-2468 อัจฉรา ชุมดีผู้ช่วยศาสตราจารย์คุณวรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยนาถ บุนนาค
นโยบายการปกครองเมืองสงขลาในสมัยรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2325-2439) เพียงแข พงษ์ศิริบัญญัติ อาจารย์ณรงค์ พ่วงพิศ
บทบาททางด้านการเมืองและการปกครองของสมเด็จเจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์ ระหว่าง พ.ศ. 2411-2429 จุรีรัตน์ เกียรตุมาพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คุณวรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยนาถ บุนนาค
ภาษีฝิ่นกับนโยบายด้านการคลังของรัฐบาลไทย พ.ศ. 2367-2468 สุภาภรณ์ จรัลพัฒน์ ศาสตราจารย์ วิลาสวงศ์ พงศะบุตร
และรองศาสตราจารย์เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม
วิเทโศบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อมหาอำนาจยุโรป อัมพร ตั้งเสรี รองศาสตราจารย์ ดร. วไล ณ ป้อมเพชร
และรองศาสตราจารย์ประทุมพร วัชรเสถียร
วิวัฒนาการของการเขียนประวัติศาสตร์ไทย ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น นาฎวิภา ชลิตานนท์ รองศาสตราจารย์ คุณวรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยนาถ บุนนาค

go top

ปีการศึกษา 2523

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ผู้วิจัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

กบฎ ร.ศ. 130 : ศึกษากรณีการปฏิรูปทางการปกครองและกลุ่ม “ทหารใหม่”

อัจฉราพร กมุทพิสมัย

รองศาสตราจารย์ ดร. วไล ณ ป้อมเพชร

การถือครองที่ดินในประเทศไทย พ.ศ. 2444-2475 : ศึกษาเฉพาะกรณีมณฑลกรุงเทพฯ

อรทิพย์ เทสสิริ

รองศาสตราจารย์ เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม
และรองศาสตราจารย์ ธิติมา พิทักษ์ไพรวัน

การศึกษาในสังคมไทย พ.ศ. 2411-พ.ศ. 2475

วารุณี โอสถารมย์

รองศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ จันทรวงศ์
และรองศาสตราจารย์ ปิยนาถ บุนนาค

การศึกษาวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจเมืองภูเก็ต ระหว่างปี พ.ศ. 2396-2475

สุรีย์ เลียงแสงทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คุณวรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
และรองศาสตราจารย์ ปิยนาถ บุนนาค

ความเปลี่ยนแปลงของระบบไพร่และผลกระทบต่อสังคมไทย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อัญชลี สุสายัณห์ อาจารย์ ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
และรองศาสตราจารย์ ปิยนาถ บุนนาค

โครงสร้างทางการเมืองสมัยสุโขทัย

วิไลลักษณ์ เมฆารัตน์

รองศาสตราจารย์ ดร. วไล ณ ป้อมเพชร

จอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีกับการดำเนินงานธุรกิจของท่าน ระหว่าง พ.ศ. 2428-2474

ลักษมี รัตตสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คุณวรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
และรองศาสตราจารย์ ปิยนาถ บุนนาค

นโยบายการส่งเสริมการเกษตรกรรม ในรัชสมัยพระบาทสมด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ร้อยโทพิชัย สิงห์ทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร สินสิริ
และรองศาสตราจารย์ ปิยนาถ บุนนาค
บทบาททางการทหารและการเมืองของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ศิรินันท์ บุญศิริ รองศาสตราจารย์ ธิติมา พิทักษ์ไพรวัน
ผูกปี้ : การจัดเก็บเงินค่าแรงแทนการเกณฑ์แรงงาน จากคนจีนในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ศรศักร ชูสวัสดิ์ รองศาสตราจารย์ ธิติมา พิทักษ์ไพรวัน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการสร้างชาติไทย กรรภิรมย์ สุวรรณานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แถมสุข นุ่มนนท์
และรองศาสตราจารย์ ดร. วไล ณ ป้อมเพชร
รัฐบาลไทย : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ปัญหาเสถียรภาพของรัฐบาล ที่มาจากการเลือกตั้งในช่วง พ.ศ. 2498-2514 เพี้ยน อันชูฤทธิ์ รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยอนันต์ สมุทวณิช
วิวัฒนาการและบทบาทของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย รัตนาวดี รัตนโกมล รองศาสตราจารย์ ธิติมา พิทักษ์ไพรวัน
และรองศาสตราจารย์ ดร. ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์

ศาลต่างประเทศในภาคเหนือของประเทศไทย (พ.ศ. 2416-2480)

รัตนาพร เศรษฐกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แถมสุข นุ่มนนท์
และรองศาสตราจารย์ ธิติมา พิทักษ์ไพรวัน

go top

ปีการศึกษา 2524

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ผู้วิจัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

การควบคุมกำลังคนในสมัยรัตนโกสินทร์ก่อนการจัดการเกณฑ์ทหาร (พ.ศ. 2325-2448)

นันทิยา สว่างวุฒิธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุษกร กาญจนจารี

การจัดเก็บภาษีอากรและผลกระทบต่อสังคมไทย พ.ศ. 2416-2475

สุทธิพันธ์ ขุทรานนท์

รองศาสตราจารย์ ธิติมา พิทักษ์ไพรวัน

การใช้จ่ายเงินแผ่นดินในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2435-2453)

สุทธาดา เลขไวฑูรย์

รองศาสตราจารย์ ดร. ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์
รองศาสตราจารย์ ดร. บุษกร กาญจนจารี
และอาจารย์ พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล

การรวบรวมรายได้แผ่นดิน ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2416-2453)

สุมาลี บำรุงสุข

ศาสตราจารย์ วิลาสวงศ์ พงศะบุตร

ขบวนการต่อต้านญี่ปุ่นของไทยระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2484-2488)

อัญชลี สุขดี

รองศาสตราจารย์ ธิติมา พิทักษ์ไพรวัน

ความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในสงครามมหาเอเชียบูรพา พ.ศ. 2484-2488

เรืออากาศเอก สมโชค สวัสดิรักษ์

รองศาสตราจารย์ ธิติมา พิทักษ์ไพรวัน

ความสัมพันธ์ทางพุทธศาสนาระหว่างไทยกับลังกา ตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ จนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธิ์

ศาสตราจารย์ วิลาสวงศ์ พงศะบุตร
และรองศาสตราจารย์ ปิยนาถ บุนนาค

บทบาทของคณะสงฆ์ในเรื่องการศึกษา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พาสนา กิจถาวร

รองศาสตราจารย์ ดร. วไล ณ ป้อมเพชร
และ ดร. ธิดา บุญธรรม

ปัญหาของรัฐบาลไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่เกี่ยวกับคนเอเชียในบังคับอังกฤษและฝรั่งเศส

จริยาวรรณ อาภรณ์รัตน์

รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล ณ ป้อมเพชร

พระราชดำริทางการเมืองของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

นฤมล ธีรวัฒน์

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ จันทรวงศ์
และรองศาสตราจารย์ปิยนาถ บุนนาค

พุทธศาสนากับแนวความคิดทางการเมือง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (พ.ศ. 2325-2352)

สายชล วรรณรัตน์

อาจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์
และอาจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

ระบบศักดินาไทยและยุโรป : ศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างทางสังคมและลักษณะพัฒนาการ

กรรณิการ์ นิโลบล

อาจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ สุนทรเภสัช

ระบบเศรษฐกิจอยุธยา

ประสิทธิ์ รุ่งเรืองรัตนกุล

รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร กาญจนจารี

วิวัฒนาการเศรษฐกิจหมู่บ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พ.ศ. 2394-2475

ประนุช ทรัพย์สาร

รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา

เศรษฐกิจวัดในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2325-2453

อุทิศ จึงนิพนธ์สกุล

รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา
และรองศาสตราจารย์ ดร.วไล ณ ป้อมเพชร

สมาคมลับอั้งยี่ในประเทศไทย พ.ศ. 2367-2453

ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล

ศาสตราจารย์วิลาสวงศ์ พงศะบุตร
และผู้ช่วยศาสตราจารย์คุณวรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
อำนาจหน้าที่และบทบาทของสมุหพระกลาโหมในสมัยรัตนโกสินทร์ สุกัญญา บำรุงสุข

ศาสตราจารย์วิลาสวงศ์ พงศะบุตร

go top

ปีการศึกษา 2525

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ผู้วิจัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

การกัลปนาในลานนาไทยตั้งแต่กลางพุทธศตวรรษที่ 20 ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 22

ระวิวรรณ ภาคพรต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร กาญจนจารี
และศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร

การขยายตัวขององค์กรคริสเตียนและผลที่มีต่อสังคมไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2371-2500

กฤษณา รังสิยนันทน์

รองศาสตราจารย์ธิติมา พิทักษ์ไพรวัน
และ ดร.แม้น พงศ์อุดม

การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยในระยะปี พ.ศ. 2432-2490

อุษา ชัยโชณิชย์

รองศาสตราจารย์ปิยนาถ บุนนาค
และรองศาสตราจารย์วิจิตร เกิดวิสิษฐ์

การศึกษาเรื่องทาสในสมัยรัตนโกสินทร์

พงษ์เนียน ทองพงษ์เนียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร กาญจนจารี

ความขัดแย้งระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : ศึกษาจากคดีพระยอดเมืองขวาง

จินตนา พิศนาคะ

อาจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

ความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยาและลานนา พ.ศ. 1839-2310

อุษณีย์ ธงไชย

อาจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์

บทบาทของนักหนังสือพิมพ์ในการเมืองไทย ระหว่าง พ.ศ. 2490-2501

สุวิมล รุ่งเจริญ

ศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช
และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา

บทบาทของพระภิกษุในการพัฒนาชุมชนชนบทไทย (พ.ศ. 2500-2520)

อริยา ลิ้มสุวัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดา สาระยา

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาท กับงานด้านการคลัง พ.ศ. 2450-2474

วันเพ็ญ สุจิปุตโต

รองศาสตราจารย์ปิยนาถ บุนนาค
และรองศาสตราจารย์ ดร.ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์

มณฑลอีสานและความสำคัญในทางประวัติศาสตร์

อุราลักษณ์ สิถิรบุตร

รองศาสตราจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดา สาระยา

โสเภณี กับนโยบายของรัฐบาลไทย พ.ศ. 2411-2503

ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์

รองศาสตราจารย์ธิติมา พิทักษ์ไพรวัน

go top

ปีการศึกษา 2526

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ผู้วิจัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

การดึงอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางสมัยพระเจ้าติโลกราช พ.ศ. 1985-พ.ศ. 2030

ดวงฤทัย หิรัญสถิตย์

ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธิดา สาระยา

การเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพฯ ในช่วงรัชกาลที่ 5-7 และผลกระทบทางสภาวะแวดล้อมต่อประชาชน

เยาวรัตน์ พุฒิมานรดีกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพล สุดารา

การศึกษารายจ่ายพระราชทรัพย์ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น พ.ศ. 2325-2394

รัตนาวดี แก้วไชโย

รองศาสตราจารย์ปิยนาถ บุนนาค

การสลายตัวของรัฐแบบจารีตในลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง : สิบสองพันนา พ.ศ. 2369-2437

ณัชชา เลาหศิรินาถ

อาจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์

ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนชาวไทย จีน และตะวันตกในกรุงเทพฯ พ.ศ. 2398-2453

สาวิตรี ทัพภะสุต

รองศาสตราจารย์ ปิยนาถ บุนนาค

ฐานะและความสำคัญของเมืองตรัง ระหว่าง พ.ศ. 2352-2440

ดรุณี แก้วม่วง

รองศาสตราจารย์ ปิยนาถ บุนนาค
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์ พ่วงพิศ

บทบาทของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในสังคมไทย พ.ศ. 2489-2526

สายทิพย์ จิตตมาศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร กาญจนจารี

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน กับงานด้านการสื่อสารคมนาคม พ.ศ. 2460-2475

วิทยา ปานะบุตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์ พ่วงพิศ
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา

go top

ปีการศึกษา 2527

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ผู้วิจัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

กระบวนการการแบ่งชนชั้นชาวนาในชนบท : ศึกษาเฉพาะชาวนาภาคกลาง พ.ศ. 2485-2524

ศิวรักษ์ ศิวารมย์

รองศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรทิพย์ นาถสุภา

การค้าของป่าในประวัติศาสตร์อยุธยา พ.ศ. 1893-2310

ปาริชาต วิลาวรรณ

อาจารย์ สุเนตร ชุตินธรานนท์
และรองศาสตราจารย์ ศรีศักร วัลลิโภดม

การเคลื่อนไหวของพวกคอมมิวนิสต์กับนโยบายป้องกันและปราบปราม ของรัฐบาล พ.ศ. 2500-2523

บัญชา สุมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประสิทธิ์ ไชยทองพันธ์
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์ พ่วงพิศ

การเติบโตและพัฒนาการของนายทุนธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย พ.ศ. 2475-2516

พรรณี บัวเล็ก

รองศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรทิพย์ นาถสุภา

การศึกษาวิเคราะห์สงครามไทยรบพม่าเฉพาะเรื่องยุทธศาสตร์ และยุทธวิธีทางการทหาร พ.ศ. 2310-พ.ศ. 2397

ชาญชัย วรรณวงศ์

อาจารย์สุเนตร ชุตินธรานนท์
และพลโทดำเนิร เลขะกุล

กำเนิดอาณาจักรลานนาไทย

ธำรงศักดิ์ ทำบุญ

ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร
และรองศาสตราจารย์ ดร. ธิดา สาระยา

ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนปากพนัง พ.ศ. 2439-2525

พอตา แก่นแก้ว

อาจารย์สายชล วรรณรัตน์
และรองศาสตราจารย์ ศรีศักร วัลลิโภดม

ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันและพระมหากษัตริย์กับสถาบันสงฆ์ : ศึกษากรณีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สันติ บัณฑิตพรหมชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์ พ่วงพิศ
และรองศาสตราจารย์ ดร. ธิดา สาระยา

ชาวยะวาในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2445-2492

กรรณิการ์ จุฑามาศ สุมาลี

อาจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์

เชียงใหม่ก่อน “เทศาภิบาล” พ.ศ. 2389-2442: การศึกษาโครงสร้างอำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจ

วิไล สุทธิศิริกุล

อาจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์

นโยบายการผลิตและการค้ายางพาราในภาคใต้ของไทย พ.ศ. 2444-2503

วิชิต กาฬกาญจน์

ศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญศรี ดุ๊ก
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชวลิต สละ

แนวความคิดทางการเมืองของกลุ่มผู้นำ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ช่วง พ.ศ. 2411-2436

สุภาสินี ขมะสุนทร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สืบแสง พรหมบุญ
และ ดร. เตช บุนนาค

ประวัติความเป็นมาและการขยายตัวทางการค้าของชาวจีน ในกรุงเทพมหานครระหว่าง พ.ศ. 2398-2475

พูนเกศ จันทกานนท์

รองศาสตราจารย์ ปิยนาถ บุนนาค

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของหัวเมืองกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2336-2450

ธีรชัย บุญมาธรรม

อาจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์

ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาของการเปลี่ยนระบอบการปกครองสยาม ระหว่าง พ.ศ. 2470-2480

นครินทร์ เมฆไตรรัตน์

อาจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์

พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว กับแนวพระราชดำริทางด้านพระพุทธศาสนา ที่มีผลต่อการดำเนินการปกครองประเทศ

สุรีย์ ทรัพย์สุนทร

รองศาสตราจารย์ ปิยนาถ บุนนาค
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์ พ่วงพิศ

พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์และขุนนาง : การเมืองไทยสมัยรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2416

สุพรรณี เพ็งแสงทอง

อาจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์

พัฒนาการทางความคิดของกลุ่มทหารอาชีพ พ.ศ. 2475-2524

กนกวลี ชูชัยยะ

ศาสตราจารย์ ดร. ชัยอนันต์ สุมทวณิช

วิวัฒนาการบริษัทต่างชาติในประเทศไทย พ.ศ. 2398-2484

สนั่น รัตนโสภา

รองศาสตราจารย์ ดร. สุธี ประศาสน์เศรษฐ์
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา

เสือป่า : โครงสร้างขององค์กรและบทบาททางการเมือง

ยุภาพร เจือจินดา

รองศาสตราจารย์ ดร. แถมสุข นุ่มนนท์

อำนาจหน้าที่และบทบาทของสมุหนายกในสมัยรัตนโกสินทร์

สุดา เพียรธัญกรณ์

รองศาสตราจารย์ ปิยนาถ บุนนาค
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์ พ่วงพิศ

go top

ปีการศึกษา 2528

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ผู้วิจัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจบริเวณลุ่มน้ำมูลตอนบน พ.ศ. 2443-2468

ชุมพล แนวจำปา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แล ดิลกวิทยรัตน์
และรองศาสตราจารย์ ธิดา สาระยา

การเลื่อนฐานะทางสังคมของสามัญชนเข้าสู่ระบบราชการสมัยใหม่ ระหว่าง พ.ศ. 2435-2453

ชลินทร์ โอชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาติชาย พณานานนท์
และรองศาสตราจารย์ ดร. ธิดา สาระยา

ฐานะของเมืองสุพรรณบุรีในประวัติศาสตร์อยุธยาระหว่าง พ.ศ. 1893 ถึง พ.ศ. 2231

รัตนา หนูน้อย

รองศาสตราจารย์ ศรีศักร วัลลิโภดม

ทัศนะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อนโยบายวัฒนธรรมของจอมพล ป. พิบูลสงคราม (พ.ศ. 2481-2487) บุปผา ทิพย์สภาพกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์ พ่วงพิศ

นาเหมืองกับนาฝายกับการจัดระเบียบสังคมล้านนา ระหว่าง พ.ศ. 1839 - พ.ศ. 2068

ส่องแสง สื่อสุวรรณ อาจารย์พิเศษ เจียจันทร์พงษ์
และรองศาสตราจารย์ ดร. ธิดา สาระยา
แนวความคิดทางด้านการเมืองและการศึกษา กับบทบาททางการศึกษาของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี ศิริ พุทธมาส ศาสตราจารย์ ดร.วิทย์ วิศทเวทย์
และรองศาสตราจารย์ ปิยนาถ บุนนาค
บทบาทของพระองค์เจ้าปฤษฎางค์ : ศึกษากรณีการเจรจาตกลงในหนังสือสัญญาเกี่ยวกับสุรากับนานาประเทศ พ.ศ. 2424-2429 พอใจ ถมยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยโชค จุลศิริวงศ์
และรองศาสตราจารย์ ดร. ธิดา สาระยา
อำนาจหน้าที่และบทบาทของโกษาธิบดีในสมัยรัตนโกสินทร์ สุภัทรา กมลาภรณ์

 

รองศาสตราจารย์ ปิยนาถ บุนนาค
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์ พ่วงพิศ

go top

ปีการศึกษา 2529

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ผู้วิจัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

การแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับชาวนาโดยวิธีการสหกรณ์ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ปราณี กล่ำส้ม รองศาสตราจารย์ ดร. ประพันธ์ เศวตนันทน์
และรองศาสตราจารย์ ดร. ธิดา สาระยา
การจัดการศึกษาผู้ใหญ่กับนโยบายสร้างชาติของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ในช่วงปี พ.ศ. 2481-2487 ปรัศนีย์ เกศะบุตร อาจารย์ ฉลอง สุนทราวาณิชย์
และศาสตราจารย์ ดร. วิทย์ วิศทเวทย์
ขุนนางกับความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการปกครองในสมัยอยุธยา มานพ ถาวรวัฒน์สกุล

 

อาจารย์ ดร. ธีรวัต ณ ป้อมเพชร
ความคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของขบวนการนักศึกษาไทยระหว่าง พ.ศ. 2516-2519 : ศึกษากรณีศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย คนึงนิตย์ ตั้งใจตรง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
และรองศาสตราจารย์ ดร. ธิดา สาระยา
ความเปลี่ยนแปลงของคณะสงฆ์ : ศึกษากรณีธรรมยุติกนิกาย (พ.ศ. 2368 – พ.ศ. 2464) ศรีสุพร ช่วงสกุล อาจารย์สายชล วรรณรัตน์
ประวัติศาสตรนิพนธ์ไทย พ.ศ. 2475 – พ.ศ. 2516ยุพา ชุมจันทร์ รองศาสตราจารย์ ดร. ธิดา สาระยา
พระบรมราโชบายทางการเมืองของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

สุทธินี จันทร์รัตน์

ศาสตราจารย์ ปิยนาถ บุนนาค
พุทธศาสนากับการก่อตัวของรัฐไทยแบบใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6ภัชราพร ช้างแก้ว อาจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์
สตรีในสังคมไทยสมัยใหม่ : ศึกษากรณีสตรีซึ่งประกอบอาชีพพยาบาล (พ.ศ. 2439-2485) ณัฏฐวดี ชนะชัย อาจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์
อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผ่ากับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ ของชุมชนด่านเกวียน พ.ศ. 2484-2526 เฉลิมชัย โคกขุนทด อาจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์

go top

ปีการศึกษา 2530

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ผู้วิจัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

การค้าส่งออกของอยุธยาระหว่าง พ.ศ. 2150 – 2310 จุมพฏ ชวลิตานนท์อาจารย์ ดร. ธีรวัต ณ ป้อมเพชร
ขบวนการเสรีไทยกับความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2481-2492สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ อาจารย์ ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
และรองศาสตราจารย์ ดร. ธิดา สาระยา
ความเปลี่ยนแปรของสำนึกทางประวัติศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยตั้งแต่รัชกาลที่ 4 ถึง พ.ศ. 2475 อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ ศาสตราจารย์ ดร. นิธิ เอียวศรีวงศ์
บทบาทของตลาดในเมืองพระนครศรีอยุธยาต่อการค้าภายในและภายนอก พ.ศ. 2173-2310คมขำ ดีวงษา รองศาสตราจารย์ ศรีศักร วัลลิโภดม
และอาจารย์ ดร. ธีรวัต ณ ป้อมเพชร

go top

ปีการศึกษา 2531

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ผู้วิจัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

กองทัพอากาศกับการเมืองไทย พ.ศ. 2480-2519ยุรารัตน์ พันธุ์ยุราพล.อ.ต. ประเสริฐ สัชฌุกร
และศาสตราจารย์ ปิยนาถ บุนนาค
ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองเชอหลี่กับเมืองปาไปซีฟู ในพุทธศตวรรษที่ 19 หวังนี้หมิน รองศาสตราจารย์ ดร. ธิดา สาระยา
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการธำรงฐานะพระมหากษัตริย์ พงศ์ธิดา เกษมสิน

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุษกร กาญจนจารี
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจ ในภาคเหนือของประเทศไทยกับกบฏเงี้ยว พ.ศ. 2445 ยอดยิ่ง รักสัตย์ อาจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมใน “กรุงเทพ” สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น พ.ศ. 2325-2411 วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์ อาจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์
กระบวนการเสริมสร้างอำนาจทางการเมืองของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์วรรธิกา ตันติรัตน์ไพศาลอาจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์
การเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ต่อต้านรัฐบาลสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม (พ.ศ. 2491-2500) สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ รองศาสตราจารย์ ดร. ธิดา สาระยา

go top

ปีการศึกษา 2532

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ผู้วิจัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

การถ่ายทอดวิทยาการตะวันตกในสังคมไทย: ศึกษาบทบาทของมิชชันนารีโปรเตสแตนต์ ระหว่าง พ.ศ. 2371-2411 ประสิทธิ์ พงศ์อุดม อาจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์
คดีอาชญากรสงครามในประเทศไทย พ.ศ. 2488-2489อังคณา เกียรติศักดิ์นุกูล

 

ศาสตราจารย์ ปิยนาถ บุนนาค
และอาจารย์ ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
ทาสกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมสมัยรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2448 ชลดา โกพัฒตา รองศาสตราจารย์ ดร. ธิดา สาระยา

แนวความคิดและบทบาททางการเมืองของทองอินทร์ ภูริพัฒน์

พีรยา คูวัฒนะศิริ อาจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์
แนวคิดและบทบาททางการศึกษาของหม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรีวรรณา วุฒฑะกุล ศาสตราจารย์ ปิยนาถ บุนนาค
และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สรรใจ แสงวิเชียร
แบบเรียนสังคมศึกษากับการกล่อมเกลาทางการเมืองในสมัยจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ : ศึกษากรณีความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วัชรินทร์ มัสเจริญ

 

ศาสตราจารย์ ปิยนาถ บุนนาค
และรองศาสตราจารย์ ดร. กนก วงษ์ตระหง่าน
สมาคมชาวจีนในกรุงเทพฯ พ.ศ. 2440-2488ปรารถนา โกเมนอาจารย์สายชล สัตยานุรักษ์

go top

ปีการศึกษา 2533

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ผู้วิจัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

การก่อตั้งและขยายตัวของธรรมยุติกนิกายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2394-2473)

เปรมวิทย์ ท่อแก้ว อาจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์
บทบาททางการเมืองของพลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ (พ.ศ. 2475-2490) บุณฑริกา บูรณะบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา
สภากาชาดไทย : กำเนิดและพัฒนาการ (พ.ศ. 2436-2485) สุดา ปริวัติธรรม ศาสตราจารย์ ดร. ปิยนาถ บุนนาค

go top

ปีการศึกษา 2534

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ผู้วิจัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

การขึ้นสู่อำนาจทางการเมืองของนายพันเอกหลวงพิบูลสงคราม (พ.ศ. 2469-2481)แสงเดือน ไสยวงศ์อาจารย์ ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของหัวเมืองฝ่ายเหนือ ในสมัยรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2325-2394)

ขวัญเมือง จันทโรจนี

อาจารย์ ดร. ธีรวัต ณ ป้อมเพชร

ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของเมืองเพชรบุรี

นวลสวาท อัศวินานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา
และอาจารย์สาวิตรี เจริญพงศ์

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอินเดีย พ.ศ. 2493-2529

วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ

ศาสตราจารย์ วิลาสวงศ์ พงศะบุตร
และศาสตราจารย์ ดร. ปิยนาถ บุนนาค

บทบาทและความสำคัญของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงวงษาธิราชสนิท ในการบริหารราชการแผ่นดิน

อรวรรณ ทรัพย์พลอย

ศาสตราจารย์ วิลาสวงศ์ พงศะบุตร
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ศรี ตันเสียงสม

โรคระบาดในชุมชนภาคกลางของไทย พ.ศ. 2440-2475 : การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์

วรนารถ แก้วคีรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา

go top

ปีการศึกษา 2535

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ผู้วิจัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

การขึ้นมามีบทบาททางด้านเศรษฐกิจของกลุ่มทหาร (พ.ศ. 2481–2500)

ศิริรัตน์ ช่วงสกุล

รองศาสตราจารย์ ดร. ธิดา สาระยา

คติความเชื่อเรื่องพระร่วงในงานเขียนประวัติศาสตร์ ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 6 (พ.ศ. 2325–2468)

สมศรี ชัยวณิชยา

ศาสตราจารย์ ดร. ปิยนาถ บุนนาค
และรองศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ จันทรวงศ์

โลกทัศน์ทางการเมืองของชนชั้นนำในสมัยรัชกาลที่ 1: ศึกษาจากเรื่องราชาธิราช สามก๊ก และไซ่ฮั่น

กรรณิการ์ สาตรปรุง

ศาสตราจารย์ ดร. ปิยนาถ บุนนาค
และรองศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ จันทรวงศ์

สถานภาพของนักปี่พาทย์ในสังคมไทย พ.ศ. 2411–2468

ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์

รองศาสตราจารย์ ดร. ธิดา สาระยา

go top

ปีการศึกษา 2536

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ผู้วิจัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

บทบาทของรัฐในระบบทุนนิยมของไทย (พ.ศ. 2475–2500)

เรืองวิทย์ ลิ่มปนาท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา

ภาพลักษณ์ปรีดี พนมยงค์ กับการเมืองไทย พ.ศ. 2475–2526

มรกต เจวจินดา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา

go top

ปีการศึกษา 2537

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ผู้วิจัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

การเรียกร้องสิทธิสตรีในสังคมไทย พ.ศ. 2489–2519

จิตติมา พรอรุณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา

ความคาดหวังของสังคมต่อสตรีไทยสมัยสร้างชาติ พ.ศ. 2481- 2487

สุขสรรค์ แดงภักดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา

การเคลื่อนไหวของกรรมกรหญิงโรงงานทอผ้า พ.ศ. 2504–2519

จิรกาญจน์ สงวนพวก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สังศิต พิริยะรังสรรค์

นโยบายของรัฐบาลต่อปัญหาชาวนา พ.ศ. 2501–2516

ดำเกิง โถทอง

อาจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์

บทบาททางการเมืองของพลตำรวจเอกเผ่า ศรียานนท์ พ.ศ. 2490–2500

ชุมสาย ไชยวัต

ศาสตราจารย์ ดร. ปิยนาถ บุนนาค

“อัศวพาหุ” กับการใช้วรรณกรรมเพื่อเผยแพร่แนวความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง

สิริรัตน์ พุ่มเกิด

ศาสตราจารย์ ดร. ปิยนาถ บุนนาค

go top

ปีการศึกษา 2538

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ผู้วิจัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

การบริหารราชการแผ่นดินในสมัยรัตนโกสินทร์ ก่อนการปฏิรูปการปกครอง (พ.ศ. 2325–พ.ศ. 2435)

ประกิต สะเพียรชัย

ศาสตราจารย์ ดร. ปิยนาถ บุนนาค

การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจข้าวในภาคกลาง กับผลกระทบต่อสังคมไทยช่วง พ.ศ. 2460–2498

ธรรมรักษ์ จำปา

อาจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์

การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างขององค์ความรู้ของกลุ่มชนชั้นสยามรุ่นใหม่ พ.ศ. 2367–2468: ศึกษากรณีการชำระพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ 1–4

จีรพล เกตุจุมพล

อาจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2491–2530

ธนิดา กำปั่นทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ศรี ตันเสียงสม
และศาสตราจารย์ ดร. ปิยนาถ บุนนาค

พัฒนาการของประวัติศาสตร์ชาติในประเทศไทย พ.ศ. 2411–2487

ราม วัชรประดิษฐ์

รองศาสตราจารย์ ดร. ธิดา สาระยา

รูปแบบการแย่งชิงอำนาจทางการเมืองในสมัยอยุธยา พ.ศ. 1893–2310

ปิยรัตน์ อินทร์อ่อน

อาจารย์ ดร. ธีรวัต ณ ป้อมเพชร

อาชีพครูผู้หญิงในสังคมไทย พ.ศ. 2456–2479

เปรมสิรี ชวนไชยสิทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา

go top

ปีการศึกษา 2539

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ผู้วิจัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

การปกครองคณะสงฆ์ไทยตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช 2484

พระมหาวรชัย กลึงโพธิ์

อาจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์

การเมืองไทยสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมโกศ

โสพิศ หนูทอง

อาจารย์ ดร.ธีรวัต ณ ป้อมเพชร

คติความเชื่อพุทธศาสนาแบบลังกากับวิถีชีวิตชุมชนเมืองสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย

สถาพร อรุณวิลาศ

ศาสตราจารย์ ดร. ปิยนาถ บุนนาค
และรองศาสตราจารย์เสนอ นิลเดช

แนวคิดของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

สินีนาฏ เวชแพทย์

ศาสตราจารย์ ดร. ปิยนาถ บุนนาค
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา

บทบาทของ “เจ้าพ่อ” ในการเมืองไทย พ.ศ. 2517–2535

สินธุชัย ศุกรเสพย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา
และรองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ จันทรวงศ์

go top

ปีการศึกษา 2540

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ผู้วิจัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

การจัดการศึกษากฎหมายตามแบบตะวันตกของไทยระหว่าง พ.ศ. 2440–2482

ภัคพงศ์ จันทรสนธิ

ศาสตราจารย์ ดร. ปิยนาถ บุนนาค

การปรับตัวทางความรู้ ความจริง และอำนาจของชนชั้นนำสยาม พ.ศ. 2325–2411

ทวีศักดิ์ เผือกสม

อาจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์

“ท้องถิ่น” ในการรับรู้ของชนชั้นนำไทยช่วงสมัยปฏิรูปการปกครอง พ.ศ. 2435

พิชิต พิทักษ์

อาจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์

บทบาทของชาวจีนในไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายถึงสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2172–2394

ศุภวรรณ ชวรัตนวงศ์

อาจารย์ ดร. ธีรวัต ณ ป้อมเพชร

ผลกระทบของสนธิสัญญาเบอร์นี พ.ศ. 2369 ต่อเศรษฐกิจไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

นันทนัช ชีวรติธรรม

อาจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์

ภาพลักษณ์ของยามาดา นางามาซา ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น ในคริสต์ศตวรรษที่ 20

ซะโตโกะ ทซึจิยะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ศรี ตันเสียงสม

go top

ปีการศึกษา 2541

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ผู้วิจัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

การศึกษาการพรรณนาการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์จาก “สยามยุคเก่า” เป็น “สยามยุคใหม่” พ.ศ. 2367-2411

วีระศักดิ์ กีรติวรนันท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา

กิจการโฮเต็ลในประเทศไทย พ.ศ. 2406-2478

สราญมิตร์ ประชาญสิทธิ์

อาจารย์ ดร. สุเนตร ชุตินธรานนท์

ชุมชนโปรตุเกสในสมัยกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 2059-2310

พิทยะ ศรีวัฒนสาร

ศาสตราจารย์ ดร. ปิยนาถ บุนนาค

วิวัฒนาการของเพลงลูกทุ่งในสังคมไทย (พ.ศ. 2481-2535)

ศิริพร กรอบทอง

รองศาสตราจารย์ ดร. ธิดา สาระยา

go top

ปีการศึกษา 2542

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ผู้วิจัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

การบริหารราชสำนักฝ่าย ในรัชสมัยพระบาทเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฉัตราภรน์ จินดาเดช รองศาสตราจารย์ ดร. สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา
และรองศาสตราจารย์พิพาดา ยังเจริญ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในล้านนา กับการก่อตัวของสำนึกท้องถิ่น พ.ศ.2459-2480 วศิน ปัญญาวุธตระกูล

อาจารย์ ฉลอง สุนทราวาณิชย์

แนวความคิดเรื่อง “การเข้าสมาคม” และผลกระทบต่อสตรีไทย พ.ศ.2461-2475

เพชรสุภา ทัศนพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร. สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา
และศาสตราจารย์ ดร. ปิยนาถ บุนนาค

go top

ปีการศึกษา 2543

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ผู้วิจัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

กำเนิดและพัฒนาการของเมืองหาดใหญ่ พ.ศ.2458-2484

มลิวรรณ รักษ์วงศ์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา
และอาจารย์รัชนี กัลยาณคุณาวุฒิ

ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนชาวจีนกับชุมชนชาวมุสลิม ในจังหวัดปัตตานี: กรณีศึกษาสุสานลิ้มกอเหนี่ยว พ.ศ. 2501-2533

นันทิยา พิมลศิริผล

ศาสตราจารย์ ดร.ปิยนาถ บุนนาค

เทศบาลและผลกระทบต่ออำนาจท้องถิ่น พ.ศ. 2476-2500

สุวัสดี โภชน์พันธุ์

อาจารย์สุวิมล รุ่งเจริญ

ธงไตรรงค์กับการสร้างอุดมการณ์รัฐไทย พ.ศ.2459-2520

ชนิดา พรหมพยัคฆ์

อาจารย์ ดร. สุด จอนเจิดสิน

พัฒนาการของอำนาจท้องถิ่นในบริเวณลุ่มแม่น้ำบางปะกง และชายฝั่งทะเลตะวันออก พ.ศ. 2440-2516.

สุมาลี พันธุ์ยุรา

อาจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์

รัฐไทยกับการกล่อมเกลาทางการเมืองผ่านแบบเรียนในช่วง พ.ศ. 2475-2487

ปวีณา วังมี

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา

go top

ปีการศึกษา 2544

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ผู้วิจัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

บทบาทของรัฐบาลและผู้นำทางการเมืองไทย ต่อขบวนการต่อสู้เพื่อเอกราชลาว ระหว่าง พ.ศ. 2483-พ.ศ. 2492

พิมพ์รต พิพัฒนกุล

อาจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์

บทบาทและการเคลื่อนไหวทางการเมืองของเซียวฮุดเสง พ.ศ. 2450–2474

เพ็ญพิสุทธิ์ อินทรภิรมย์

อาจารย์ ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ

go top

ปีการศึกษา 2545

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ผู้วิจัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

นโยบายชาวเวียดนามอพยพของรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม พ.ศ. 2491-2500

ธนนันท์ บุ่นวรรณา อาจารย์ ดร. สุด จอนเจิดสิน
สภาพเศรษฐกิจบริเวณลุ่มน้ำป่าสักตอนบน พ.ศ. 2442-2458 กีระติกาญน์ ซื่อตรง รองศาสตราจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์
โจรในบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางยุคการปฏิรูปการปกครองรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พีรศักดิ์ ชัยได้สุข รองศาสตราจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์
สถานะทางประวัติศาสตร์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พ.ศ. 2310-2497 ณัฏฐ์พร บุนนาค อาจารย์ ดร.ธีรวัต ณ ป้อมเพชร
วาทกรรมเรื่อง "เกย์" ในสังคมไทย พ.ศ. 2508-2542 เทอดศักดิ์ ร่มจำปา อาจารย์ ดร.ธีรวัต ณ ป้อมเพชร และ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา
การเมืองไทยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างจากสัมัยเมืองคู่สู่สมัยราชอาณาจักร:
กรณีศึกษาพัฒนาการของวังอยุธยาและต้นกรุงเทพฯ
นพดล ปาละประเสริฐ อาจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์
การเปลี่ยนแปลงและการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึง
รัชกาลที่ 4 พ.ศ. 2325-2411
อนันต์ วงษ์แก้ว ศาสตราจารย์ ดร.ปิยนาถ บุนนาค
go top

ปีการศึกษา 2546

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ผู้วิจัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

การเรียกร้องและการปกครองดินแดนที่ได้คืนจากฝรั่งเศส พ.ศ. 2483-2491 สุภาพร บำรุงวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ
ผลกระทบของพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 ต่อ
การปกครองคณะสงฆ์ไทย
นภนาท อนุพงศ์พัฒน์ รองศาสตราจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์
ชีวิตประจำวันของชาวสยามในกรุงเทพฯ พ.ศ. 2426-2475 จิรวัฒน์ แสงทอง อาจารย์สุวิมล รุ่งเจริญ
กำเนิดและการขยายตัวของเมืองพัทยา ขวัญแก้ว อุดมบุญญานุภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา
วิวัฒนาการของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไทยตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 4 พิชัย ลิมป์วรพรรณ ศาสตราจารย์ ดร.ปิยนาถ บุนนาค
แรงงานรับจ้างชาวจีนในกรุงเทพฯ ตั้งแต่ พ.ศ. 2425-2492 เปรมา สัตยาวุฒิพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรี เจริญพงศ์
บทบาทของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในการวางรากฐานทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรมไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน
บัณฑิต ลิ่วชัยชาญ อาจารย์ ดร. สุเนตร ชุตินธรานนท์ และ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธิดา สาระยา
พัฒนาการของความเชื่อเรื่องนาค แถบลุ่มน้ำโขงตั้งแต่ ยุคอุรังคธาตุ สู่
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
สัติยะพันธ์ คชมิตร รองศาสตราจารย์ ดร.ธิดา สาระยา
go top

บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2543–2544)

ปีการศึกษา 2543

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ผู้วิจัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

การรวมกลุ่มทางการเมืองของ “ส.ส.อีสาน” พ.ศ. 2476-2494

ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์

รองศาสตราจารย์ ดร. ธิดา สาระยา
และอาจารย์ ดร. สุด จอนเจิดสิน
ลักษณะของนายทุนไทยในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2457-2482

พรรณี บัวเล็ก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร กาญจนจารี
และศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา

go top

ปีการศึกษา 2544

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ผู้วิจัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

บทบาทและหน้าที่ของขุนนางกรมท่าขวา ในสมัยอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2153-2435)

จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์

อาจารย์ ดร. ธีรวัต ณ ป้อมเพชร
และศาสตราจารย์ ดร.ปิยนาถ บุนนาค

ประวัติศาสตร์นครศรีธรรมราช: พัฒนาการของรัฐบนคาบสมุทรไทยในพุทธศตวรรษที่ 11–19

ปรีชา นุ่นสุข

รองศาสตราจารย์ ดร. ธิดา สาระยา
และอาจารย์ ดร. สุเนตร ชุตินธรานนท์

go top

ปีการศึกษา 2545

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ผู้วิจัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

เครือข่ายพ่อค้าผ้าชาวอินเดียในสังคมไทย ระหว่าง พ.ศ. 2400-2490

อินทิรา ซาฮีร์

ศาสตราจารย์ ดร.ปิยนาถ บุนนาค และ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

วาทกรรมเรื่อง "ชาติไทย" ของปัญญาชนหัวก้าวหน้า ระหว่าง พ.ศ. 2490-2505

โสภา ชานะมูล

รองศาสตราจารย์ ดร. สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา
และรองศาสตราจารย์ ดร. เคร็ก. เจ. เรย์โนลด์ส

go top