หลักสูตรอักษรศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง


หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


วัตถุประสงค์
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ลึกซึ้งในวิชาการทางประวัติศาสตร์ ทั้งด้านเนื้อหา และวิธีการ เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาในระดับปริญญาขั้นสูง หรือเพื่อมุ่งสู่อาชีพที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์โดยตรง รวมทั้งอาชีพที่อาศัยวิชาประวัติศาสตร์เป็นพื้นฐาน


โครงสร้างหลักสูตร
ภาควิชาประวัติศาสตร์เปิดสอนวิชาเฉพาะสาขาวิชาประวัติศาสตร์ แบบเอกเดี่ยว และ แบบเอก-โท สำหรับนิสิตที่เลือกเรียนเป็นวิชาเอก และเปิดสอนเป็น วิชาโท สำหรับนิสิตเอกสาขาอื่นทั้งในคณะและนอกคณะที่เลือกเรียนเป็นวิชาโท ดังนี้
วิชาเอก (แบบเอกเดี่ยว) 71 หน่วยกิต
วิชาเอก (แบบเอก-โท) 51 หน่วยกิต
วิชาโท 21 หน่วยกิต


รายวิชา
วิชาเอก (แบบเอกเดี่ยว)
71 (หน่วยกิต)
วิชาบังคับ
24
วิชาเลือก
47
วิชาเอก (แบบเอก-โท)
51 (หน่วยกิต)
วิชาบังคับ
24
วิชาเลือกในสาขา
27
นิสิตเอกสาขาวิชาประวัติศาสตร์ที่เลือกเรียนแบบเอก-โท ต้องเรียนวิชาโทสาขาอื่นอีกไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
วิชาโท
21 (หน่วยกิต)
วิชาบังคับ
6
วิชาเลือกในสาขา
15


แผนการศึกษา
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
รายชื่อวิชา
น.ก.
2204201 ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่
3
xxxxxxx วิชาบังคับเลือก
3-6
xxxxxxx วิชาเลือกในสาขา
0-3

รวม 18-21

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
รายชื่อวิชา
น.ก.
2204202 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่
3
xxxxxxx วิชาบังคับเลือก
3-6
xxxxxxx วิชาเลือกในสาขา
0-3
xxxxxxx วิชาโท/วิชาเลือกนอกสาขา
3

รวม 18-21

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
รายชื่อวิชา
น.ก.
2204307 ความคิดและวิธีการทางประวัติศาสตร์
3
xxxxxxx วิชาบังคับเลือก
0-3
xxxxxxx วิชาเลือกในสาขา
3-6
xxxxxxx วิชาโท/วิชาเลือกนอกสาขา
3

รวม 19-22

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
รายชื่อวิชา
น.ก.
xxxxxxx วิชาบังคับเลือก
0-3
xxxxxxx วิชาเลือกในสาขา
6-9
xxxxxxx วิชาโท/วิชาเลือกนอกสาขา
3


รวม 18-21

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
รายชื่อวิชา
น.ก.
xxxxxxx วิชาเลือกในสาขา
6-9
xxxxxxx วิชาโท/วิชาเลือกนอกสาขา
3-6

รวม 18-21

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
รายชื่อวิชา
น.ก.
2204409 สัมมนาประวัติศาสตร์ไทย
3
xxxxxxx วิชาเลือกในสาขา
3-6
xxxxxxx วิชาโท/วิชาเลือกนอกสาขา
0-6

รวม 18-21


รายวิชาการศึกษาทั่วไปและวิชาพื้นฐานอักษรศาสตร์ในความรับผิดชอบของภาควิชา
2204180 อารยธรรม 3(3-0-6)
CIVILIZATION
ความเป็นมาและความเจริญของมนุษย์ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยโบราณ สมัยกลางสมัยใหม่จนถึงสมัยปัจจุบัน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองกับปัญญาความคิดและงานสร้างสรรค์ทางศิลปะในแต่ละสมัยสุนทรียภาพของงานที่สะท้อนความเจริญของมนุษย์ในแต่ละสมัย
Civilization
The origin and progress of mankind from the Prehistoric, the Ancients, the Middle Ages, the Modern to the Present; interaction in each period among social, economic and political conditions, wisdom, creative arts; aesthetic aspect of work reflecting the progress of man in each period.
2204181 อารยธรรมตะวันออก 3(3-0-6)
EAST CIV
พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของโลกตะวันออกตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยปัจจุบัน
Eastern Civilization
Political, economic, social and cultural development of the Eastern World from ancient times to the present.
2204182 อารยธรรมตะวันตก 3(3-0-6)
WEST CIV
พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของโลกตะวันตกตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน
Western Civilization
Political, economic, social and cultural development of the Western World from ancient times to the present.
2204184 มนุษย์กับการสร้างสรรค์อารยธรรม 3(3-0-6)
MAN MAKING CIVIL การสร้างสรรค์อารยธรรมที่สำคัญของมนุษยชาติในโลกตะวันตกและตะวันออก ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยปัจจุบัน โดยเน้นการวิเคราะห์กระบวนการสร้างสรรค์อารยธรรมที่สำคัญ ตลอดจนบริบทและเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และภูมิปัญญา
Man and the Making of Civilization
The making of major civilizations in the Western and Eastern worlds from the prehistoric time to the present with emphasis on the analysis of the processes in the making of major civilizations as well as their economic, social, political and intellectual contexts and conditions.[ กลับสู่หน้าหลักสูตร ]