หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรเดิม


หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


หลักการและเหตุผล
      ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิจารณาเห็นว่า สาขาวิชาประวัติศาสตร์ในประเทศไทย ซึ่งขณะนี้มีการศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิตอยู่แล้ว ยังต้องมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของศาสตร์ทั้งในด้านของแนวคิด วิธีการ และเนื้อหาให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น เพื่อก่อให้เกิดความสมบูรณ์ในตัวของศาสตร์ ประกอบกับประวัติศาสตร์เป็นทั้งสาสตร์และองค์ความรู้สำคัญพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ ซึ่งปัจจุบันก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมยุคสารสนเทศ ดังนั้น หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์จะเสริมสร้างและขยายปริมาณบุคลากรที่จะเป็นทรัพยากรทางปัญญาให้กับสังคมและประเทศชาติ นอกจากนี้ ด้วยเหตุที่นับตั้งแต่ พ.ศ. 2485 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 50 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ผลิตอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ที่เป็นผลิตผลของสถาบันการศึกษาอื่น มหาบัณฑิตเหล่านี้ที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต จำเป็นต้องเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ทั้งนี้เพราะยังไม่มีมหาวิทยาลัยแห่งใดภายในประเทศเปิดสอนหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีศักยภาพและความพร้อมที่จะดำเนินการดังกล่าวได้ กล่าวคือ อาจารย์ส่วนใหญ่มีวุฒิปริญญาระดับดุษฎีบัณฑิต รวมทั้งยังมีอาจารย์ ซึ่งได้ทำการศึกษาเฉพาะเรื่องจนเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการโดยทั่วไป นอกจากนี้ คณะอักษรศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังมีทรัพยากรทางวิชาการอื่น ๆ ที่จะเอื้ออำนวยต่อการศึกษาวิจัยในระดับสูง ภาควิชาฯ จึงมีความพร้อมอย่างยิ่งที่จะเปิดหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต โดยในระยะแรกจะมุ่งเน้นการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ไทย จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มุ่งให้ความสำคัญกับการศึกษาวิจัยในระดับสูง ภาควิชาประวัติศาสตร์จึงขอเสนอเปิดหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์


วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ลึก และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในอันที่จะสร้างงานวิจัยและตำราทางประวัติศาสตร์ที่มีความลุ่มลึก และมีคุณค่าทางวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ

2. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตผู้สามารถเผยแพร่ความรู้ความสามารถทางประวัติศาสตร์ให้เป็นที่ประจักษ์ และเป็นที่ยอมรับในชุมชนวิชาการทางประวัติศาสตร์และโดยทั่วไป


โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมของหมวดวิชาเฉพาะ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
66 (หน่วยกิต)
วิชาบังคับ
18
วิชาเลือก
-
วิทยานิพนธ์
48
[ กลับสู่หน้าหลักสูตร ]