หลักสูตรอักษรศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรเกียรตินิยม


รายวิชา
วิชาเอก (แบบเอกเดี่ยว)
71 (หน่วยกิต)
วิชาบังคับ
24
วิชาเลือก
47
วิชาเอก (แบบเอก-โท)
71 (หน่วยกิต)
วิชาบังคับ
24
วิชาเลือกในสาขา
27
นิสิตเอกสาขาวิชาประวัติศาสตร์ที่เลือกเรียนแบบเอก-โท ต้องเรียนวิชาโทสาขาอื่นอีกไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต


แผนการศึกษา
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
รายชื่อวิชา
น.ก.
2204201 ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่
3
xxxxxxx วิชาบังคับเลือก
3
2204591 เอกัตศึกษา 1
3

รวม 9

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
รายชื่อวิชา
น.ก.
2204202 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่
3
xxxxxxx วิชาบังคับเลือก
3
2204592 เอกัตศึกษา 2
3
xxxxxxx วิชาโท/วิชาเลือกนอกสาขา
3

รวม 12

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
รายชื่อวิชา
น.ก.
2204307 ความคิดและวิธีการทางประวัติศาสตร์
3
xxxxxxx วิชาบังคับเลือก
3
2204593 เอกัตศึกษา 3
3
xxxxxxx วิชาเลือกในสาขา
3
xxxxxxx วิชาโท/วิชาเลือกนอกสาขา
3

รวม 12-15

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
รายชื่อวิชา
น.ก.
xxxxxxx วิชาบังคับเลือก
3
xxxxxxx วิชาเลือกในสาขา
3
2204594 เอกัตศึกษา 4
3
xxxxxxx วิชาโท/วิชาเลือกนอกสาขา
3


รวม 12

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
รายชื่อวิชา
น.ก.
xxxxxxx วิชาเลือกในสาขา
2-5
2204599 ปริญญานิพนธ์
4
xxxxxxx วิชาโท/วิชาเลือกนอกสาขา
6

รวม 12-15

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
รายชื่อวิชา
น.ก.
2204409 สัมมนาประวัติศาสตร์ไทย
3
2204599 ปริญญานิพนธ์
4
xxxxxxx วิชาเลือกในสาขา
2
xxxxxxx วิชาโท/วิชาเลือกนอกสาขา
6-9

รวม 12-18
[ กลับสู่หน้าหลักสูตร ]