ศาสตร์แห่งภาษา


ฉบับที่ 1  มกราคม 2523  บทความแปล

ฉบับที่ 2  มิถุนายน 2525  ภาษาศาสตร์หลากรส

ฉบับที่ 3  มิถุนายน 2546  ภาษาย่อย

ฉบับที่ 4  กันยายน 2527  ภาษาศาสตร์เปรียบเทียบเชิงประวัติ

ฉบับที่ 5  สิงหาคม 2528  Languages and Dialects

ฉบับที่ 6  มิถุนายน 2529  ทัศนาภาษา

ฉบับที่ 7  กันยายน 2538  ในโอกาสเกษียณอายุศาสตราจารย์ดร.วิจินต์ ภาณุพงศ์

ฉบับที่ 8  

ฉบับที่ 9  สิงหาคม 2540  รวมภาคนิพนธ์