B03.jpg

ความเป็นมา

         งานวิจัย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2527 ภายใต้ชื่อ “งานวิจัย” โดยมีวัตถุประสงค์ให้คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการดำเนินพันธกิจด้านการวิจัยอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิ์ภาพ ตามนโยบาย แผนงาน งบประมาณ ของคณะอักษรศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ ให้มีสมรรถนะในการทำวิจัย ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการทำวิจัยกับหน่วยงานภายนอกคณะอักษรศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้ในวงกว้างและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน โดยมีระบบการบริหารจัดการด้านแผนงานและงบประมาณอย่างเป็นระบบ และมีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การวิจัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์การวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้กำหนดไว้

          นอกจากนี้ งานวิจัย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังมีพันธกิจด้านการสนับสนุนการแต่งตำราของคณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ อันเป็นภารกิจที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาด้านวิชาการของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีหน้าที่และรับผิดชอบในการประสานงานการผลิตตำรา ดูแลติดตามผลงานการผลิตตำราของคณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งแหล่งเงินทุนอื่นๆ ที่ผ่านคณะอักษรศาสตร์ รวมถึงการให้ข่าวสารและเผยแพร่เกี่ยวกับการผลิตตำราของคณะอักษรศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานเอกชนภายนอก การจัดทำวารสารอักษรศาสตร์ วารสารภาษาและวรรณคดีไทย ซึ่งเป็นผลงานวิชาการที่เขียนโดยคณาจารย์ภายในคณะอักษรศาสตร์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อแจกให้แก่ ผู้เขียน บรรณาธิการ ร่วมทั้งหน่วยงานภายนอกคณะอักษรศาสตร์ อันได้แก่ หอสมุดแห่งชาติ ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ศาสตราจารย์ ม.ล.จิรายุ-พูนทรัพย์ นพวงศ์ และสมาชิกที่ติดตามวารสารวิชาการ

การบริหารงาน

          งานวิจัย และโครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริหารงานภายใต้การควบคุม กำกับดูแลของคณะกรรมการงานวิจัย คณะอักษรศาสตร์ โดยมี

-          รองคณบดีงานวิจัยเป็นประธาน

-          คณะกรรมการประกอบด้วย คณาจารย์จากภาควิชา/สาขาวิชาต่างๆ และผู้อำนวยการงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์

-          และคณาจารย์ประจำ เป็นเลขานุการ

 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

statistics

Articles View Hits
989928