B04.jpg

นโยบายวิจัย

พันธกิจ

          1.   พัฒนาศักยภาพ คุณภาพงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          2.   เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยแก่สาธารณชนในระดับชาติและนานาชาติ

          3.   บริหารจัดการภายใต้ระบบที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะอักษรศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          4.   สนับสนุน/ส่งเสริมให้มีการพิมพ์เผยแพร่ และการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและสถานการณ์

 

วิสัยทัศน์/นโยบาย

คณะอักษรศาสตร์ให้ความสำคัญด้านงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มุ่งใช้งานวิจัยในการสร้างความรู้องค์ความรู้ เพื่อสังคมประเทศชาติได้ใช้ในการแก้ปัญหา และ/หรือพัฒนาประเทศให้เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการแก่แผ่นดินที่เป็นรูปธรรม

หน่วยวิจัย รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการหาทุนวิจัยและจัดสรรทุนเพื่อพัฒนางานด้านวิจัย กำกับและติดตามการดำเนินงานวิจัย สนับสนุนให้มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนสนับสนุนการนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคมต่อไป รวมทั้งการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

 1. กำหนดแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) และแผนปฎิบัติงาน (Operation Planning)
 2. พิจารณาเสนอนโยบายและแผนงานวิจัยของคณะอักษรศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
 3. นำแผนนโยบายระดับคณะมุ่งสู่แผนปฏิบัติโดยเสนอแนะและ/หรือร่วมมือให้ความเห็นชอบเนื้อหาทางวิชาการของโครงการพัฒนา หรือเผยแพร่ความรู้ด้านการวิจัยของคณะอักษรศาสตร์
 4. การจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยและจัดสรรทุนวิจัยจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 5. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบและขั้นตอนการเสนอโครงการวิจัยและการดำเนินการต่างๆ
 6. ดำเนินงานอื่นใดด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยของคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 7. กระตุ้นและส่งเสริมให้ภาควิชา/สาขาวิชาต่างๆ ภายในคณะอักษรศาสตร์ ศึกษาและค้นคว้าจัดทำงานวิจัยรวมทั้งนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์เพื่อสังคมต่อไป
 8. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับทุนวิจัย ให้คณาจารย์มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสมการณ์เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของงานวิจัยให้สูงขึ้น
 9. ประสานงานด้านหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการสร้างสรรค์และแผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ
 10. ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยของคณะอักษรศาสตร์ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ
 11. ให้ความช่วยเหลือในการดำเนินโครงการวิจัยให้ประสบผลสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนดและมีคุณภาพ
 12. ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร โครงการ และกิจกรรมด้านการวิจัยแก่คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 13. พิจารณาให้ความเห็นชอบการอนุมัติเงินสนับสนุนคณาจารย์ของคณะอักษรศาสตร์เพื่อเดินทางไปเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 14. ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยแก่คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 15. เสนอหรือให้ความเห็นชอบการเสนอต่อคณะอักษรศาสตร์ เพื่อให้รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่นักวิชาการเจ้าของผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพดีเด่นของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 16. จัดทำฐ้านข้อมูลของคณาจารย์ด้านการทำวิจัยและผลงานวิจัย รวบรวมผลงานวิจัยที่ได้ทำเสร็จสมบูรณ์แล้วเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยซึ่งเป็นความก้าวหน้าทางมนุษยศาสตร์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไป
 17. หน้าที่อื่นใดตามที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบหมาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

statistics

Articles View Hits
989931