B04.jpg

โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

          คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตระหนักในความสำคัญของการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ ดังนั้นจึงมีโครงการส่งเสริมให้คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ ผลิตตำรา และเอกสารทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่แก่นิสิตและผู้สนใจโดยเริ่มโครงการตำราและเอกสารทางวิชาการ ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ผลิตตำราและเอกสารวิชาการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.1 เพื่อส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่วารสารอักษรศาสตร์ วารสารภาษาและวรรณคดีไทย และวารสาร Thought

2.  เพื่อเป็นหลักในการเพิ่มพูนความรู้และเวทีเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์ นิสิต ตลอดจนพัฒนาวารสารให้มีมาตรฐานสูงในทางวิชาการ

3.  เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์คณะอักษรศาสตร์แก่สาธารณชน ซึ่งจะเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณของคณาจารย์และสถาบัน

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.  ดำเนินการจัดสรรทุนอุดหนุนการแต่งตำราแก่คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์เพื่อเป็นการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

2. รวบรวมบทความทางวิชาการ และดำเนินการจัดพิมพ์วารสารอักษรศาสตร์และวารสารภาษาและวรรณคดีไทย เพื่อเผยแพร่ให้แก่นิสิต และบุคลากรทั้งภายในและภายนอกคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.  จัดพิมพ์หนังสือประกอบการเรียนการสอน ซึ่งเป็นผลงานทางวิชาการของคณาจารย์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในสาขาวิชาหลัก และเพื่อบริการสังคม

4.  จัดทำวารสารวิชาการที่มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์คุณภาพวารสารวิชาการสาขามนุษยศาสตร์ เพื่อรองรับการเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

statistics

Articles View Hits
989881