B01.jpg

ทุนวิจโยปการ

       

ขอแจ้งงดโครงการทุนวิจโยปการประจำปีทางด้านวิชาการและวิจัยแก่คณาจารย์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขั้นตอนการขอทุน

1. ส่งใบสมัคร (ไม่ต้องแนบบันทึก)

2. งานวิจัยเป็นผู้ทำบันทึกแจ้งผลการขอทุน

3. สำหรับบันทึกเบิกเงินต้องแนบหลักฐานดังนี้

3.1 บันทึกเบิกเงิน (ตัวอย่างบันทึก word / PDF)

3.2 ใบรายงานผลการใช้เงิน

3.3 ใบเสร็จ (หลักฐานการจ่ายจริง)

- ใบเสร็จทุกใบควรติดลงบนกระดาษ A4

- ตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จ (ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน)

4. ส่งที่งานวิจัย คณะอักษรศาสตร์

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดทุนและเกณฑ์ต่างๆ

 
เกณฑ์การให้ทุนของคณะ  Download  
โครงการทุนวิจโยปการ Download Download
เกณฑ์การให้ทุนวิจโยปการ Download Download
แบบเสนอโครงการขอรับทุน Download Download
ใบรายงานผลการใช้เงิน Download Download
Programme and Criteria for awarding Download Download
Criteria for awarding Download Download
A Proposal of a project Download Download
A Report of utilizing research grant Download Download

 

สรุปโครงการการขอทุนวิจโยปการ

ทุนวิจโยปการทางด้านวิชาการและวิจัยแก่คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2560

ทุนวิจโยปการทางด้านวิชาการและวิจัยแก่คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2559

ทุนวิจโยปการทางด้านวิชาการและวิจัยแก่คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2558

ทุนวิจโยปการทางด้านวิชาการและวิจัยแก่คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2557

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

statistics

Articles View Hits
989930