B06.jpg

รางวัลประเภทต่างๆ

รางวัลที่อาจารย์ได้รับ (เรียงรวมทุกภาควิชา ตามวันที่รับรางวัล)

รายชื่อบุคลากร/นักวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ  ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58  - 31 ก.ค. 59

ภาควิชา ชื่ออาจารย์ ชื่อผลงาน ชื่อรางวัล/ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงาน/องค์กรที่ให้รางวัล วันเดือนปีที่ได้รางวัล ดาวน์โหลดรูปภาพ
ภาษาศาสตร์ ศ.ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ รางวัลที่ 1 จากผลงานทั้งหมด 539 ผลงาน รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี "รางวัล Platinum Award" ผลงานงานวิจัย หัวข้อ นิทรรศการจากหัตถานารีสู่วิถีเศรษฐกิจสร้างสรรค์  จากมหกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2015) จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 6 ต.ค. 2558
ภาษาตะวันตก/สเปน ผศ.ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ บุคคลดีเด่น   รางวัลนักวิจัยดาวจรัสแสง ฝ่ายวิจัย คณะอักษรศาสตร์ 23 ก.ค.2558  
ภาษาอังกฤษ  อ.ดร.วริตตา ศรีรัตนา รางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง รางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง (รางวัลสำหรับนักวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ในระดับที่ 1 เป็นครั้งแรกในการทำงานเป็นอาจารย์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ประจำปีพ.ศ. 2558 ฝ่ายวิจัย คณะอักษรศาสตร์ 6 ต.ค. 2558  
ประวัติศาสตร์  ผศ.สาวิตรี เจริญพงศ์ เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 12/ หนังสือสารคดีแนะนำดีเด่น สัมพันธ์สยามในนามภารต บทบาทของรพินทรนาถ ฐากูร สวามีสัตยานันทปุริ และสุภาส จันทรโบส ในสายสัมพันธ์ไทย-อินเดีย จากซีพี ออลล์ 2 ก.ย.2558
ศิลปการละคร  รศ.จารุณี  หงส์จารุ นำไปใช้ค้นคว้าและเผยแพร่ในการจัดแสดงนิทรรศการถาวร แสดง  ณ อาคารคีตราชนครินทร์ สถาบันดนตรี ถ.อรุณอมรินทร์ บางพลัด กรุงเทพฯ รูปภาพ "นักร้องในวงประสานเสียงสภาคริสตจักรตอน ลำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช"       
ศิลปการละคร อ.ปวิตร  มหาสารินันทน์  เพื่อใช้ในการจัดแสดงละครเวที ในการแสดงผลงานของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4  บทแปล "รัก(ทะ)ลวงตา"      
สาขาวิชาภาษาสเปนภาษาตะวันตก ผศ.ดร.ภาสุรี ลือสกุล ได้รับรางวัลพระยาอนุมานราชธน หนังสือแปลดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 หนังสือแปลดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 8/12/2558
ศิลปการละคร  รศ.พรรัตน์ ดำรุง ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2558 สาขามนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์   อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. 26/11/2558
ภาษาศาสตร์  รศ.ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล ได้รับรางวัลอาจารย์แบบอย่างสภาคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2558 อาจารย์แบบอย่างสภาคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2558 สภาคณาจารย์ จุฬาฯ 15-ม.ค.-59
ภาษาไทย ศ.สุกัญญา สุจฉายา นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2558 สาขาปรัชญา ปรัชญาในการทำงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2 ก.พ.59
ภาษาไทย ผศ.ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี รางวัลดุษฎีบัณฑิตโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปภ.) ดีเด่น ครั้งที่ 2 (ปี พ.ศ. 2558 ) สาขามนุษยศาสตร์   จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 ม.ค.59
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส อ.ดร.สิริวรรณ จุฬากรณ์ รางวัลสุรินทราชา สาขาการล่าม "วันนักแปลและล่าม"  ที่ห้องประชุมหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี เทเวศร์   (การล่ามฝรั่งเศส - ไทย) สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย 19 เม.ย.58

รายชื่อบุคลากร/นักวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

ภาควิชา ชื่ออาจารย์ ชื่อผลงาน ชื่อรางวัล/ประกาศเกียรติคุณ  หน่วยงานที่ให้รางวัล วันเดือนปีที่ได้รับรางวัล
วรรณคดีเปรียบเทียบ รศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร  ผลงานสาขาภาษาและวรรณกรรมเอเชียและอัฟริกา  ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
สาขาภาษาและวรรณกรรม/ผลงานสาขาภาษาและวรรณกรรมเอเชียและอัฟริกา 
คณะภาษาต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี
สาธารณรัฐประชาชนจีน
29-ก.ย.-56
ภาษาศาสตร์ ศ.ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ อาจารย์ดีเด่น อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ประจำปี2556 สภาอาจารย์แห่งประเทศไทย 14 พ.ย.56
หอพระไตรปิฏก อ.แม่ชีวิมุตติยา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) ต้นแบบการใช้ชีวิตที่ดีงามและทำงานเกื้อกูลเสียสละเพื่อสังคมประเทศชาติ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดเจน ตาราอวอร์ด (Tara Award) เสถียรธรรมสถาน 31-ต.ค.-56
ภาษาศาสตร์ ผศ.ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ วิทยานิพนธ์เรื่อง "ระบบเสียงภาษาไทดั้งเดิม" (The Phonology of Proto - Tai) มหาวิทยาลัย Cornell สหรัฐอเมริกา ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นจากสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2556 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 13-ม.ค.-57
    อันดับ 151-200 สาขา Modern Languages  QS World Ranking ประจำปี 2014   2014
ศิลปการละคร อ.ดร.ปริดา มโนมัยพิบูลย์ บทละครเรื่อง "ฉุยฉายเสน่หา" รางวัล IATC Thailand Dance and Theatre Review 2013  ประเภทบทละครดั้งเดิมยอดเยี่ยม (Best Original Script for a Play/Performance)  ชมรมวิจารณ์ศิลปะการแสดง (International Association of Theatre Critics-Thailand Centre) ร่วมกับ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม อ. 25 มี.ค. 57
ศิลปการละคร อ.พันพัสสา ธูปเทียน การกำกับการแสดง "ฉุยฉายเสน่หา" รางวัล IATC Thailand Dance and Theatre Review 2013  ประเภทกำกับการแสดงยอดเยี่ยม (Best  Direction of a Play/Performance/Musical) จากละครเรื่อง "ฉุยฉายเสน่หา" ชมรมวิจารณ์ศิลปะการแสดง (International Association of Theatre Critics-Thailand Centre) ร่วมกับ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม อ. 25 มี.ค. 57
ศิลปการละคร อ.พันพัสสา ธูปเทียน และ อ.ดร.ปริดา มโนมัยพิบูลย์  ละครเวที(ละครพูด) เรื่อง "ฉุยฉายเสน่หา" ผลรางวัล IATC Thailand Dance and Theatre Review 2013  ละครเรื่อง "ฉุยฉายเสน่หา"ได้รับรางวัล ละครเวที(ละครพูด) ยอดเยี่ยม (Best Play) ประจำปี 2013 ชมรมวิจารณ์ศิลปะการแสดง (International Association of Theatre Critics-Thailand Centre) ร่วมกับ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม อ. 25 มี.ค. 57
ศิลปการละคร อ.พันพัสสา ธูปเทียน และ อ.ดร.ปริดา มโนมัยพิบูลย์  ละครเวที(ละครพูด) เรื่อง "ฉุยฉายเสน่หา" ผลรางวัล IATC Thailand Dance and Theatre Review 2013  ละครเรื่อง "ฉุยฉายเสน่หา"ได้รับรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม (Best Actor)  ชมรมวิจารณ์ศิลปะการแสดง (International Association of Theatre Critics-Thailand Centre) ร่วมกับ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม อ. 25 มี.ค. 57
ภาษาไทย ศ.ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต กิตติบัตรประกาศเกียรติคุณศาสตราจารย์ ได้รับกิตติบัตรประกาศเกียรติคุณศาสตราจารย์ ประจำปี 2556 กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล อ. 25 มี.ค. 57
ภาษาไทย ศ.ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต รางวัลผู้มีผลงานดีเด่น สาขาภาษาไทย ได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่น สาขาภาษาไทย ประจำปี 2557 มูลนิธิจำนงค์  ทองประเสริฐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2-พ.ค.-57
ศิลปการละคร รศ.สดใส พันธุมโกมล เหรียญดุษฎีมาลา สาขามนุษยศาสตร์ ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2556 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี 27-พ.ค.-57
ภาษาตะวันออก รศ.ดร.สิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาล งานวิจัยเรื่อง “คำกล่าวเกี่ยวกับพ่อแม่ลูกในบทละครโน”  ผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทอาจารย์ ประจำปี พ.ศ.2556 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2556
วรรณคดีเปรียบเทียบ รศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร  ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ สาขาภาษาและวรรณกรรมเอเชียและอัฟริกา  ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ คณะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน 29-ก.ย.-56
ศิลปการละคร อ.ปวิตร  มหาสารินันทน์ ได้รับเหรียญอิสริยาภรณ์ สาขาศิลปะศาสตร์และอักษรศาสตร์ ชั้นอัศวิน (chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres) เหรียญอิสริยาภรณ์ สาขาศิลปะศาสตร์และอักษรศาสตร์ ชั้นอัศวิน (chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres) กระทรวงวัฒนธรรมและการสื่อสาร สาธารณรัฐฝรั่งเศส 9-ต.ค.-57
ภาษาไทย ศ.ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต ผู้มีผลงานดีเด่น สาขาภาษาไทย ประจำปี 2557 ได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่น สาขาภาษาไทย ประจำปี 2557 มูลนิธิจำนงค์ ทองประเสริฐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 9-ต.ค.-57
บรรณารักษศาสตร์ อ.ดร.ทรงพันธ์  เจิมประยงค์ Search Effectiveness and Efficiency of Facet-Based Online Catalog: A Crossover Study of Novice Users. Best Paper Award ICADL 6-พ.ย.-57
ภาษาไทย ศ.ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2557 สาขามนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 20-พ.ย.-57
ภาษาตะวันตก/ฝรั่งเศส รศ.ดร.วัลยา วิวัฒน์ศร หนังสือแปลดีเด่น เรื่องซึ่งมิอาจปลอบประโลม จากต้นฉบับ เรื่อง L' INCONSOLABLE ของ อานน์ โกดาร์ ได้รับรางวัลพระยาอนุมานราชธน ประจำปี 2557  มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 14-ธ.ค.-57
ภาษาตะวันออก ผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ ปฏิบัติงานสนองพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นประถมาภรณ์มงกุฏไทย(ป.ม.) สำนักนายกรัฐมนตรี 15-ธ.ค.-57
ภาษาตะวันตก ศ.ดร.อำภา โอตระกูล นักแปลอาวุโสที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง  ได้รับรางวัลนราธิป ประจำปี 2557  สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  24-ม.ค.-58
บรรณารักษศาสตร์ ผศ.ดร.พิมพ์รำไพ  เปรมสมิทธิ์ บุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ปี 2557 บุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ปี 2557 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 18-มี.ค.-58
ภาษาตะวันตก อ.ดร.สิริวรรณ จุฬากรณ์ นักล่ามดีเด่น ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักล่ามดีเด่น “รางวัลสุรินทราชา” พ.ศ. 2558  จากสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย  19-เม.ย.-58
ศิลปการละคร รศ.จารุณี  หงส์จารุ ศิษย์เก่าที่ได้รับการเชิดชูเกียรติในสาขาต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา  รับในงาน "วันศิษย์เกียรติยศ" (Wattana Pride & Prime 2015) รางวัล "ศิษย์เกียรติยศ" ประจำปี 2557 รร.วัฒนาวิทยาลัย ส. 27 มิ.ย. 58
ภาษาศาสตร์ ศ.ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ ผลงานงานวิจัย หัวข้อ นิทรรศการจากหัตถานารีสู่วิถีเศรษฐกิจสร้างสรรค์  รางวัลที่ 1 จากผลงานทั้งหมด 539 ผลงาน รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี "รางวัล Platinum Award"    
ภาษาตะวันตก/สเปน ผศ.ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ รางวัลนักวิจัยดาวจรัสแสง บุคคลดีเด่น  ฝ่ายวิจัยคณะอักษรศาสตร์ 23-ก.ค.-58
ภาษาอังกฤษ อ.ดร.วริตตา ศรีรัตนา รางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง (รางวัลสำหรับนักวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ในระดับที่ 1 เป็นครั้งแรกในการทำงานเป็นอาจารย์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ประจำปีพ.ศ. 2558 รางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง ฝ่ายวิจัยคณะอักษรศาสตร์  
ประวัติศาสตร์ ผศ.สาวิตรี เจริญพงศ์ สัมพันธ์สยามในนามภารต บทบาทของรพินทรนาถ ฐากูร สวามีสัตยานันทปุริ และสุภาส จันทรโบส ในสายสัมพันธ์ไทย-อินเดีย "เซเว่นบุ๊คอวอร์ด" ครั้งที่ 12/ หนังสือสารคดีแนะนำดีเด่น   2-ก.ย.-58
ศิลปการละคร รศ.จารุณี  หงส์จารุ รูปภาพ "นักร้องในวงประสานเสียงสภาคริสตจักรตอน ลำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช"  นำไปใช้ค้นคว้าและเผยแพร่ในการจัดแสดงนิทรรศการถาวร แสดง  ณ อาคารคีตราชนครินทร์ สถาบันดนตรี ถ.อรุณอมรินทร์ บางพลัด กรุงเทพฯ    
ศิลปการละคร อ.ปวิตร  มหาสารินันทน์ บทแปล "รัก(ทะ)ลวงตา"  เพื่อใช้ในการจัดแสดงละครเวที ในการแสดงผลงานของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4     
ปรัชญา รศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท์ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์" สาขาวิชาปรัชญา สังกัดคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์" สาขาวิชาปรัชญา สังกัดคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    ตั้งแต่วันที่ 6 ส.ค.57
ภาษาตะวันตก ผศ.ดร.ภาสุรี ลือสกุล หนังสือแปลดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 ได้รับรางวัลพระยาอนุมานราชธน หนังสือแปลดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 8-ธ.ค.-58
ศิลปการละคร อ.ปวิตร  มหาสารินันทน์ บทแปล "รัก(ทะ)ลวงตา" เพื่อใช้ในการจัดแสดงละครเวที ในการแสดงผลงานของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4  แขนงวิชาสื่อสารการแสดง คณะการสื่อสารมวลชน ม.เชียงใหม่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2558
ศิลปการละคร รศ.พรรัตน์ ดำรุง อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2558 สาขามนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์   ปอมท. 26-พ.ย.-58
ภาษาไทย  ผศ.ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี  รางวัลดังกล่าวมอบให้แก่ผู้ที่มีผลงานวิจัยโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ประจักษ์และมีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่าง ที่ดีให้แก่ดุษฎีบัณฑิต  ได้รับรางวัลดุษฎีบัณฑิต โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ดีเด่น สาขามนุษยศาสตร์ ประจำปี 2558  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  
ภาษาไทย  ศ.สุกัญญา สุจฉายา  อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ได้รับรางวัล นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558  สภาวิจัยแห่งชาติ   
ภาษาตะวันตก อ.ดร.ธนกร แก้ววิภาส  รางวัลสำหรับผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ในฐานะที่เป็นผู้อุทิศตนสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัล “ปิ่น ของต.อ.” โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  
ภาษาศาสตร์ รศ.ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล อาจารย์แบบอย่างสภาคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2558 ได้รับรางวัลอาจารย์แบบอย่างสภาคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2558 สภาคณาจารย์ จุฬาฯ 15-ม.ค.-59

 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

statistics

Articles View Hits
989942