B04.jpg

การสนับสนุนการประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศ(สำหรับอาจารย์)

               

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

   
เกณฑ์การให้ทุนและอัตราการจ่ายเงินของคณะ Download    
ใบสมัครขอรับทุน Download Download  
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง Download    
แบบรายงานการไปประชุม Download Download ตัวอย่าง

 

สรุปทุนสนับสนุนการประชุมและเสนอผลงานวิจัยในประเทศ

การสนับสนุนการประชุมและเสนอผลงานวิจัยในประเทศ ปีงบประมาณ 2559

 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

statistics

Articles View Hits
989934