B04.jpg

รายการวิทยุอักษรพาที ประจำปี 2563

รายการวิทยุ "อักษรพาที"

ออกอากาศที่สถานีวิทยุ FM 101.5 ทุกวันเสาร์ เวลา 7.30 - 7.55 น.

ฟังรายการย้อนหลังได้ที่นี่

 

 

รายการวิทยุอักษรพาที ประจำปี 2563

วัน/เดือน/ปี

ชื่อเรื่อง

วิทยากร

รับฟัง

โปสเตอร์

26 ธ.ค. 63 การศึกษาแนวทางการพัฒนาคลังเก็บเว็บถาวรด้านมานุษยวิทยา : ประสบการณ์จากการเข้าร่วมประชุมภาคีการสงวนรักษาอินเทอร์เน็ตสากล อ.ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์  
19 ธ.ค. 63 การเข้าถึงสารสนเทศบนเว็บของผู้พิการ: ความขัดแย้งระหว่างความสามารถในการเข้าถึงได้และการจัดการสิทธิดิจิทัล ผศ.ดร.อรนุช เศวตรัตนเสถียร  
12 ธ.ค. 63 การบันทึกเหตุการณ์ของไทยในมุมมองวัฒนธรรมสารสนเทศ อ.ดร.นยา สุจฉายา  
5 ธ.ค. 63 "ภาพตัวละครชายในพระราชนิพนธ์แปลจากวรรณกรรมจีนร่วมสมัยในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ผศ.ดร.ศิริพร ศรีวรกานต์
28 พ.ย. 63 ขับเคลื่อนการแลกเปลี่ยนความรู้ในองค์กรด้วย OKR คุณณัฐกานต์ กลั่นวารี  
21 พ.ย. 63 โครงการคลังข้อมูลภาษาไทยเชิงประวัติแห่งชาติ ผศ.ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์  
14 พ.ย. 63 การใช้ AI บอกสมัยการประพันธ์ อ.ดร.อรรถพล ธำรงรัตนฤทธิ์  
7 พ.ย. 63 ความสัมพันธ์ของไทย-จีน ในสมัยราชวงค์ฮั่น รศ.ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์  
31 ต.ค.63  โรคโควิดกับการเคารพสิทธิมนุษยชน  ศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์    
24 ต.ค.63  พุทธศาสนานิกายเซนในคาบสมุทรเกาหลี  อาจารย์ถาปกรณ์ กำเนิดศิริ    
17 ต.ค.63  วินัยภิกษุณีสงฆ์กับการบรรลุธรรม  ผศ.สุภัทรา วงสกุล    
10 ต.ค.63  ท่าทีของพระพุทธเจ้าในบริบทแห่งความหลากหลายทางศาสนา  อาจารย์เฉลิมวุฒิ วิจิตร    
3 ต.ค.63
การขอโทษวิถีใหม่ในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก

 

 
 ผศ.ดร.ประไพพรรณ พึ่งฉิม    
26 ก.ย. 63 การผลิตและความเข้าใจคำอ้างถึงบุคคลของเด็กในกลุ่มอาการออทิสซึมผู้พูดภาษาไทย อ.ดร.ณัฏฐนันท์ จันทร์เจ้าฉาย  
19 ก.ย. 63 ความหมายและขอบเขตของสาขาวิชาภาษาศาสตร์เชิงคลินิก อ.ดร.ณัฏฐนันท์ จันทร์เจ้าฉาย  
12 ก.ย. 63 อิเหนา มรดกวรรณคดีที่ยังมีชีวิต ผศ.ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี  
5 ก.ย. 63 แนะนำหนังสือลักษณะภาษาไทย ของ ศาสตราจารย์ ดร. คุณบรรจบ พันธุเมธา ผศ.ดร.วิภาส โพธิแพทย์  
29 ส.ค. 63 คำยืมแปลภาษาบาลี-สันสกฤตในภาษาไทย อ.อัสนี พูลรักษ์  
22 ส.ค. 63 ภูมิทัศน์วรรณนา: ป่าและอารมณ์ในวรรณคดีลาว อ.ดร.ชัยรัตน์ พลมุข  
15 ส.ค. 63 ชาวเวียดนามในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน: จากผู้อพยพสู่ภัยต่อความมั่นคงในสายตารัฐไทย นายวีรภัทร ผิวผ่อง  
8 ส.ค. 63 มุมมองและประสบการณ์การเยือนดินเดียของ "แขกชาวสยาม" ในคริสต์ศตวรรษที่ 19-20 อ.ดร.พิมพ์มนัส วิบุลศิลป์  
1 ส.ค. 63 ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์กัมพูชา-ไทย เนื่องในโอกาส 70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตกัมพูชา-ไทย(ค.ศ.1950-2020) อ.ดร.ธิบดี บัวคำศรี
25 ก.ค. 63 มาตราการชั่งตวงวัดและการคำนวณราคาอัญมณีในอินเดียโบราณ อ.ดร.อรุณวรรณ คงมีผล  
18 ก.ค. 63 ปาฏิหาริย์ในพุทธศาสนา อ.ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์  
11 ก.ค. 63 ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่นในโลกปัจจุบัน อ.ดร.สรัญญา ชูโชติแก้ว  
4 ก.ค. 63 อักษรคันจิเบื้องต้นที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ ผศ.ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี  
27 มิ.ย. 63 บทบาทของชาวจีนด้านเศรษฐกิจในร้อยเอ็ด พ.ศ. 2470-2500 นายพีรวัฒน์ พูลสวัสดิ์พงศ์  
20 มิ.ย. 63 ขบวนการนักศึกษาหญิงหลัง
14 ตุลาฯ
น.ส.จันทนา ไชยนาเคนทร์  

13 มิ.ย. 63

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในสงครามโลกครั้งที่ 2 นายบุญพิสิฐ ศรีหงส์  

6 มิ.ย. 63

มุมมองของรัฐบาลไทยต่ออิทธิพลของญี่ปุ่นในช่วงกรณีพิพาทอินโดจีน นายกฤษฎา บูรณมานัส

30 พ.ค. 2563

 เศรษฐกิจการเมืองไทยในยุคเปลี่ยนผ่านจากปฏิวัติ 2475 ถึงสงครามเย็น: ทีมสหภาพนักวิจัยแห่งภาควิชาประวัติศาสตร์  รศ.ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์  

23 พ.ค. 2563

ชาติวายมลายตาม - ชวีเหยวียน (2) อ.ดร.พิชญา วิภาวีนุกูล  

16 พ.ค. 2563

ชาติวายมลายตาม - ชวีเหยวียน (1) อ.ดร.พิชญา วิภาวีนุกูล  

9 พ.ค. 2563

เรื่องราวของรัฐ ฉู่ (2) อ.ดร.พิชญา วิภาวีนุกูล  

2 พ.ค. 2563

เรื่องราวของรัฐ ฉู่ อ.ดร.พิชญา วิภาวีนุกูล  

25 เม.ย. 2563

ประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นอีกนานเท่าไหร่ รศ.ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์  

18 เม.ย. 2563

เอกลักษณ์ของตลาดน้ำกับการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ  

11 เม.ย. 2563

ภูมิศาสตร์ภาษาถิ่น: กรณีศึกษาภาษาถิ่นอีสาน รศ.ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์  

4 เม.ย. 2563

การติดตามการชะล้างหน้าดินด้วยอากาศยานไร้คนขับ อ.ดร.เอกกมล วรรณเมธี  

28 มี.ค. 2563

 ครูเอื้อ สุนทรสนาน และบทเพลงสุนทราภรณ์  อ.ดร.สาวิตา ดิถียนต์    

21 มี.ค. 2563

 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการละคร"  ผศ.ดร.พันพัสสา ธูปเทียน    

14 มี.ค. 2563

 Beyon Hill and River เหนือภูเขาและแม่น้ำยังมีนิทานการแสดงและเสียงเพลง (ไทย-กาสี)  ศ.พรรัตน์ ดำรุง    

7 มี.ค. 2563

 

 

 

 ความโกรธกับความยุติธรรมทางสังคม  อ.ดร. ทิพพาพันธุ์ เชื้อสวัสดิ์    

29 ก.พ. 2563

Flim Adaplation: Virginia Woolf''s Orlando อ.ดร.ชื่นสุมน ธรรมนิตยกุล  

22 ก.พ. 2563

นวนิยายเรื่อง Dessa Rose และขนบเรื่องเล่าทาสสมัยใหม่ อ.สุเบญจา เผ่าเหลืองทอง  

15 ก.พ. 2563

Lexical bundles

อ.ดร.มธุริน ลีละเศรษฐกุล

 

8 ก.พ. 2563

การแปล "จะ"

ผศ.ดร.จิรันธรา ศรีอุทัย

 

1 ก.พ. 2563

Problem VS trouble

ผศ.สมจิต จิระนันทิพร

 

25 ม.ค. 2563

งาน 60 ปี วันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส

ผศ.ดร.อาทิตย์ ชิรวณิชย์กุล

18 ม.ค. 2563

ประสบการณ์การสอนหลักภาษาไทย

ผศ.ดร.วิภาส โพธิแพทย์

11 ม.ค. 2563

"สฤษฎิสรรค์ฉันทพฤติอันไพเราะ": อิทธิพลของมหาเวสสันดรชาดกในพระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

อ.อัสนี พูลรักษ์

4 ม.ค. 2563

นิตยสาร "ไผ่หนาม" กับสังคมวิทยาของวรรณกรรมลาวสมัยใหม่

อ.ดร.ชัยรัตน์ พลมุข

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

statistics

Articles View Hits
966759