B01.jpg

โปสเตอร์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โปสเตอร์เผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ ประจำปี 2560

ลำดับที่ ภาควิชา องค์ปาฐก หัวข้อ วันที่ ดาวน์โหลดโปสเตอร์
1. ศิลปการละคร รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์ จากตัวอักษรสู่แสง สี เสียง เสาร์ที่ 4 มี.ค. 60  
2. ศิลปการละคร รองศาสตราจารย์อรชุมา ยุทธวงศ์ มายาการละคร: เบื้องหน้า เบื้องหลัง เบื้องลึก เสาร์ที่ 11 มี.ค. 60  
3. ภาษาไทย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล พัฒนาการหลักสูตรภาษาไทย เสาร์ที่ 25 มี.ค. 60  
4. ภูมิศาสตร์ รองศาสตราจารย์ผ่องศรี จั่นห้าว จากภาควิชาภูมิศาสตร์สู่ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ศุกร์ที่ 28 เม.ย.60  
5. ภาษาไทย รองศาสตราจารย์ ดร.นววรรณ พันธุเมธา การศึกษาประวัติคำในภาษาไทย เสาร์ที่ 13 พ.ค. 60  
6. ประวัติศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ อยุธยา บนก้าวย่างสู่ความเป็นมหาอำนาจเหนือผืนทวีปอุษาคเนย์ เสาร์ที่ 27 พ.ค. 60  
7. ภาษาอังกฤษ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พจี ยุวขิต สู่โลกกว้างต้องสร้างองค์ความรู้ด้านภาษา เสาร์ที่ 3 มิ.ย. 60  
8. วรรณคดีเปรียบเทียบ รองศาสตราจารย์ ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร วรรณวิถี วรรณคดีเปรียบเทียบ: ข้ามชาติ ข้ามศาสตร์ ข้ามศิลป์ ศุกร์ที่ 14 ก.ค. 60  
9. ภาษาตะวันออก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศวริรุฬหการ ความสำคัญของพุทธศาสน์ศึกษาในโลกวิชาการยุคปัจจุบัน ศุกร์ที่ 21 ก.ค. 60  
10. ภาษาตะวันออก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ ภูมิภาษลักษณ์ของภาษาตะวันออก (Area features of languages in the Dept.of Eastern Language) เสาร์ที่ 19 ส.ค. 60  
11. ภาษาศาสตร์ ศาสตราจารย์กิตตุคุณ ดร.อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ อำนาจของภาษา: ความรัก ความเกลียด ความรุนแรง ความปรองดอง ภาษาบันดาลได้ ศุกร์ที่ 25 ส.ค. 60  
12. ภาษาตะวันตก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิธิ หุ่นแสวง ชายเปลือยในพิพิธภัณฑ์ Louvre เสาร์ที่ 2 ก.ย. 60  
13. ภาษาศาสตร์ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์ ความรู้ทางภาษาศาสตร์กับการทดสอบทางสมรรณภาพทางภาษา ศุกร์ที่ 15 ก.ย. 60  
14. ภาษาตะวันตก ศาสตราจารย์กิตติคุณถนอมนวล โอเจริญ Kafka นักประพันธ์ ผู้โลกไม่ลืม ศุกร์ที่ 22 ก.ย. 60  
15. ปรัชญา รองศาสตราจารย์ ดร.มารค ตามไท "อักษราภิวัฒน์"ร้องปรัชญาและสนทนาปรัชญากับมารค ตามไท ศุกร์ที่ 6 ต.ค. 60  
16. ประวัติศาสตร์ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนาค บุนนาค พระมหากษัตริย์กับสังคมไทย: มุมมองทางประวัติศาสตร์ เสาร์ที่ 28 ต.ค. 60  
17 บรรยายสรุป ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เจตนา นาควัชระ รอดได้เพราะแม่ไม้เพลงไทย เสาร์ที่ 11 พ.ย. 60  

 

 

โปสเตอร์เผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ ประจำปี

 

ลำดับที่ รายชื่อผู้เสนอผลงาน ภาควิชา ผลงาน ดาวน์โหลดโปสเตอร์
1 ผศ.ดร.วิลลา วิลัยทอง ประวัติศาสตร์ "Thai Fabrics",Fashion and Femininity in 1960s Thailand
2 ผศ.ดร.อารตี แก้วสัมฤทธิ์ ภาษาตะวันตก Die Entzauberung des weißen Elefanten: zur Darstellung Siams in Ernst von Hesse-Warteggs Reisebeschreibung (มายาเรื่องช้างเผือก: ภาพของสยามในหนังสือของแอร์นส์ท์ ฟอน เฮสเซอ-วาร์เทก)
3 รศ.ดร.กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ คะตะกิริ ภาษาตะวันออก Tendency of discourse markers usage among Thai learners of Japanese: a comparison to other L2 learners of Japanese
4 อ. Kiyomi Iketani ภาษาตะวันออก Towards a Reconsideration of Non-Lexical Items in Speech: Focusing on Thai Tongue Clicks
5 รศ.ดร.ณัฐพร พานโพธิ์ทอง ภาษาไทย Should we put this card here? What do you think? : Thai teachers' strategies of proposing ideas in teacher-student interactions
6 ผศ.ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ภาษาไทย Curating Magic: Significance of Thep Sarikaputra's Collection of Magic in the Study of  Thai  ใน panel 'Curating Siam: Collecting and Collectors in the Making of Thai Studies
7 ผศ.ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ ภาษาศาสตร์ Contrasts and phonotactics in the diffusion of vowel shortening in Thai
8 อ.ดร.วริตตา ศรีรัตนา ภาษาอังกฤษ Particular Modernity/Transnational Modernism: The Czech and Slovak Case [from a Thai perspective]
9 อ.ดร.วริตตา ศรีรัตนา ภาษาอังกฤษ Eastern Europe, the Artful Devil of Capitalist Tourism and the Devilish Art of Historical Embalmment as Utopian Dystopia in Jáchym Topol's The Devil's Workshop
10 ผศ.ดร.นิรดา จิตรกร ภาษาอังกฤษ What in happening to 'what was happened?
11 ผศ.ดร.แพร จิตติพลังศรี ศูนย์การแปลฯ Translation and Literary Modernisation: Verisimilitude as an emerging literariness in Thai early prose fictions

2559

 

โปสเตอร์เผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ ประจำปี 2558

ลำดับที่ รายชื่อผู้เสนอผลงาน ชื่อผลงาน ดาวน์โหลดโปสเตอร์
1 รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ L2 English Article Omissions with Non-modified and Modified NP Referents:A Case of L2 Non-target-like Syntactic Representation
2 รศ.ดร.กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ คะตะกิริ การวิเคราะห์กระบวนการที่นำไปสู่เคล็ดลับความสำเร็จของอาจารย์พิเศษชาวญี่ปุ่นที่สอนร่วมกับอาจารย์ชาวไทยในมหาวิทยาลัยของไทย : ปฏิสัมพันธ์ ที่จำกัดระหว่างอาจารย์ชาวญี่ปุ่นและอาจารย์ชาวไทย
3 รศ.ดร.มนธิรา ราโท Văn Học Việt Nam tại Thái Lan” (วรรณคดีเวียดนามในประเทศไทย)
4 รศ.ดร.ณัฐพร พานโพธิ์ทอง และ ผศ.ดร.ศิริพร ภักดีผาสุข "Let's create our story": Thai linguistic practices in task-based interaction and the Buddhist notion of interdependent self
5 ผศ.ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ และ James Kirby Laryngeal and tonal contrasts in the Tai dialect of Cao Bang
6 ภัทราวุฒิ เจริญรูป และ     ผศ.ดร.จิรันธรา ศรีอุทัย An Interlanguage Pragmatic Study of Disagreements by Thai EFL Learners Download
7 ผศ.ดร.ธีราภรณ์ รติธรรมกุล Thai-speaking children's use of referring expressions in a story retell task
8 ผศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ 12th International Conference on Thai Studies (ICTS12)
9 อ.ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว Narratives of Maitreya’s Past Lives: An Analytical Study of their Contexts and Motives
10 อ.ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ Measuring usage of the printed collection in a non-circulating design library: An evidence-based multidimensional evaluation
11 อ.ดร.เพ็ญพิสาข์ ศรีวรนารถ การสอนที่ประยุกต์เข้ากับรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน: การเรียนรู้แบบไตร่ตรองและกิจกรรมพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ Download
12 อ.ดร.อรนุช เศวตรัตนเสถียร The Implementation of Web 2.0 Technology for Information Literacy Instruction in Thai University Libraries Download
13 Kiyomi Takahashi An Analysis of Non-verbal Vocalizations of Thai Students in OPI Data
14 Natsuki Matsui Personal Pronouns on TV Dramas: Learning Usages of 1st and 2nd Person Pronouns Through TV Dramas

 

โปสเตอร์เผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ ประจำปี 2557

 

ลำดับที่ รายชื่อผู้เสนอผลงาน ชื่อผลงาน ดาวน์โหลดโปสเตอร์
1 ผศ.ดร.จิรันทรา ศรีอุทัย และ     ภัทราวุฒ เจริญรูป An Interlanguage Pragmatic Study on Disagreement Performed by Thai EFL Learners and Addressed to the Lecturer in the Classroom Context
2 อ.ดร.เกษม เพ็ญภินันท์ Lévinas, the Lapse of Time and the Clamor of the Other: Re-Opening Totality and Infinity
3 รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ Asymmetries in L2 English Article Omissions with First and Second Mention Deficite Referents by L1 Thai Learners
4 ผศ.ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์ และ รศ.ผ่องศรี จั่นห้าว Estimation of Nitrogen Dioxide Concentrations in the Inner Bangkok byLand Use Regression Model
5 อ.ปวิตร มหาสารินันทน์ Our Roots D Right Now: Neo-Exotic Southeast Asia?
6 อ.ดร.เพ็ญพิสาข์ ศรีวรนารถ และ อ.ดร.หนึ่งฤทัย แรงผลสัมฤทธิ์ การเสริมสร้างคุณธรรมและจิตสำนึกทางสังคมในการเรียนการสอนภาษาสเปนเป็นภาษาต่างประเทศCreación de la conciencia moral y social en la didáctica de ELE
7 อ.ดร.พุทธพร อารีประชากุล APSCO Fifth International Symposium on Satellite Remote Sensing (RS) and Geographic Information System (GIS) Development in Asia-Pacific Region
8 อ.ดร.ศริญญา อรุณขจรศักดิ์ Normativity of Filial Piety (xiao) in Early Confucian Ethics
9 อ.ดร.ศิระประภา ชวะนะญาณ A Problem of Some Reductionist Arguments concerning Testimony
10 รศ.ดร.สิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาล และ อ.ดร.วินัยจามรสุริยา IMAGES OF CHILDREN AND PARENTS IN NOH PLAYS FROM DIFFERENT PERIODS
11 ผศ.ดร.ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์ และ อารีรัตน์ แพทย์นุเคราะห์ The Potential of Tourist Attractions: A Case Study of 2 Rural Connecting Districts in the Western Part of Thailand
12 อ.ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ Scholarly collaboration among ASEAN countries: A bilateral bibliometric study
13 ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ และ Prof.Dr.Wolfgang Kainz GIS-based Assessment of Tourist Attractions in the Peripheral Area of Southeast Asia: Case Study of the East-West Economic Corridor
14 อ.ดร.ชนิตา ดวงยิหวา และผศ.ดร.ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์ A GIS-based Network Analysis for Planning Travel Routes: a Case of Ban Rai District, Uthai Thani Province and Dan Chang District, Suphan Buri Province, Thailand

 

โปสเตอร์เผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ ประจำปี 2556

ลำดับที่ รายชื่อผู้เสนอผลงาน ชื่อผลงาน ดาวน์โหลดโปสเตอร์
1 อ.ดร.อรนุช เศวตรัตนเสถียร Needs of Web 2.0 Technology for Learning: A Case Study of  Undergraduates at Chulalongkorn University
2 ผศ.ดร.สาวิตรี เจริญพงศ์ Rabindranath Tagore in Thailand: His Visit, Impact and Legacy
3 ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล Undergraduate Students' Information Literacy Behaviour in Chulalongkorn University
4 ศ.ดร.ศิราพร ณ ถลาง Ethnic identity and Buddhist Tradition: An Analysis on Ethnic Shan Festivals in Thailand
5 อ.ดร.วิลลา วิลัยทอง Khu Khaeng Magazine, Marketing Knowledge, and Life Style Consumption in Thailand in the 1980s
6 อ.ดร.วิภาส โพธิแพทย์ The grammaticalisational relationship between comitatives and instrumentals in Thai: a diachronic typological perspective
7 ผศ.ดร.ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์ และผศ.ดร.หม่อมราชวงศ์กัลยา ติงศภัทย์ Mapping Spatial Ongoing Change of Thai Dialects: a Case of Transition Area of Central Thai, Northern Thai, and Northeastern Thai
8 ผศ.ดร.ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์ และผศ.ดร.หม่อมราชวงศ์กัลยา ติงศภัทย์ Mapping Spatial Ongoing Change of Thai Dialects in the Upper Central Region of Thailand: a Case of Phonological Study
9 ผศ.ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์ Relationships between Wind fields and Nitrogen Dioxide Concentration: A Case Study of the Inner Bangkok

 

แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลจัดทำโปสเตอร์  (download)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

statistics

Articles View Hits
989920