B01.jpg

ติดต่อเรา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์

รองคณบดีฝายวิจัย คณะอักษรศาสตร์

 

นางวิภา หอมศิริ

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะอักษรศาสตร์

 

 

นางสาววราพร พวงจันทร์หอม

หัวหน้ากลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ

                               

                                        งานวิจัย                                                                                   งานวิจัย

                                                 

                                                                                                        

                                            นางวรรณภา จัดสนาม                                                                                                                     นายจักรพงษ์ สุเมธานนท์                                                     

                                         เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา                                                                                                                เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 

 

 

 โครงการตำรา

นายสิทธิพงษ์ แดนดงเมือง

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 

 

 

Faculty of Arts, Chulalongkorn University © 2014

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-2184923 โทรสาร 02-2184875

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

statistics

Articles View Hits
989936