B01.jpg

ผลงานของงานวิจัย

ภาควิชาประวัติศาสตร์

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์

ภาควิชาปรัชญา

ภาควิชาภาษาตะวันออก

ภาควิชาภาษาตะวันตก

ภาควิชาภาษาไทย

ภาควิชาภาษาอังกฤษ

ภาควิชาภาษาศาสตร์

ภาควิชาภูมิศาสตร์

ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ

ภาควิชาศิลปการละคร

ศูนย์การแปลและล่ามเฉลิมพระเกียรติ

หน่วยวิชาอารยธรรมไทย

รายชื่อคณาจารย์ตามภาควิชา

ฐานข้อมูลผลงานทางวิชาการ

 

ฐานข้อมูล Citation

ฐานข้อมูล Citation 2558

ฐานข้อมูล Citation 2557

ฐานข้อมูล Citation 2551-2556

 

ฐานข้อมูลผลงานวิชาการ (Publication)

ฐานข้อมูลผลงานวิชาการ (Publication) คณะอักษรศาสตร์ ปี 2559

ฐานข้อมูลผลงานวิชาการ (Publication) คณะอักษรศาสตร์ ปี 2558

ฐานข้อมูลผลงานวิชาการ (Publication) คณะอักษรศาสตร์ ปี 2557

ฐานข้อมูลผลงานวิชาการ (Publication) คณะอักษรศาสตร์ ปี 2556

 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ในปี 2558

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ในปี 2557

 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

statistics

Articles View Hits
989924