B04.jpg

หน้าหลัก

ประกาศ เกณฑ์ การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 

>>>  ทุน ศ.ดร.ก่อ-อ.ชูศรี สวัสดิ์พาณิชย์

>>>  บริการจัดแปลต้นฉบับเป็นภาษาต่างประเทศ

>>>  ทุนผู้ช่วยวิจัย

>>>  ทุนสนับสนุนการวิจัยแบบเบ็ดเสร็จ

>>>  โครงการวิจัย/โครงการสร้างสรรค์ผลงานทางมนุษยศาสตร์

>>>  โครงการผลิตต้นฉบับตำราและต้นฉบับหนังสือ

>>>  โครงการผลิตเอกสารคำสอนและเอกสารประกอบการสอน

>>>  ทุนสนับสนุนค่าผู้อ่านผลงานภาษาต่างประเทศเพื่อการตีพิมพ์บทความ

                        SmileSmileSmileSmileSmileSmile


 

ตรวจสอบรายชื่อวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus/ISI/TCI

  
วารสารใน  Scopus

 
 
วารสารใน ISI web of knowledge

 
 
วารสารใน Thai-Journal Citation Index (TCI)

 
วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลและรายการวารสารวิชาการกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ยอมรับ

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

   แจ้งประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) ประจำปี 2564 โดยสามารถยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 29 มกราคม 2564   และดำวน์โหลดเอกสำรได้ที่  https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6331

    แจ้ง บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้โปรแกรมที่ 4 แผนงาน "การสร้างองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มบุคลากรวิจัยระดับสูงและสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ" ปีงบประมาณ 2564 โดยสามารถยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 29 มกราคม 2564   และดำวน์โหลดเอกสำรได้ที่  https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6342

     ขอเชิญร่วมส่งบทความและงานวิจัยในการประชุมวิชาการครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2564  ระหว่างวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2564 จัดประชุมผ่านระบบออนไลน์

   ขอความอนุเคราะห์จัดทำข้อเสนอเชิงหลักการ Concept proposal  ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

   เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRLLS) ประจำปีงบประมาณ 2564

   ประกาศรับสมัครทุนวิจัย Fulbright U.S.- ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) ประจำปีการศึกษา 2564  ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2563

   ประชาสัมพันธ์ทุนด้านพัฒนาบุคลากรวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปี 2564  สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ www.arda.or.th หรือสอบถามได้ที่ สำนักพัฒนาบุคลากรวิจัย โทร 0-2579-7435 ต่อ 3611 (จิราภรณ์) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

           1. ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 จำนวน 75 ทุน

           2. ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย เปิดรับสมัครทั้งปี จำนวน 15 ทุน

           3. ทุนนำเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ เปิดรับสมัครทั้งปี จำนวน 12 ทุน

 >>>  แนวปฎิบัติการรับทุนวิจัยจากกองทุน ววน. ตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการบริหารโครงการวิจัย พ.ศ. 2559

          สรุปขั้นตอนการขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก ในรูป Infographic

 >>>  การใช้บัตรเครดิต มหาวิทยาลัย

 >>>  รับสมัครเพิ่มการขอทุน Post Doc โครงการ C2F ที่เคยกรอกข้อมูลแล้ว กรอกข้อมูลใหม่ 

   

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด>>>

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

statistics

Articles View Hits
989889