B03.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์


ปี 2563

ขอเรียนเชิญให้เกียรติร่วมงานโครงการจัดประชุมนักวิจัยระดับนานาชาติ การประชุมเชิงปฏิบัติการ Gender in Southeast Asian Art Histories and Visual Culture: Art, Design and Canon-making

 

ประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพาราเพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์  

 

เปิดรับสมัคร "โครงการนักวิจัยแกนนำ" ประจำปี 2562 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณรวมไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อโครงการ

 

ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสิรมและสนับสนุนการวิจัย โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2563  ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562

 

การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3)  เปิดรับข้อเสนอการวิจัยตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

 

การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจึงถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

 

การสมัครรับทุนนิสิตปริญญาเอกศักยภาพสูงและนักวิจัยหลังปริญญาเอกศักยภาพสูง โครงการสร้างเสริมพลังจุฬาฯ ก้าวสู่ศตวรรษที่ 2 จะเริ่มงานในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงเดือนมกราคม 2563

 

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ และนำเสนอบทความทางวิชาการ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 43   ในวันที่พุธที่ 2 ตุลาคม 2562

 

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16    ส่งผลงานเข้าร่วมภายในวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562

 

 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ 2562  ในวันที่ 12-13 กันยายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ 

 

 การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถยา สุวรรณระดา

 

 ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ The 34th AUAP Annual Conference 2019 ระหว่างวันที่ 10-14 เดือนพฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติด้านการพัฒนางานประจำงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4  ระหว่างวันที่ 12 - 13 เดือนธันวาคม 2562 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

 

 


 

ปี 2562

 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 9" ภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562

 ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

 ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อผู้สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายในวันที่ 31 เดือนสิงหาคม 2562

 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มวิจัยในรูปแบบศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (CE) หน่วยปฏิบัติการวิจัย (RU) และกลุ่มขับเคลื่อนการวิจัย (STAR) กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช รอบที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   ภายในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

 การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสัมคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2562 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 1  รับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2562

 ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม joint Research Program ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2563 (FY2020) ในระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ถึง 4 กันยายน 2562 

 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน TOM for The Next Generation

ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 และขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง รวมพลังข้าราชการจิตสาธารณะ  เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2562

 ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 9

 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมภายในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562

 การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562

 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 23 เมษายน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

 ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มวิจัยในรูปแบบศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (CE) หน่วยปฏิบัติการวิจัย (RU) และกลุ่มขับเคลื่อนการวิจัย (STAR) กองทุนรัชดาภิเษกสมโภชรอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 1

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice;ICH-GCP) ในวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2562

 


 

-  ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน(NRCT-CASS) ประจำปี 2561

 - ประกาศเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินปรเภทต่างๆ ของกองทุนเพื่อการวิจัยของคณะอักษรศาสตร์ พ.ศ. 2561

 - ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์โครงการ "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System"

การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มวิจัยในรูปแบบศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (CE) หน่วยปฏิบัติการวิจัย (RU)และกลุ่มขับเคลื่อนการวัจิย (STAR) กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช

ขอเรียนเชิญเป็นเกียรติในพิธีเปิดและเข้าร่วมสัมมนาพิเศษ The 26th Special CU-af Seminar 2018

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ "การเมืองการปกครองไทย 2561 : บรรทัดฐานใหม่เพื่อการปฏิรูปประชาธิปไตย"  

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 2 

ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์ทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2561

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

ขอเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการ "การเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่" ( A workshop Project on Writing Manuscript for Publication)

     - ขอเชิญชวนเสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 

    - ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี ๒๕๖๑ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 

    - ประชาสัมพันธ์ประกาศทุนวิจัย จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 

    -  ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของ วช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 

    -  ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของกรุงเทพมหานคร (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)  

     - ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มวิจัยในรูปแบบศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (CE) หน่วยปฏิบัติการวิจัย (RU) และกลุ่มขับเคลื่อนการวิจัย (STAR) กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 

    - ลงทะเบียนงานวิจัยออนไลน์  https://goo.gl/forms/6XFLqPQLKd5DMxuA2  หรือ  แบบฟอร์มลงทะเบียนงานวิจัย (Download word/PDF)  

    - ประชาสัมพันธ์ประกาศเกณฑ์การเสนอขอรับการสนับสนุนตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับที่ 3 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)  

    - การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจำปี2560 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 

    - ประชาสัมพันธ์การนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ "ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม" ครั้งที่3 ภายในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)  

     - ของดโครงการทุนวิจัยโยปการประจำปีการทางด้านวิชาการและวิจัยแก่คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 

       -  ประชาสัมพันธ์การเสนอขอรับการสนับสนุนตีพืมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ   ด้วยสำนักบริหารวิจัยขอประชาสัมพันธ์การเสนอขอรับการสนับสนุนตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ โดยใช้ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช พ.ศ.2560  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

       - ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการขออนุมัติไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ  เพื่อเป็นการทำความเข้าใจให้ถูกต้องและเพื่อให้ดำเนินการเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงของแจ้งแนวปฏิบัติขออนุมัติและการจัดทำคำสั่งปฏิบัติ ณ ต่างประเทศ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง "Author Café: an Authoring and Publishing Services Platform for Scholarly Writing" โดย Prof.Lawrence Surendra, visiting professor at the Faculty of Economics ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 - 14.30น. ณ ห้อง 707 ชั้น 7 อาคารบรมราชกุมารี

     

ประชาสัมพันธ์โครงการ "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System" (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

     การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มวิจัยในรูปแบบศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (CE) หน่วยปฏิบัติการวิจัย (RU)และกลุ่มขับเคลื่อนการวัจิย (STAR) กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 

      ขอเรียนเชิญเป็นเกียรติในพิธีเปิดและเข้าร่วมสัมมนาพิเศษ The 26th Special CU-af Seminar 2018 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 

      ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ "การเมืองการปกครองไทย 2561 : บรรทัดฐานใหม่เพื่อการปฏิรูปประชาธิปไตย" (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 

      ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 2 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 

      ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์ทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2561 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 

     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

    ขอเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการ "การเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่" ( A workshop Project on Writing Manuscript for Publication)(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

    ขอเชิญชวนเสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

    ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี ๒๕๖๑ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

    ประชาสัมพันธ์ประกาศทุนวิจัย จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

    ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของ วช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)  

     ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของกรุงเทพมหานคร (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)  

      ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มวิจัยในรูปแบบศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (CE) หน่วยปฏิบัติการวิจัย (RU) และกลุ่มขับเคลื่อนการวิจัย (STAR) กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 

       ลงทะเบียนงานวิจัยออนไลน์  https://goo.gl/forms/6XFLqPQLKd5DMxuA2 หรือ แบบฟอร์มลงทะเบียนงานวิจัย (Download word/PDF)

       ประชาสัมพันธ์ประกาศเกณฑ์การเสนอขอรับการสนับสนุนตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับที่ 3 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 

       การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจำปี2560 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

       ประชาสัมพันธ์การนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ "ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม" ครั้งที่3 ภายในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

        ของดโครงการทุนวิจัยโยปการประจำปีการทางด้านวิชาการและวิจัยแก่คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 

        ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการขออนุมัติไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ  เพื่อเป็นการทำความเข้าใจให้ถูกต้องและเพื่อให้ดำเนินการเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงของแจ้งแนวปฏิบัติขออนุมัติและการจัดทำคำสั่งปฏิบัติ ณ ต่างประเทศ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 

        ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง "Author Café: an Authoring and Publishing Services Platform for Scholarly Writing" โดย Prof.Lawrence Surendra, visiting professor at the Faculty of Economics ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 - 14.30น. ณ ห้อง 707 ชั้น 7 อาคารบรมราชกุมารี

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "การปฏิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรม" ในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ https://goo.gl/uhL9mF ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ขอเชิญคณาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมการประชุม The Second International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เมือง Ahwaz ประเทศอิหร่าน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติในงาน "13th Taipei International Invention Show and Technomart (INST2017)" (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

ประกาศปิดรับสมัครทุนวิจโยปการประจำปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 

 สำนักบริหารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดให้ทุนสนับสนุน 3 กิจกรรมเพื่อสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้แก่ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (CE) หน่วยปฏิบัติการวิจัย (RU) และกลุ่มขับเคลื่อนการวิจัย (STAR) ผู้สนใจจะเสนอขอรับทุนส่งแบบเสนอขอรับทุนการสนับสนุนฯ จำนวน 1 ชุด ไปยังอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 (รายละเอียดทุนและแบบเสนอขอรับทุนดังเอกสารแนบ)

 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2560 ให้แก่ผู้ที่สนใจทำการวิจัยในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการแผนและพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร (รายละเอียดและใบสมัครขอรับทุนดังเอกสารแนบ)

 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีความประสงค์ที่จะประชาสัมพันธ์ทุน คปก. รุ่นที่ 20 และขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมระดมสมองหาแนวทางในการวิจัยในสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 16 ม.ค. 2560 เวลา 8.00 - 12.00น. (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

กระทรวงการต่างประเทศขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลโครงการ Regional Collaborations Programme ของประเทศออสเตรเลีย (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติของเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ - วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด "พลวัตมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสังคมข้ามพรมแดน" (Dynamics of Humanities and Social Sciences in Cross-Border Societies) วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 

เปิดรับผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ผู้ที่สนใจสามารถเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการพิจารณาไปที่ โครงการรางวัล TTF AWARD งานวางแผนและบริหารงานวิจัย กองบริหารการวิจัย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

เครือข่ายวิจัยภูมิภาค:ภาคกลาง สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใคร่ขอเชิญส่งแผนงานการจัดการองค์ความรู้ที่จะถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

ขอเชิญร่วมการอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง "Brexit, Europe and the World: Implications for Asia and Thailand" ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 09.00 - 11.30น. ณ ห้องประชุม 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

ฝ่ายวิจัยขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ปี 2559 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

ฝ่ายวิจัยขอประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ที่ต้องการเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบประมาณแผ่นดิน) รายละเอียดดังเอกสารแนบ (เอกสารแนบ1) (เอกสารแนบ2) (เอกสารแนบ3) (เอกสารแนบ4)

ฝ่ายวิจัยขอประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนเงินทุนประเภทค่าแปลและค่าอ่านผลงานภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์ฯ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ฝ่ายวิจัยจะจัดโครงการจัดทำเว็บไซต์สำหรับงานประชุมวิชาการนานาชาติ SEASIA 2017 ในเดือนพฤษภาคม 2559 ถึงเดือนธันวาคม 2560 เพื่อประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการดังกล่าว รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

ขอเชิญเข้าฟังการเสวนาในโครงการอาศรมวิจัย เรื่อง ทุนมหาบัณฑิต สกว. สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ วันอาคารที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม ศ.กิตติคุณสุทธิลักษณ์ ชั้น M1 อาคารมหาจักรีสิรินธร
สมัครด่วน อาจารย์ นักวิจัย นิสิตขั้นดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่งผลงานวิจัย / วิทยานิพนธ์ เพื่อขอรับรางวัลการวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจำปี 2558 Download แบบฟอร์มใบสมัครและประกาศหลักเกณฑ์การให้รางวัลที่ www.research.chula.ac.th ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย และเชิญประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประเภทบัญฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ฝ่ายวิจัย คณะอักษรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความเห็นต่อร่างกรอบวิจัย ปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 1 ดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของ วช. (www.nrct.go.th) นับตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 (มีเอกสารแนบ)

ฝ่ายวิจัย คณะอักษรศาสตร์ ขอแผนวิจัย 2559-2563 ของคณะอักษรศาตร์(มีเอกสารแนบ)

ขอประชาสัมพันธ์ทุนโครงการการเชื่อมโยงงานวิจัยสู่สังคม กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช "โครงการ การเชื่อมโยงงานวิจัยสู่สังคม Social Engagement Program วิจัยจุฬาฯ เพื่อช่วยสังคมไทย ช่วยคนไทย"

ผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
            * หัวหน้าและผู้ร่วมโครงการ ต้องเป็นบุคลากรประจำของจุฬาฯและร่วมดำเนินโครงการวิจัยกับชุมชน
            * ดำเนินโครงการวิจัย โครงการละไม่เกิน 3 ปี
            * ดำเนินโครงการในลักษณะ Area Based ในพื้นที่กรุงเทพฯ น่าน และสระบุรี (เป็นกรณีพิเศษ)

สนใจส่งข้อเสนอโครงการที่ผ่านการรับรองจากส่วนงานต้นสังกัด จำนวน 15 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) จำนวน 1 แผ่น ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.research.chula.ac.th ส่งไปยัง ฝ่ายพัฒนาและบูรณาการงานวิจัย สำนักบริหารวิจัย อาคารจามจุรี 5 ชั้น 6 โทร 0-2218-0218 และ 0-2218-0234 ได้ตลอดทั้งปี 

 สรุปผลการดำเนินงาน และประมวลภาพการจัดประชุมวิชาการ ด้านมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 (2nd Arts Undergraduate Humanities Symposium)

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาอาศรมวิจัย เรื่อง "แหล่งสารสนเทศและบริการสารสนเทศเพื่อการทำวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์" นำเสวนาโดย ทีมงานบรรณารักษ์สาขามนุษยศาสตร์ วันที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 12.00 - 13.30 น. ณ ห้อง 707 อาคารบรมราชกุมารี 

 ฝ่ายวิจัย ร่วมกับฝ่ายกิจการนิสิต ฝ่ายวิชาการ และคณะกรรมการนิสัตอักษรศาสตร์ (ก.อศ.) จัดประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 (2nd Arts Undergraduate Humanities Symposium) ในวันที่ 18 เมษายน 2558 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 9 และห้อง 303, 304 อาคารมหาจักรีสิรินธร โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิง สุชาดา กีระนันท์) เป็นประธานเปิดงาน 

 ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการเรื่อง "โจทย์วิจัยทางการอุดมศึกษา: มุมมองของผู้ใช้ผลการวิจัย"

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขอเชิญชวนเสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2563

 การส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)"

 การรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเข้าคัดเลือกเพื่อรับทุนวิจัย ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562

นโยบายและแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านมนุษยศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

  ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562

   การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2562

  ประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อมูลเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนตีพิมพ์บทความวิจัย

 การเปิดรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปี งบประมาณ 2562

 โครงการอาศรมวิจัย การบรรยายพิเศษเล่าสู่กันฟัง เรื่อง "จริยธรรมการวิจัยในคน"
          โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ (แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคน และที่เกี่ยวข้องกับคน / Powerpoint)

 

 

 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

statistics

Articles View Hits
989905