คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่อาจารย์และศิษย์เก่าได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ดังนี้

ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา (อ.บ. ๔๑) อดีตหัวหน้าภาควิชาภาษาไทย
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ (อ.บ. ๓๕)

ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น
๑. คุณกรุณา บัวคำศรี (อ.บ. ๕๗)
๒. ผศ.ดร.สมชาย สำเนียงงาม ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย