คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลเงินทุนทำชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557 ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นส.วนิดา จางลิขิตกุล (สาขาวิชาภาษาจีน) ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตร จากการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนสิรินธร ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ “ขงจื่อในดวงใจของข้าพเจ้า” ซึ่งจัดโดยสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. น.ส.ณัฐชญา กรรมารวนิช (สาขาวิชาภาษาจีน) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โดยได้รับทุนการศึกษา 4,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตร จากการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนสิรินธร ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ “ขงจื่อในดวงใจของข้าพเจ้า” ซึ่งจัดโดยสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. น.ส.ถิงถิง แซ่ซู (สาขาวิชาภาษาจีน) ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยได้รับทุนการศึกษา 4,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตร จากการประกวดการเขียนเรียงความภาษาจีนระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 2 ซึ่งจัดโดยสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4. น.ส.แพรสุคนธ์ ธณัติไตร (สาขาวิชาภาษาจีน) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โดยได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตร จากการประกวดการเขียนเรียงความภาษาจีนระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 2 ซึ่งจัดโดยสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5. น.ส.เมวาณี คงปรีชา (สาขาวิชาภาษาจีน) ได้รับรางวัลชมเชย โดยได้รับทุนการศึกษา 500 บาทพร้อมประกาศนียบัตร จากการประกวดการเขียนเรียงความภาษาจีนระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 2 ซึ่งจัดโดยสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6. น.ส.ทิพรดา ทิพยบุญทอง (สาขาวิชาภาษาจีน) ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตร จากการประกวดร้องเพลงภาษาจีน ซึ่งจัดโดยสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7. น.ส.พนิตาวีร์ ลีลาจารุวรรณ (สาขาวิชาภาษาจีน) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โดยได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตร จากการประกวดร้องเพลงภาษาจีน ซึ่งจัดโดยสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8. น.ส.สุธิมา ธงถาวรสุวรรณ (สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น) ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง โดยได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมทุนการศึกษาและเกียรติบัตร จากการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ระดับอุดมศึกษา ซึ่งจัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร

9. น.ส.สาธนี รักภักดี (สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น) ได้รับรางวัลชมเชย โดยได้รับทุนการศึกษาและเกียรติบัตร จากการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ระดับอุดมศึกษา ซึ่งจัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร

10. นายศิริวัฒน์ จงจิตรตระกูล (สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส) ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากการแข่งขันตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส ในงานกิจกรรมประจำปี หัวข้อ A vous de promouvoir le francais ซึ่งจัดโดยสมาคมครูฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย

11. นายคมสัน สุวรรณประดิษฐ์ (สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส) ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันบรรยายภาพเป็นภาษาฝรั่งเศส ในงานกิจกรรมประจำปี หัวข้อ A vous de promouvoir le francais ซึ่งจัดโดยสมาคมครูฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย

12. น.ส.อลิสา เลาห์ขจร (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โดยได้รับทุนการศึกษา 125,000 บาท จากการแข่งขันทักษาการใช้ภาษาอังกฤษ “Singha English Challenge” ซึ่งจัดโดยบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

13. นายกิตติภูมิ อินทรา (สาขาวิชาภาษาจีน) (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โดยได้รับทุนการศึกษา 125,000 บาท จากการแข่งขันทักษาการใช้ภาษาอังกฤษ “Singha English Challenge” ซึ่งจัดโดยบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

14. น.ส.อาทิตยา กิตวงศ์ (สาขาวิชาภาษาจีน) ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 3,000 บาท จากการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน โครงการการแข่งขันภาษาจีน “Friendship Cup” ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ ภาพยนตร์จีน ระดับอุดมศึกษา” ซึ่งจัดโดยสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

15. น.ส.พิชญา ประชาธำรง (สาขาวิชาภาษาจีน) ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 3,000 บาท จากการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน โครงการการแข่งขันภาษาจีน “Friendship Cup” ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ ภาพยนตร์จีน ระดับอุดมศึกษา” ซึ่งจัดโดยสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย