หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

โครงสร้างหลักสูตร

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวน 135-141, 150* หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาต่าง ๆ ดังนี้

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป

30 หน่วยกิต
  • วิชาการศึกษาทั่วไปนอกคณะ (Gen Ed) 12 หน่วยกิต
  • วิชาการศึกษาทั่วไปกลุ่มภาษาต่างประเทศ (Gen-Lang) 12 หน่วยกิต
  • วิชาการศึกษาทั่วไปกลุ่มพิเศษ 6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

99-105 หน่วยกิต
  • วิชาพื้นฐานอักษรศาสตร์ 39 หน่วยกิต
  • วิชาเฉพาะสาขา: วิชาเอกเดี่ยว หรือ วิชาเอก-โท 60-66 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต
  • ให้เลือกรายวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป

วิชาศึกษาทั่วไป (Gen-Ed) 12 หน่วยกิต ให้เลือกจากรายวิชาของศูนย์การศึกษาทั่วไป  4  กลุ่มต่อไปนี้   และต้องเป็นรายวิชานอกคณะเท่านั้น 
( ก ) กลุ่มสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
( ข ) กลุ่มมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
( ค ) กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
( ง ) กลุ่มสหศาสตร์ 3 หน่วยกิต

ดูรายละเอียดวิชาที่เว็บไซต์ https://www.gened.chula.ac.th/

วิชาการศึกษาทั่วไปกลุ่มภาษาต่างประเทศ (Gen-Lang) 12 หน่วยกิต    
1.  ให้เลือกจากรายวิชาของภาควิชาภาษาอังกฤษหรือวิชาภาษาอังกฤษนอกคณะ  จำนวน  1  รายวิชา (3  หน่วยกิต) และรายวิชาภาษาต่างประเทศอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ  จำนวน  3  รายวิชา (9 หน่วยกิต)      
2.  ในกรณีที่นิสิตได้ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษครบ  12  หน่วยกิตแล้ว  นิสิตต้องเลือกเรียนวิชาภาษาต่างประเทศอื่น จำนวน 4 รายวิชา (12  หน่วยกิต)

วิชาการศึกษาทั่วไปกลุ่มพิเศษ 6 หน่วยกิต ให้เรียนรายวิชาของคณะอักษรศาสตร์ ดังนี้
2201111 การใช้ภาษาไทย (The Use of the Thai Language) 3  หน่วยกิต
2207143 การใช้เหตุผล (Reasoning) 3 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี

วิชาพื้นฐานอักษรศาสตร์ 39 หน่วยกิต เรียนรายวิชาดังต่อไปนี้  
2200220 อารยธรรมไทย (Thai Civilization) 3 หน่วยกิต
2201152 วรรณคดีไทย (Thai Literature) 3 หน่วยกิต
2201327 การเขียนภาษาไทยเพื่อวิชาชีพ (Thai Professional Writing) 3 หน่วยกิต
2202111 ภาษาอังกฤษ 1 (English I ) 3 หน่วยกิต
2202112 ภาษาอังกฤษ 2 (English II ) 3 หน่วยกิต
2202124 แปลอังกฤษขั้นต้น( Introduction to Translation) 3 หน่วยกิต
2204181 อารยธรรมตะวันออก (Eastern Civilization) 3 หน่วยกิต
2204182 อารยธรรมตะวันตก (Western Civilization) 3 หน่วยกิต
2205200 มนุษย์กับภูมิศาสตร์ (Man and Geography) 3 หน่วยกิต

2206103 ทักษะการค้นคว้าและการใช้คอมพิวเตอร์ (Research  and Computer Skills) 3 หน่วยกิต  
หรือ  2206104 ทักษะการค้นคว้าและการค้นคืนสารสนเทศ (Research and Information Retrieval Skills) 3 หน่วยกิต

2207102 ปรัชญาทั่วไป (General Philosophy) หรือ 3 หน่วยกิต  
หรือ  2207161 มนุษย์กับศาสนา (Man and Religion) 3 หน่วยกิต

2208102 ศิลปะการละครกับชีวิตประจำวัน (Dramatic Arts and Everyday Life) 3 หน่วยกิต  
หรือ  2210260 วรรณคดีทัศนา (Introduction to Literature) 3 หน่วยกิต

2209161 ภาษาทัศนา (Introduction to Language) 3 หน่วยกิต

สาขาวิชาภาษาดังต่อไปนี้ เปิดสอนให้เลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรี
1. ภาษาฮินดี 
2. ภาษาอินโดนีเซีย 
3. ภาษาพม่า 
4. ภาษาลาว 

แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

2201111   การใช้ภาษาไทย (3 หน่วยกิต)

2202111   ภาษาอังกฤษ 1 (3 หน่วยกิต)

2204181   อารยธรรมตะวันออก (3 หน่วยกิต)

2207143   การใช้เหตุผล (3 หน่วยกิต)

2206103   ทักษะการค้นคว้าและการใช้คอมพิวเตอร์ 
หรือ 2206104   ทักษะการค้นคว้าและการค้นคืนสารสนเทศ
(3 หน่วยกิต)

xxxxxxx     วิชาเอกหรือวิชาโท (3-4 หน่วยกิต)

รวม 20-21 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

2201152  วรรณคดีไทย (3 หน่วยกิต)

2202112  ภาษาอังกฤษ 2 (3 หน่วยกิต)

2202124  แปลอังกฤษขั้นต้น (3 หน่วยกิต)

2204182  อารยธรรมตะวันตก (3 หน่วยกิต)

2207102  ปรัชญาทั่วไป หรือ  2207161 มนุษย์กับศาสนา (3 หน่วยกิต)

2209161  ภาษาทัศนา (3 หน่วยกิต)

xxxxxxx   วิชาเอกหรือวิชาโท (3-4 หน่วยกิต)

รวม 20-21 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

2200220  อารยธรรมไทย (3 หน่วยกิต)

2208102  ศิลปะการละครกับชีวิตประจำวัน หรือ 2210260  วรรณคดีทัศนา (3 หน่วยกิต)

xxxxxxx  วิชาการศึกษาทั่วไป (ภาษาต่างประเทศ) (3 หน่วยกิต)

xxxxxxx  วิชาการศึกษาทั่วไปนอกคณะ (3 หน่วยกิต)

xxxxxxx  วิชาเอกหรือวิชาโท (3-4 หน่วยกิต)

รวม 20-21 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

2201327  การเขียนภาษาไทยเพื่อวิชาชีพ (3 หน่วยกิต)

2205200  มนุษย์กับภูมิศาสตร์ (3 หน่วยกิต)

xxxxxxx  วิชาการศึกษาทั่วไป (ภาษาต่างประเทศ) (3 หน่วยกิต)

xxxxxxx  วิชาการศึกษาทั่วไปนอกคณะ (3 หน่วยกิต)

xxxxxxx  วิชาเอกหรือวิชาโท (3-6 หน่วยกิต)

รวม 15-18 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

xxxxxxx  วิชาการศึกษาทั่วไป (ภาษาต่างประเทศ) (3 หน่วยกิต)

xxxxxxx  วิชาการศึกษาทั่วไปนอกคณะ (3 หน่วยกิต)

xxxxxxx  วิชาเอกหรือวิชาโท (12 หน่วยกิต)

รวม 18 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

xxxxxxx  วิชาการศึกษาทั่วไป (ภาษาต่างประเทศ) (3 หน่วยกิต)

xxxxxxx  วิชาการศึกษาทั่วไปนอกคณะ (3 หน่วยกิต)

xxxxxxx  วิชาเอกหรือวิชาโท (9-12 หน่วยกิต)

รวม 15-18 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

xxxxxxx  วิชาเอกหรือวิชาโท (12 หน่วยกิต)

xxxxxxx  วิชาเลือกเสรี (3 หน่วยกิต)

รวม 15 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

xxxxxxx  วิชาเอกหรือวิชาโท (12 หน่วยกิต)

xxxxxxx  วิชาเลือกเสรี (3 หน่วยกิต)

รวม 15 หน่วยกิต