ปี 2562 | ปี 2561 | ปี 2560

คู่มือปฏิบัติงานยอดเยี่ยมตามยุทธศาสตร์ประจำปี 2562

รางวัลรายงานการวิเคราะห์ ประเภท กล้าเรียนรู้  ประจำปี  2562

1.การวิเคราะห์ข้อมูลการขอทุนสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์จากแหล่งทุน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ โดยนางวรรณภา  จัดสนาม

2.การวิเคราะห์ความพึงพอใจในการให้บริการด้านงานแปลเอกสาร โดยนางสาวกมลวรรณ  อักษร

3.วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะเบื้องต้นและลักษณะการรับบริการของผู้รับบริการทางวิชาการจากหอพระไตรปิฏกนานาชาติ โดยนางสาวนฤมล  สุวรรณเกิด

รางวัลคู่มือปฏิบัติการ ประเภท  ดีต่อเนื่อง  ประจำปี  2562

1.คู่มือปฏิบัติงาน “การเข้าสังกัดวิชาเอกของนิสิตชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี ” คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ โดยนางมาลี  สังข์จุ้ย

2.คู่มือปฏิบัติงาน “กระบวนการส่งบทความเข้าสู่วารสารอักษรศาสตร์ผ่านระบบ Thai Journal Online (Thai Jo)” คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ โดยนางสาววราพร  พวงจันทร์หอม

3.คู่มือปฏิบัติงาน “การขออนุมัติไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ (ลาป.พ)” คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ โดยนางกฤติยา  ทองเพ็ชร

4.คู่มือปฏิบัติงาน “ขั้นตอนการปฏิบัติงานขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสำหรับเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” โดยนางสาวทิพนิภา  ชื่นสกุล

5.คู่มือปฏิบัติงาน “การขอต่ออายุวีซ่าของลูกจ้างชั่วคราวต่างประเทศคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ” โดยนางสาวภัทรวดี  บุญประเสริฐ

รางวัลคู่มือปฏิบัติการ ประเภท  ดีเด่น  ประจำปี  2562

1.คู่มือปฏิบัติงาน “การขออนุมัติเชิญและขออนุมัติเบิกค่าสมนาคุณวิทยากรหน่วยวิชาอารยธรรมไทย” โดยนางสาวภัสรียา  จิรวงศานนท์

2.คู่มือปฏิบัติงาน “การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ สำหรับอาจารย์” โดยนางวิภา  หอมศิริ

3.คู่มือปฏิบัติงาน “การดำเนินการเกี่ยวกับการสอบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ” โดยนางวิภา  หอมศิริ

รางวัลคู่มือปฏิบัติการ ประเภท  ดีมาก  ประจำปี  2562

1.คู่มือปฏิบัติงาน “กระบวนการลงรายการสั่งซื้อ (key New Order) ทรัพยากรสารสนเทศด้านโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra” โดยนางสาวอัจฉรา  ทาโพธิ์

2.คู่มือปฏิบัติงาน “การจัดทำร่างตารางสอนตารางสอบ และการเปิดรายวิชาปิดรายวิชา แก้ไขรายวิชาตารางสอนตารางสอบระบบออนไลน์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ” โดยนายวรวิทย์ โก้สกุล

รางวัลคู่มือปฏิบัติการ ประเภท  ดีมาก  ประจำปี  2562

ประเภทกลุ่ม

1.คู่มือปฏิบัติงาน “กระบวนการและวิธีการหักภาษี ณ ที่จ่าย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ” โดยนางสุปราณี  แย้มยิ้ม  นางสาวกัญฐณา  โสพันธ์

2.คู่มือปฏิบัติงาน “การรับสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ” โดยนางพุทธชาติ  รสหอม  และ  นางสาวสุจิตรา  หอมศิริ

รางวัลคู่มือปฏิบัติการ ประเภท  ดี  ประจำปี  2562

1.คู่มือปฏิบัติงาน “กระบวนการเบิกค่าตอบแทนวิทยากรของภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์” โดยนางสาวรวิวรรณ  ไชยภูมิสกุล

2.คู่มือปฏิบัติงาน “การจัดสอบวิทยานิพนธ์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ” โดยนางสาววราภรณ์  นิ่มนวล

3.คู่มือปฏิบัติงาน “การจัดการประชุมคณะกรรมการกำกับและประกันคุณภาพวิทยานิพนธ์” คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ โดยนางสาวภัทรมาส  อู๋ชะนะภัย

รายชื่อคู่มือปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประจำปี 2562
จัดทำโดยพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการคณะอักษรศาสตร์

ฝ่ายบริหาร
หน่วยงานกลุ่มภารกิจสารบรรณ พิธีการ และอาคารสถานที่
– คู่มือปฏิบัติงานการขอพระราชทานเพลิงศพ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
หน่วยงานกลุ่มภารกิจงานบุคคลและสวัสดิการ
1. คู่มือปฏิบัติงานการออกใบเสร็จรับเงินของมูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
2. คู่มือปฏิบัติงานการลาศึกษาต่อต่างประเทศพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
หน่วยงานกลุ่มภารกิจงานคลังและพัสดุ
1. คู่มือปฏิบัติงานการดำเนินงานด้านงานคลังและพัสดุของผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
2. คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
3. คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
4. คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการ “การออกใบเสร็จรับเงินโอนบัตรเครดิตของฝ่ายการเงินคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
5. คู่มือปฏิบัติงานการกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร จากใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
6. คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการและวิธีการหักภาษี ณ ที่จ่าย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
หน่วยงานกลุ่มภารกิจงานแผนและพัฒนาองค์กร
1. คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการดำเนินงานการจัดทำรายงานข้อมูลพื้นฐาน (CommonData Set : CDS)
2. คู่มือปฏิบัติงานการขอข้อมูลหลัก&เขตตามหน้าที่ (โครงการบริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ)
หน่วยงานศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์
1. การวิเคราะห์การใช้หนังสือในศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
2. คู่มือปฏิบัติงานบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าของศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์
3. คู่มือปฏิบัติงานการให้บริการหนังสือ Cataloging Request ของศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
4. คู่มือปฏิบัติงานการปฏิบัติงานบริการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด
5. คู่มือปฏิบัติงานการลงทะเบียน และการบันทึกรายการวารสาร Check-in Record วารสาร ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra
6. คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการลงทะเบียนบัตรนิสิตในระบบประตู Access Control เพื่อสแกนเข้าใช้บริการศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์
7. คู่มือปฏิบัติงานแผนการจัดการความรู้การติดตั้งโปรแกรมประตูอัตโนมัติเพื่อลงทะเบียนการเข้าใช้ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์
8. คู่มือปฏิบัติงานการปฏิบัติงานบริการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด
9. คู่มือปฏิบัติงานการแปลงไฟล์วีดิทัศน์ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
หน่วยงานภาควิชาภาษาตะวันตก
– คู่มือปฏิบัติงานรวบรวมและวิเคราหืปัญหาในการปฏิบัติงานและเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา
หน่วยงานภาควิชาภาษาตะวันออก
1. คู่มือปฏิบัติงานโครงการและการเบิกจ่ายโครงการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
2. คู่มือปฏิบัติงานการจองห้องประชุมภาควิชาภาษาตะวันออก
หน่วยงานภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
– คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริหารงานรับ-ส่งเอกสารและการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
หน่วยงานภาควิชาศิลปการละคร
– คู่มือปฏิบัติงานการรับจองและบันทึกบัตรชมการแสดงแบบออนไลน์เพื่อการใช้งานร่วมกับหน่วยงาน ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
หน่วยงานหลักสูตรนานาชาติ
1. คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการดำเนินการขออนุมัติโครงการกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรให้กับอาจารย์ที่สอนให้หลักสูตรของหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
2. คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการขอเอกสารเพื่อต่อวีซ่าของนิสิตต่างชาติของหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
หน่วยงานศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ
1. คู่มือปฏิบัติงานการเบิกเงินค่าตอบแทนการสอบคัดเลือกหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการแปลและล่าม คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
2. คู่มือปฏิบัติงานการคืนเงินรองจ่ายในโครงการอบรม คณะอักษรศาสตร์
3. คู่มือปฏิบัติงานการจัดโครงการ/กิจกรรมสำหรับนิสิตในหลักสูตรของศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
หน่วยงานศูนย์บริการวิชาการ
1. คู่มือปฏิบัติงานการจัดโครงการอบรมให้กับหน่วยงานภาครัฐของศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
2. คู่มือปฏิบัติงานการจัดโครงการอบรมหลักสูตรวัฒนธรรมไทยระยะสั้น Summer School

ฝ่ายวิชาการ
หน่วยงานกลุ่มภารกิจงานบริการการศึกษา
1. คู่มือปฏิบัติงานการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศและเกณฑ์การเทียบผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (Gpax) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
2. คู่มือปฏิบัติงานการออกหนังสือขอความอนุเคราะห์รับนิสิตฝึกงาน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
3. คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการทำเรื่องขอเบิกเงินให้แก่นิสิตที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยสอน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
หน่วยงานกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ
1. คู่มือปฏิบัติงานกาวิเคราะห์ผลการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ2551 พ.ศ.2557 พ.ศ. 2561)
2. คู่มือปฏิบัติงานขั้นตอนการจัดทำหนังสือผลงานทางวิชาการ คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
3. คู่มือปฏิบัติงานการจัดโครงการอาศรมวิจัย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
4. คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารการสอบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
หน่วยงานกลุ่มภารกิจงานเทคโนโลยีการศึกษา
1. คู่มือปฏิบัติงานการใช้ห้องสมาร์ทคลาสรูม 712 และห้องสมาร์ทบอร์ด 501/2-3 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
2. คู่มือปฏิบัติงานการใช้ห้องปฏิบัติการล่าม 705 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
3. คู่มือปฏิบัติงานการใช้Google form เพื่อสร้างแบบสอบถามออน์ไลน์
4. คู่มือปฏิบัติงานการ Process Raw file เป็น JPEG ด้วยโปรแกรม Digital Photo Professional (DPP)
5. คู่มือปฏิบัติงานการใช้งานและการเติมหมึกเครื่อง Printer ink jet
6. คู่มือปฏิบัติงานการเบิกงบประมาณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
หน่วยงานภาควิชาภาษาตะวันตก
– คู่มือปฏิบัติงานรวบรวมและวิเคราห์ปัญหาในการปฏิบัติงานและเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา
หน่วยงานภาควิชาภาษาตะวันออก
– คู่มือ ปรับปรุง การสร้างประมวลรายวิชาในระบบ CU-CAS ให้อาจารย์พิเศษของภาควิชาภาษาตะวันออก  คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วยงานภาควิชาภาษาอังกฤษ
– คู่มือปฏิบัติงานการดาวน์โหลดข้อมูล CR-52 จากสำนักงานการทะเบียน (สนอ.) ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์
หน่วยงานภาควิชาภาษาศาสตร์
– คู่มือปฏิบัติงานการพัฒนากลยุทธ์การสร้างคุณค่าสำหรับหลักสูตรภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
หน่วยงานภาควิชาประวัติศาสตร์
– คู่มือปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนสอบวิทยานิพนธ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
หน่วยงานภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
– คู่มือปฏิบัติงานการสร้างประมวลรายวิชาในระบบ Cu-Cas คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
หน่วยงานภาควิชาภูมิศาสตร์
1. คู่มือปฏิบัติงานการทำจดหมายขอข้อมูล/เก็บข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกเพื่อทำวิทยานิพนธ์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
2. คู่มือปฏิบัติงานการทำฐานข้อมูลประวัตินิสิตของภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

[กลับด้านบน]

…………………………………………………………………………………………………..

คู่มือปฏิบัติงานยอดเยี่ยมตามยุทธศาสตร์ประจำปี 2561

ฝ่ายบริหาร

 1. คู่มือปฏิบัติงานการขอสร้างข้อมูลหลักผู้ขายของงานคลังและพัสดุ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยนางสาวดวงหทัย ธรรมสอน และ นางสาวผ่องศรี ศรีไพศาลเลิศ
 2. คู่มือปฏิบัติงานการขอมีใบอนุญาตทำงานของลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ โดย นางสาวภัทรวดี บุญประเสริฐ
 3. คู่มือปฏิบัติงานการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ(กรณีบุคคลทั่วไป) โดยนางกฤติยา ทองเพ็ชร
 4. คู่มือปฏิบัติงานการรับครุภัณฑ์บริจาค คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยนางสาวเกศินี สารแดง นางสุภาภรณ์ ฤทธิ์แตง และนางสาวณัฏฐ์ศศิ อรรคนิวาศ

ฝ่ายวิชาการ

 1. คู่มือการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สำหรับภาควิชาสาขาวิชา โดย นางวิภา หอมศิริ
 2. คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับสมัครนิสิตชาวต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษาภาควิชาภาษาศาสตร์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยนางปัทมา ฮอว์กินส์
 3. คู่มือปฏิบัติงานการขอใช้บริการงานเทคโนโลยีการศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยนายวิทยาภรณ์ วาระเพียง
 4. คู่มือปฏิบัติงานการสร้างประมวลรายวิชาในระบบ CU-CAS ให้อาจารย์พิเศษของภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยนางกรพินธุ์ บุตตะสิน
 5. คู่มือการปฏิบัติงานการขอวีซ่านักเรียนสาหรับผู้เรียน Intensive Thai Program โดยนางรัศมี สุวรรณกำเนิด

รางวัลคู่มือปฏิบัติงาน ประเภท งานยุทธศาสตร์น่าชมเชย

 1. งานยุทธศาสตร์ หัวข้อลดจำนวนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา/ลดเวลาล่วงเวลาในศูนย์/เพิ่มการเก็บค่าบูธในงาน Bookfairนางบุษกร ธรณี

รางวัลคู่มือปฏิบัติงาน ประเภท ดีต่อเนื่อง

 1. คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการเบิกค่าตอบแทนให้กับผู้แปลและผู้อ่านงานแปลของหน่วยบริการงานแปลและงานล่ามศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ โดยนางสาวกมลวรรณ อักษร
 2. คู่มือปฏิบัติงานการบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกณ์มหาวิทยาลัย สำหรับผู้ช่วยเลขานุการ โดยนางสาวทิพนิภา ชื่นสกุล
 3. คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยนางสาววราพร พวงจันทร์หอม

รายชื่อคู่มือปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประจำปี 2561
จัดทำโดยพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการคณะอักษรศาสตร์


ฝ่ายบริหาร

กลุ่มภารกิจสารบรรณ พิธีการ และอาคารสถานที่
1 คู่มือการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัยลูกจ้างประจำเงินงบประมาณเเผ่นดิน
2 คู่มือการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัยลูกจ้างประจำเงินงบประมาณเเผ่นดิน
3 คู่มือการจองรถตู้ออนไลน์

กลุ่มภารกิจงานบุคคลและสวัสดิการ
1 คู่มือการสรรหาว่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
2 คู่มือการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัยลูกจ้างประจำเงินงบประมาณเเผ่นดิน
3 คู่มือสวัสดิการโครงการประกันสุขภาพกลุ่มแก่บุคลากรในคณะอักษรศาสตร์
4 คู่มือการขอมีใบอนุญาตทำงานของลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ

กลุ่มภารกิจงานคลังและพัสดุ
1 คู่มือปรับปรุงคู่มือการเบิกจ่ายค่าสอน
2 คู่มือการขอสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย
3 คู่มือปรับปรุงคู่มือปฎิบัติงาน เรื่องกระบวนการเบิกจ่ายวัสดุคงคลัง
4 คู่มือปรับปรุงคู่มือปฎิบัติงาน เรื่องกระบวนการเบิกจ่ายวัสดุคงคลัง
5 คู่มือปรังปรุงคู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การรับเงินค่าแปลเอกสารของหน่วยบริการงานแปล คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6 คู่มือการขอสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย
7 คู่มือปรับปรุงคู่มือปฎิบัติงาน เรื่องกระบวนการเบิกจ่ายวัสดุคงคลัง
8 คู่มือปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจ่ายเช็คหน้าเคาน์เตอร์
9 คู่มือการจ่ายเงินด้วยระบบการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

กลุ่มภารกิจงานแผนและพัฒนาองค์กร
1 คู่มือการบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกณ์มหาวิทยาลัย สำหรับผู้ช่วยเลขานุการ
2 คู่มือการนำเข้าข้อมูล KPI ยุทธศาสตร์
3 คู่มือการเข้าระบบ Cu-ERP

ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์
1 ลดจำนวนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา/ลดเวลาล่วงเวลาในศูนย์/เพิ่มการเก็บค่าบูธในงาน Bookfair
2 คู่มือการซ่อมเย็บเล่ม ทำปกหนังสือชำรุด ของศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
3 คู่มือการปฏิบัติงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ (บริการยืม-คืน)
4 คู่มือบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าของศูนย์สารนิเทศฯคณะอักษรศาสตร์
5 คู่มือการให้บริการหนังสือ Cataloging Request ของห้องสมุดคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
6 คู่มือการปฏิบัติงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ (บริการยืม-คืน)
7 คู่มือการลงทะเบียน และการทำ Check-in Record วารสาร ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra
8 คู่มือการสแกนสื่อสิ่งพิมพ์เป็นไฟล์ดิจิตอล
9 คู่มือการสแกนสื่อสิ่งพิมพ์เป็นไฟล์ดิจิตอล
10 คู่มือการปฏิบัติงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ (บริการยืม-คืน)
11 คู่มือการแปลงไฟล์วีดิทัศน์ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล
12 คู่มือการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลการจัดซื้อทรัพยากรสารนิเทศ

ภาควิชาภาษาตะวันออก
1 คู่มือกระบวนการหนังสือรับของภาควิชาภาษาตะวันออก
2 คู่มือ”การขอเชิญวิทยากร” (ฉบับปรับปรุง)
3 คู่มือ”การสร้างประมวลรายวิชาในระบบ CU-CAS”

ภาควิชาปรัชญา
1 คู่มือลดการใช้กระดาษสำหรับโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของภาควิชา

ภาควิชาประวัติศาสตร์
2 คู่มือการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินตามระเบียบการคลังและพัสดุของภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
1 งานยุทธศาสตร์ ลดสำเนา ใช้แสกน เก็บข้อมูล ลงระบบ Cloud

ภาควิชาศิลปการละคร
1 คู่มือกระบวนการยืมเงินรองจ่ายของภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์
2 คู่มือการจองห้องซ้อมละครผ่านระบบออนไลน์
3 คู่มือกระบวนการ การลงทะเบียนรับเรื่องเข้า – ลงทะเบียนส่งเรื่องออก เก็บเอกสารเข้าแฟ้มอย่างเป็นระบบ

ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ
1 คู่มือการเบิกค่าตอบแทนให้กับผู้แปลและผู้อ่านงานแปล
2 คู่มือการยืมเงินรองจ่ายของศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ
3 งานยุทธศาสตร์ ลดปริมาณกระดาษที่ใช้ในออฟฟิศ
4 คู่มือรับบริการการจัดอบรมสำหรับหน่วยงานภายนอก

ศูนย์บริการวิชาการ
1 คู่มือ การขอวีซ่าสำหรับผู้เรียน Intensive Thai
2 คู่มือ การขอเบิกค่าตอบแทนวิทยากร

ศูนย์คอมพิวเตอร์
1 คู่มือการใช้ microsoft office 365
2 คู่มือการใช้บริการห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์

ศูนย์วิจัยการประมวลผลภาษาและวัจนะ
1 งานยุทธศาสตร์ ประหยัดค่าน้ำ – ค่าไฟ

ฝ่ายวิชาการ

กลุ่มภารกิจงานบริการการศึกษา
1 คู่มือการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนของคณะอักษรศาสตร์
2 คู่มือโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงานเดียวกัน
3 คู่มือโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงานเดียวกัน
4 คู่มือโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงานเดียวกัน
5 คู่มือการทำ Style และสารบัญในเอกสาร Word
6 คู่มือสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะอักษรศาสตร์
7 คู่มือการขอรับจดหมายฝึกงาน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้แล้วเสร็จสมบรูณ์
8 คู่มือการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ให้แก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์

กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ
1 คู่มือขั้นตอนการจัดทำโครงการพัฒนวิชาการต่างๆ
2 คู่มือการเสนอเปิด-แก้ไข-ปิดรายวิชาของหลักสูตรกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ คณะอักษรศาสตร์
3 คู่มือกระบวนการขั้นตอนการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
4 คู่มือกระบวนการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลุ่มภารกิจงานเทคโนโลยีการศึกษา
1 คู่มือ ขั้นตอนการขอใช้บริการงานเทคโนโลยีการศีกษา
2 คู่มือการใช้ห้อง smart classroom 709
3 คู่มือการใช้โปรแกรม Final cut Pro
4 คู่มือการปรับแก้ภาพถ่ายโดย Photoshop

ภาควิชาภาษาอังกฤษ
1 คู่มือการกรอกเกรดออนไลน์
2 คู่มือการกรอกเกรดออนไลน์
3 คู่มือการกรอกเกรดออนไลน์

ภาควิชาภาษาไทย
1 คู่มือขั้นตอนในการดำเนินการเชิญวิทยากรในรายวิชาและวิทยากรโครงการบรรยายพิเศษของภาควิชา รวมทั้งแนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
2 คู่มือการรับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย (ระดับปริญญาบัณฑิต)

ภาควิชาปรัชญา
1 คู่มือการสร้างประมวลรายวิชาในระบบ CU-CAS

ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ
1 คู่มือการสอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา(กลุ่ม)
2 คู่มือการสอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา(กลุ่ม)

ภาควิชาภาษาศาสตร์
1 คู่มือกระบวนการรับสมัครนิสิตต่างประเทศ ภาควิชาภาษาศาสตร์

ภาควิชาภูมิศาสตร์
1 คู่มือการดำเนินงานโครงการภาคสนาม ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
2 คู่มือการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

หลักสูตรนานาชาติ
1 งานยุทธศาสตร์โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ
2 คู่มือตารางสอนตารางสอบ
3 คู่มือการสอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา(กลุ่ม)

หน่วยวิชาอารยธรรมไทย
1 คู่มือการรับสมัครทัศนศึกษารายวิชาอารยธรรมไทยของหน่วยวิชาอารยธรรมไทย

[กลับด้านบน]

——————————————————————————————————————————-

คู่มือปฏิบัติงานยอดเยี่ยมตามยุทธศาสตร์ประจำปี 2559-2560

ฝ่ายบริหาร

 1. คู่มือปฏิบัติงาน “กระบวนการตรวจสอบเอกสารการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการคณาจารย์ประจำที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” โดย นางสาวทิพนิภา ชื่นสกุล
 2.  คู่มือปฏิบัติงาน “กระบวนการการให้บริการงานแปลเอกสาร ของหน่วยบริการงานแปลและงานล่าม ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ” โดย นางสาวกมลวรรณ อักษร
 3. คู่มือปฏิบัติงาน “การจัดทำบันทึกข้อความขออนุมัติค่าสอนพิเศษกรณีอาจารย์พิเศษ ในหลักสูตรปริญญาบัณฑิต”
  โดย นางสาวมนัชยา ชนะประเสริฐ
 4. คู่มือปฏิบัติงาน “การเขียนหนังสือภายนอก และหนังสือภายใน” โดย นายสุธรรม โตฤกษ์

ฝ่ายวิชาการ

 1. คู่มือปฏิบัติงาน “กระบวนการการขอลาศึกษาและเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” โดย นางมาลี สังข์จุ้ย
 2. คู่มือปฏิบัติงาน “กระบวนการการดําเนินงานเสนอชื่อนิสิตอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ASEAN International Mobility for Students (AIMS)
  Programme ณ ประเทศญี่ปุ่น ของหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม
  (หลักสูตรนานาชาติ) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” โดย นางสาววราพร พวงจันทร์หอม
 3. คู่มือปฏิบัติงาน “กระบวนการการเสนอขอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปของงานหลักสูตร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” โดย นางสาววิพาพร สอนสระคู
 4. คู่มือปฏิบัติงาน “กระบวนการการขอทุนวิจัยของคณาจารย์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ของหน่วยงานวิจัย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” โดย นางวรรณภา จัดสนาม
 5. คู่มือปฏิบัติงาน “กระบวนการจัดซื้อทรัพยากรสารนิเทศให้ตรงกับบริบทรายวิชาการจัดการเรียนการสอนของคณะอักษรศาสตร์ ของ ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์” โดย นางบุษกร ธรณี
 6. คู่มือปฏิบัติงาน “การลงทะเบียนเรียนเพิ่มเฉพาะบุคคล (ใบส้ม) หน่วยตารางสอนตารางสอบ งานทะเบียน” โดย นายวรวิทย์ โก้สกุล
 7. คู่มือปฏิบัติงาน การดำเนินงานเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีของคณะอักษรศาสตร์ โดย นางวิภา หอมศิริ

รายชื่อคู่มือปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประจำปี 2559 – 2560
จัดทำโดยพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการคณะอักษรศาสตร์
ฝ่ายบริหาร

หน่วยงาน งานบริหารและธุรการ

 1. กระบวนการเขียนหนังสือภายนอก หนังสือภายใน
 2. คู่มือเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
 3. กระบวนการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ
 4. คู่มือการให้บริการการขอใช้รถยนต์
 5. กระบวนการว่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ งานบริหารและธุรการ คณะอักษรศาสตร์
 6. คู่มือการแจ้งซ่อมสาธารณูปโภค คณะอักษรศาสตร์

หน่วยงาน งานคลังและพัสดุ

 1. ข้อบังคับและระเบียบจุฬาฯ ประกาศ เกณฑ์อัตราการจัดเก็บและเบิกจ่ายของจุฬาฯ และคณะอักษรศาสตร์
 2. กระบวนการเบิกจ่ายค่าสอนอาจารย์พิเศษภาคปกติ
 3. กระบวนการการขอสร้างข้อมูลหลักผู้ขายของ งานคลังและพัสดุ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”
 4. การจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท
 5. การรับเงินค่าแปลเอกสารของหน่วยงานแปล คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
 6. กระบวนการจ่ายเช็คหน้าเคาน์เตอร์ของคณะอักษรศาสตร์
 7. กระบวนการจ่ายเงินด้วยระบบการโอนเงินจากบัญชีธนาคาร

หน่วยงาน สำนักคณบดี

 1. กระบวนการ จัดเตรียมกิจกรรม/เสวนาฝ่ายพัฒนาความเป็นนานาชาติฯ
 2. กระบวนการ “ตรวจสอบเอกสารการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการคณาจารย์ประจำที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

หน่วยงาน งานประกันคุณภาพ

 1. กระบวนการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ของคณะอักษรศาสตร์

หน่วยงาน งานนโยบายและแผน

 1. การอัพโหลดแบบงบประมาณ (โครงการบริการวิชาการ) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยงาน ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์

 1. การซ่อมเย็บเล่ม ทำปกหนังสือชำรุด ของศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
 2. การปฏิบัติงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
 3. การบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าของศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
 4. การให้บริการหนังสือ Cataloging Request ของห้องสมุดคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
 5. การปฏิบัติงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
 6. กระบวนการจัดซื้อทรัพยากรสารนิเทศให้ตรงกับบริบทรายวิชาการจัดการเรียนการสอนของคณะอักษรศาสตร์ของ ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์
 7. การลงทะเบียนวารสารและการทำ Check-in record
 8. การแปลงสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส
 9. การแปลงไฟล์วีดิทัศน์ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล

หน่วยงาน ภาควิชาภาษาตะวันตก

 1. กระบวนการจัดซื้อวัสดุการศึกษา (ค่าหนังสือ)

หน่วยงาน ภาควิชาภาษาตะวันออก

 1. กระบวนการหนังสือรับเข้าของภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์
 2. กระบวนการขอเชิญเป็นวิทยากร ของภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์

หน่วยงาน ภาควิชาภาษาไทย

 1. กระบวนการการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ทุนการศึกษา) ในโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทยโดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560

หน่วยงาน ภาควิชาปรัชญา

 1. กระบวนการเชิญอาจารย์พิเศษ ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์

หน่วยงาน ภาควิชาภาษาศาสตร์

 1. กระบวนการจัดประชุม ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์

หน่วยงาน ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์

 1. การจัดทำบันทึกข้อความขออนุมัติค่าสอนพิเศษกรณีอาจารย์พิเศษ ในหลักสูตรปริญญาบัณฑิต คณะอักษรศาสตร์

หน่วยงาน ภาควิชาศิลปการละคร

 1. การรับจองและบันทึกชมการแสดงแบบออนไลน์เพื่อการใช้งาน ร่วมกัน ระหว่างหน่วยงาน ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์

หน่วยงาน ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ

 1. กระบวนการการใหบริการงานแปลเอกสารของหนวยบริการงานแปลและงานลามศูนยการแปลและการลามเฉลิมพระเกียรติ
 2. การทำเบิกเงินค่าแปล/ค่าอ่าน
 3. กระบวนการโครงการบรรยายทางวิชาการด้านการแปล กรณีการจองโรงแรมและเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรชาวต่างประเทศ
 4. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนค่าสอนในโครงการอบรมต่างๆของศูนย์ฯการแปลฯ คณะอักษรศาสตร์

หน่วยงาน ศูนย์ไทยศึกษา

 1. กระบวนการการเปลี่ยนประเภทและต่อวีซ่าของสินิตไทยศึกษา
 2. กระบวนการการยื่นแบบฟอร์มเพื่อขอค่าธรรมการศึกษาจาก Department of Veterans Affairs

หน่วยงาน ศูนย์บริการวิชาการ

 1. การขอเบิกค่าตอบแทนวิทยากร ของศูนบ์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์
 2. การขอวีซ่าสำหรับผู้เรียน Intensive Thai ของศูนบ์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์

รายชื่อคู่มือปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประจำปี 2559 – 2560
จัดทำโดยพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการคณะอักษรศาสตร์
ฝ่ายวิชาการ

หน่วยงาน งานบริการการศึกษา

 1. กระบวนการดำเนินงานเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการศึกษาสำ หรับนิสิตระดับปริญญาตรี
 2. กระบวนการการขอลาศึกษาและเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 3. การลงทะเบียนเรียนเพิ่มเฉพาะบุคคล (ใบส้ม) หน่วยตารางสอนตารางสอบ งานทะเบียน คณะอักษรศาสตร์
 4. การเข้าสังกัดวิชาเอก-วิชาโท คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 5. การกําหนดสไตล (Style) และหัวกระดาษทายกระดาษ (Header & Footer) ในการจัดหนาเอกสาร (Artwork)
 6. กระบวนการขอสอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 7. กระบวนการการเสนอขอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปของงานหลักสูตร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 8. คู่มือการจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์การเข้ารับการฝึกงานของนิสิต
 9. การขอตราติดรถยนต์ของนิสิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยงาน งานวิจัย

 1. กระบวนการขั้นตอนการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
 2. กระบวนการการขอทุนวิจัยของคณาจารย หนวยงานวิจัย คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 3. การขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยงาน งานโสตทัศนศึกษา

 1. คู่มือการใช้งานห้องปฏิบัติการทางภาษา
 2. คู่มือการบันทึกเสียงและการตัดต่อเสียงโดยใช้โปรแกรม Sony Sound Forge
 3. คู่มือการใช้โปรแกรมตัดต่อ ภาพและเสียง Sony Vegas

หน่วยงาน ภาควิชาภาษาตะวันตก

 1. กระบวนการ ขั้นตอนการสร้างประมวลรายวิชาในระบบ CU CASของ ภาควิชาภาษาตะวันตก
 2. การจัดทำรายชื่อนิสิต เพื่อประกอบการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษาหน่วยงาน ภาควิชาภาษาอังกฤษ
 3. เตรียมสมรรถนะความรู้ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาอังกฤษ เพื่อเสนอผลงานทางวิชาการสู่เวทีระดับชาติ/นานาชาติ

หน่วยงาน ภาควิชาภาษาไทย

 1. คูมือการรับบุคคลเพื่อเขาศึกษาในโครงการสูความเปนเลิศดานภาษาและวรรณคดีไทย (ระดับปริญญาบัณฑิต) ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์

หน่วยงาน ภาควิชาปรัชญา

 1. ขั้นตอนการขอรับบริการการสอนวิชาในภาควิชาปรัชญา กรณีผู้ขอรับบริการเป็นหน่วยงานภายในและภายนอกคณะอักษรศาสตร์

หน่วยงาน ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ, หน่วยงาน ศูนย์วรรณคดีศึกษา

 1. การสอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ

หน่วยงาน ภาควิชาประวัติศาสตร์

 1. การส่งข้อมูลการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ผ่านระบบการรับสมัครทาง website บัณฑิตวิทยาลัย

หน่วยงาน ภาควิชาภูมิศาสตร์

 1. การดำเนินโครงการฝึกงานภาคสนาม สำหรับนักภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
 2. การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

หน่วยงาน หลักสูตรนานาชาติ

 1. กระบวนการการดําเนินงานเสนอชื่อนิสิตอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ASEAN International Mobility for Students (AIMS) Programme ณ ประเทศญี่ปุ่น ของหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. การดําเนินการเบิกเงินคาสอนใหกับอาจารยที่สอนในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยวิชาอารยธรรมไทย

 1. การรับสมัครทัศนศึกษารายวิชาอารยธรรมไทย

หน่วยงาน ศูนย์ไทยศึกษา

 1. กระบวนการคัดเลือกบทความทางวิชาการในการประชุมนานาชาติ

หน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

 1. คู่มือขั้นตอนการแจ้งซ่อมภายในศูนย์คอมพิวเตอร์
 2. คู่มือการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยการประมวลผลภาษาและวัจนะ

 1. กระบวนการเบิกพัสดุ

[กลับด้านบน]