DOWNLOAD

ไฟล์ดาวน์โหลดล่าสุดจากเว็บไซต์เดิมของคณะอักษรศาสตร์

แบบฟอร์มของฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มประมวลรายวิชา  [ไทย] [Eng]
มคอ 2 ของหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
แบบเสนอหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง
ภาควิชา/สาขาวิชาที่ประสงค์จะปรับปรุงหลักสูตร ต้องส่งเอกสารการเสนอหลักสูตร  7  รายการ  จำนวน  1  ชุด  คือ
1. แบบรับรองการเสนอหลักสูตร
2. แบบฟอร์ม มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตร
3. ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
(ฉบับมีรายละเอียดครบถ้วนตามหัวข้อที่กำหนด)
4. บทสรุปการเสนอเปิดหลักสูตร
บทสรุปการเสนอปรับปรุงหลักสูตร
5. สรุปผลการประเมินตนเองตามปัจจัยคุณภาพ CU-CQA
6. checklist การประเมินตนเอง ตามปัจจัยคุณภาพ CU-CQA
7. แบบประเมินหลักสูตรในกรณีที่เป็นหลักสูตรพิเศษ ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
1. แบบฟอร์มร่างประกาศ_หลักสูตรพิเศษ
2. แบบแสดงทรัพยากรฯ หลักสูตรใหม่
3. คู่มือแบบแสดงทรัพยากรฯ หลักสูตรใหม่
4. ประมาณการรายรับ-รายจ่ายหลักสูตรหลักสูตรแทรกแผนต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม คือ
แบบเสนอเปิดหลักสูตรใหม่ในแผนพัฒนาฯจุฬาฯ
แบบเสนอเปิดรายวิชา
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report; SAR)
สรุปผลการดำเนินการการเรียนการสอนของหลักสูตร ปริญญาตรี (Form_01)
สรุปผลการดำเนินการการเรียนการสอนของหลักสูตร ปริญญาโทและเอก (Form_02)
สรุปผลการดำเนินการการเรียนการสอนของหลักสูตร (วิชาการ) Form_03
รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
ผลระดับคะแนนการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพ AUN-QA (Form_05)
แผนรับการตรวจประเมินหลักสูตร (Form_06)
คู่มือการกรอกแบบเสนอเปิดรายวิชา และชื่อตัวอย่าง
[ตัวอย่าง 1] [ตัวอย่าง 2] [ตัวอย่าง 3]
แบบเสนอแก้ไขรายละเอียดรายวิชา
แบบเสนอปิดรายวิชา
รหัสหลักสูตร
ตัวอย่างสรุปผลการดำเนินการเรียนการสอนของหลักสูตร
[ปริญญาตรี] [ปริญญาโท] [ปริญญาเอก]

 

แบบฟอร์มของงานบริการการศึกษา
 งานทะเบียน
แบบฟอร์มการให้สัญลักษณ์ I
แบบฟอร์มการแก้สัญลักษณ์ I
แบบฟอร์มการขอเลื่อนสอบ ใช้คู่กับ [จท41] 
แบบฟอร์มการขอสอบเก็บตัว ใช้คู่กับ [จท41] 
แบบฟอร์มนิสิตขอเปลี่ยนวิชาเอก/โท
แบบฟอร์มนิสิตขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่
แบบฟอร์มนิสิตขอยกเลิกแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษา
แบบฟอร์มขอเข้าสังกัดวิชาเอก-โทของนิสิตปี 1 รหัส 584 (รวมทุกสาขา) 
แบบฟอร์มขอส่ง CR 58
ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเป็น VW,SU
 งานบัณฑิตศึกษา
แบบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์สำหรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
[ภาษาไทย บ.19 ก,ข] และ [English B.19 A,B]
แบบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์สำหรับปริญญามหาบัณฑิต
[ภาษาไทย บ.18 ก,ข] และ [English B.18 A,B]
ตัวอย่างการกรอกแบบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
วิธีการกรอกแบบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์
แบบฟอร์มแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
แบบฟอร์มขอแต่งตั้งกรรมการสอบ โครงร่างวิทยานิพนธ์
แบบฟอร์มคำร้องขอเปลี่ยน/เพิ่มอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
แบบฟอร์มคำร้องขอความร่วมมือในการวิจัย
แบบฟอร์มขอให้ตรวจสอบรูปแบบวิทยานิพนธ์
แบบฟอร์มขอเปลี่ยน/เพิ่มประธาน/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
แบบฟอร์มคำร้องขอนัดสอบวิทยานิพนธ์
แบบฟอร์มการตรวจสอบผลงานของนิสิตที่ยื่นขอสอบวิทยานิพนธ์
 งานตารางสอนตารางสอบ
แบบฟอร์มการอนุญาตให้นิสิตลงทะเบียนเรียนเพิ่มเฉพาะบุคคล
แบบฟอร์มการอนุญาตให้นิสิตเปลี่ยนตอนเรียนใน การลงทะเบียนเรียนเพิ่มเฉพาะบุคคล
แบบฟอร์มการขอเปิดสอนในตารางสอนตารางสอบ
แบบฟอร์มการขอแก้ไขตารางสอนตารางสอบ
แบบฟอร์มการขอใช้-ขอคืนห้องเรียน หน่วยตารางสอนตารางสอบ
แบบฟอร์มการขอปิดสอนในตารางสอนตารางสอบ
แบบฟอร์มขอรหัสประจำตัวอาจารย์ที่ใช้ ในการประเมินการเรียนการสอน
แบบฟอร์มแบบกรอกข้อมูลอาจารย์ผู้สอน เพิ่มผู้สอน แก้ไขผู้สอน ลบผู้สอน
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนสถานที่สอบ
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนวัน เวลาคุมสอบ
แบบฟอร์มขอคุมสอบแทน
แบบฟอร์มขอคุมสอบแทน นอกเวลาราชการ (ภาควิชา)
แบบฟอร์มขอคุมสอบแทน นอกเวลาราชการ (ส่วนกลาง)

 

แบบฟอร์มของฝ่ายกิจการนิสิต
แบบฟอร์มทุนอุดหนุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
แบบฟอร์มทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล
แบบฟอร์มทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล กู้ต่อเนื่อง
แบบฟอร์มทุนผู้ช่วยสอน/วิจัย
ใบสมัครโครงการจ้างนิสิตทำงานพิเศษ
ฝึกงาน
แบบฟอร์มขอรับฝึกงาน
หนังสือรับรองความประพฤติ
ใบรายงานผลการฝึกงาน (ภาษาไทย)
ฟอร์มขอจดหมายยกเลิกการฝึกงาน(ใหม่)
ฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาฝึกงาน(ใหม่)
ใบสมัครโครงการบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

 

แบบประเมินข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
แบบประเมินข้าราชการ [pdf]
   หรือ E-CU-1.xls E-CU-2.xls E-CU-3.doc
แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ

 

ภาพถ่ายและโลโก้
โลโก้เว็บไซต์คณะอักษรศาสตร์ [zip 43kb]
โลโก้จุฬาลงกรณ์มหาวิืทยาลัย์ [zip 2864kb]
แม่แบบ power point คณะอักษรศาสตร์ [zip 6,491 kb]
แม่แบบ power point จุฬาลงกรณ์มหาิวิทยาลัย [zip 11,118kb]
รวมภาพถ่ายคณะอักษรศาสตร์ [zip 5,578kb]

 

แบบฟอร์มของงานบริหารและธุรการ
 การขอตำแหน่งทางวิชาการ
ก.พ.อ.03 สำหรับ ผศ.รศ.ศ.
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ 22 มี.ค. 2555
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 11 มิ.ย. 2555
 การขอมีบัตรประจำตัว
คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่ (ข้าราชการ)
คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่ (บำเหน็จบำนาญ)
คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย
คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวลูกจ้างประจำ
 ใบลา
ใบลาติดตามคู่สมรส
ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว
ใบลาไปต่างประเทศ
ใบลาไปศึกษา ฝีกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
ใบลาพักผ่อน
ใบลาสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
ใบขอยกเลิกวันลา
 อื่นๆ
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ 
แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ในการจัดส่งจดหมาย
แบบฟอร์มขอรายละเอียดหนังสือเวียนเพิ่มเติม
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้อาคารมหาจุฬาลงกรณ์
แบบฟอร์มใบรับรองการปฏิบัติงาน
ใบสมัครใช้บริการ CUNET สำหรับบุคลากร

 

แบบฟอร์มของงานคลังและพัสดุ
ใบสำคัญรับเงิน
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ใบมอบฉันทะ
แบบฟอร์มซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน
แบบฟอร์มการขอแจ้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แบบฟอร์มส่งคืนครุภัณฑ์
ค่าตรวจและค่าสอบวิทยานิพนธ์  [บันทึก]  [ใบสำคัญรับเงิน]