คำถามที่พบบ่อย(FAQs)เกี่ยวกับ “กลุ่มภารกิจงานคลังและพัสดุ”

 (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดคำถามที่พบบ่อยในรูปแบบไฟล์ pdf)

 1. เพราะเหตุใดการเบิกเงินจึงใช้เวลานาน

การเบิกเงินหรือการขอเบิกเงิน โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ  2-3 สัปดาห์ เนื่องจากต้องผ่านขั้นตอนตามระเบียบที่กำหนดหลายขั้นตอน ในบางครั้งอาจจะใช้เวลามากเพิ่มขึ้นอีก ส่วนใหญ่แล้วกระบวนการเบิกเงินที่ล่าช้ามากขึ้นเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

– ช่วงเปิดภาคการศึกษา และช่วงปิดงบประมาณที่จะมีเอกสารเบิกจ่ายเข้ามาพร้อมกันจำนวนมาd
– เอกสารที่ส่งมาไม่ถูกต้อง ต้องส่งเอกสารให้หน่วยงานนำกลับไปแก้ไขและส่งมาใหม่ เช่น ใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้อง ไม่แนบเอกสารหรือหลักฐานการเบิกจ่ายมา เป็นต้น
– กรณีการเบิกเงินของโครงการของภาควิชาและหน่วยงาน จำเป็นต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหารคณะฯ ด้วยเหตุนี้กรณีการเบิกเงินของโครงการของภาควิชาและหน่วยงาน จึงต้องใช้เวลามากเพิ่มขึ้นอีก โดยกระบวนการผ่านการอนุมัติจะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์
– ติดช่วงวันหยุดราชการ วันหยุดสุดสัปดาห์

 

 1. ใบเสร็จที่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการขอเบิกเงินได้ต้องมีลักษณะอย่างไรบ้าง

ต้องระบุว่าเป็นใบเสร็จรับเงิน และมีรายละเอียดตามตัวอย่างใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องดังต่อไปนี้

1) ชื่อผู้รับเงิน
2) สถานที่ทำการของผู้รับเงิน
3) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
4) รายการแสดงการรับเงิน
5) จำนวนเงิน
6) ลายเซ็นชื่อผู้รับเงิน

ต้องมีรายละเอียดครบทั้ง 6 ข้อ จึงจะนำไปใช้เป็นหลักฐานเบิกจ่ายได้ ไม่สามารถใช้ใบเสร็จรับเงินแบบย่อได้

 

 1. สามารถชำระเงินและรับเช็คที่ห้องงานคลังและพัสดุได้ในช่วงเวลาใดบ้าง

วันจันทร์ –วันศุกร์ ช่วงเวลาชำระเงิน คือ ช่วงเช้า 8.00 น. – 12.00 น. และช่วงบ่าย 13.00 น. – 15.00 น.
ปิดทำการในวันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์

 

 1. เครื่องปรับอากาศในห้องทำงานเสียต้องทำอย่างไร

กรอกรายละเอียดในใบรายงานช่างส่งให้งานคลังและพัสดุ

 

 1. ขอเบิกวัสดุทำอย่างไร

กรอกรายละเอียดในใบเบิกวัสดุส่งที่ห้องงานคลังและพัสดุ

 

 1. สามารถเบิกวัสดุได้วันไหนบ้าง

ทุกวันอังคารสัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน

 

 1. ใบขอซื้อขอจ้างเป็นอย่างไร และส่งใบขอซื้อได้ที่ใด

ดูรายละเอียดในใบขอซื้อขอจ้าง และส่งที่ห้องงานคลังและพัสดุ

 

 1. บันทึกเพื่อเบิกเงินลูกจ้างชั่วคราวเหมาจ่ายเขียนอย่างไร และส่งได้ที่ใด

งานบุคคลจะเป็นผู้เสนอบันทึกเสนอเบิกเงินมาที่งานคลังและพัสดุ (ภาควิชาและหน่วยงานไม่ต้องจัดทำ)

 

 1. ขออนุมัติโครงการเพื่อใช้งบประมาณทำอย่างไร

ส่งบันทึกชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติใช้งบประมาณส่งให้กับงานคลังและพัสดุ

 

 1. อัตราการเบิกจ่ายตามประกาศคณะอักษรศาสตร์เป็นอย่างไร

อ้างอิงตามประกาศคณะอักษรศาสตร์ เรื่องอัตราการเบิกจ่ายเงินประเภทต่างๆ

 

 1. การตั้งงบประมาณโครงการ ควรจะประกอบด้วยหมวดใดบ้าง

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค

 

 1. การเบิกค่าสอน/ค่าวิทยากร ใช้เอกสารอะไรบ้าง

ใบเบิกค่าสอน หรือใบเบิกค่าสอนพิเศษ

 

 1. หากต้องการขอเบิกค่าใช้จ่ายแต่ไม่ได้ขอใบเสร็จรับเงินไว้หรือทำใบเสร็จรับเงินหาย ต้องทำอย่างไร

ต้องกลับไปขอใบเสร็จรับเงินมาให้ได้ ถ้าเป็นการเบิกจ่ายที่มีใบเสร็จรับเงิน

 

 1. การขอเบิกค่าใช้จ่ายที่ไม่มีใบเสร็จรับเงิน (เช่น ค่าแท็กซี่) ต้องทำอย่างไร

ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

 

 1. การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใช้หลักฐานใดบ้าง
  1) บันทึกขอเบิก
  2) คำสั่งปฏิบัติงาน
  3) บัญชีแสดงการมาทำงานนอกเวลาราชการ
  4) หลักฐานการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

 

 1. ต้องการเลือกรับเงินผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคารทำอย่างไร

กรอกรายละเอียดในแบบคำขอรับเงินผ่านธนาคารพร้อมแนบเอกสารส่งให้งานคลังและพัสดุ

 

 1. การไปนำเสนอผลงานวิชาการจะได้เงินสนับสนุนวันละเท่าไหร่

อ้างอิงจากประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องการกำหนดเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่างๆ

 

 1. รายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงไม่เป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ในบันทึกขออนุมัติโครงการต้องทำอย่างไร

ส่งบันทึกขออนุมัติปรับงบประมาณโครงการใหม่

 

 1. การเบิกค่าเบี้ยประชุมต้องแนบรายงานการประชุมหรือไม่

ต้องแนบรายงานการประชุมที่มีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมด้วย

 

 1. เลขรหัสกองทุน รหัสกิจกรรม ศูนย์ต้นทุน ประเภทธุรกิจ ที่ต้องกรอกในแบบฟอร์มขอซื้อขอจ้าง และบันทึกการเบิกจ่าย สามารถอ้างอิงจากที่ใด

อ้างอิงจากตัวอย่างวิธีดูเลขรหัสกองทุนและเงินทุน หมวดรายจ่าย เขตตามหน้าที่ ศูนย์ต้นทุน และรหัสประเภทธุรกิจ  

 

21.การเบิกค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารว่างมีเกณฑ์กำหนดค่าอาหารหรือไม่

ให้อ้างอิงตามประกาศคณะอักษรศาสตร์ เรื่องอัตราการเบิกจ่ายเงินประเภทต่างๆ

22. การยืมเงินรองจ่ายต้องเปิดบัญชีเงินฝากหรือไม่

การยืมเงินรองจ่ายจะต้องเปิดบัญชียืมรองจ่ายกับสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯหรือธนาคาร

 

 1. บันทึกข้อความสำหรับการเบิกจ่ายคืออะไร

ตั้งแต่มกราคม 2561 เป็นต้นไป หากภาควิชาและหน่วยงานจะดำเนินการเบิกจ่าย จะต้องเขียนบันทึกข้อความสำหรับการเบิกจ่าย โดยเขียนรายละเอียดของ  เลขรหัสกองทุน รหัสกิจกรรม ศูนย์ต้นทุน ประเภทธุรกิจ ฯลฯ ตามที่ในบันทึกกำหนดไว้ก่อนส่งมาที่งานคลังและพัสดุ  ภาควิชาและหน่วยงานสามารถดาวน์โหลดบันทึกการเบิกจ่ายในโฮมเพจของคณะได้ใน https://www.arts.chula.ac.th/~sandbox/files/  (หัวข้อ “แบบฟอร์มของงานคลังและพัสดุ”) และสามารถอ้างอิงรายละเอียดของ เลขรหัสกองทุน รหัสกิจกรรม ศูนย์ต้นทุน ประเภทธุรกิจ ฯลฯ ได้ที่ ตัวอย่างวิธีดูเลขรหัสกองทุนและเงินทุน หมวดรายจ่าย เขตตามหน้าที่ ศูนย์ต้นทุน และรหัสประเภทธุรกิจ  

 

 1. ทำไมคณะจึงต้องเข้มงวด ทำตามตามระเบียบการเงินให้ยุ่งยาก ทำให้คนที่อยากทำงานต้องเสียเวลาโดยไม่จำเป็น  

 เนื่องจากเงินที่ออกจากคณะไม่ว่าจะเป็นงบที่ได้จากรัฐหรืองบที่มาจากเงินรายได้คณะเองถือเป็นเงินของรัฐ  การนำเงินออกจากคณะแม้เพียงไม่กี่บาทก็ต้องเป็นไปตามระเบียบการเงินที่กำหนดไว้สำหรับเบิกจ่ายเรื่องต่าง ๆ ต้องเป็นกิจกรรมโครงการที่ได้รับอนุมัติถูกต้องตามระเบียบและเงื่อนเวลา   พร้อมทั้งต้องมีหลักฐานการเงินที่ถูกต้องสมบูรณ์จึงจะสามารถเบิกได้

 

รูปตัวอย่าง

 • ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง
 • ใบรายงานช่าง
 • เบิกวัสดุ
 • ใบขอซื้อ
 • บันทึกเสนอเรื่องขอจ้าง
 • บันทึกชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติโครงการ
 • ประกาศคณะอักษรศาสตร์ เรื่องอัตราการเบิกจ่ายเงินประเภทต่างๆ
 • ใบเบิกค่าสอน
 • ใบเบิกค่าสอนพิเศษ
 • ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
 • บัญชีแสดงการมาทำงานนอกเวลาราชการ
 • หลักฐานการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
 • แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
 • ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องการกำหนดเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน
 • ตัวอย่างวิธีดูเลขรหัสกองทุนและเงินทุน หมวดรายจ่าย เขตตามหน้าที่ ศูนย์ต้นทุน และรหัสประเภทธุรกิจ
  รหัสประเภทธุรกิจ
รหัสประเภทธุรกิจ ประเภทธุรกิจ
1122 กบศ(บริหารวิชาการฯ)
1222 งท.หลิ่มเพ็กฮุย
1322 งท.ส่งเสริมการศึกษาเขมร
1422 งท.ภาควิชาภาษาศาสตร์
1522 งท.กตเวทิตา
1622 งท.ชุมนุมภาษาไทย
1722 งท.ภาควิชาภาษาอังกฤษ
1822 งท.ภาควิชาภาษาตะวันตก
1922 งท.อลิส โลห์เรอร์
1A22 งท.ภาควิชาศิลปการละคร
1B22 งท.ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
1C22 งท.ศูนย์แปล&ล่ามเฉลิมพระเก
1D22 งท.ศ.รอง ศยามานนท์(บรรณรัก
1E22 งท.ศ.รอง ศยามานนท์(ประวัติ
1F22 งท.รัชนีกร
1G22 งท.รศ.ธิติมา พิทักษ์ไพรวัน
1H22 งท.ผศ.ดร.วรรณี จันทราทิพย์
1I22 งท.ภาควิชาภูมิศาสตร์
1J22 งท.อาจารย์ญี่ปุ่น
1K22 งท.ผศ.ฐานิสร์ ชาครัตพงศ์
1L22 งท.รศ.ดร.ม.ล.อานันท์ชนก ลด
1M22 งท.อนุสรณ์ ดร.เบนจามิน แบท
1N22 งท.พัฒนาวิชาการวิชาประวัติ
1O22 งท.บัณฑิตฯภาคประวัติศาสตร์
1P22 งท.ภาควิชาปรัชญา
1Q22 งท.ภาคภาษาตต.(อิตาเลียน)
1R22 งท.ภาควิชาตอ.(บาลี-สันสกฤต
1S22 งท.ภาควิชาภาษาไทย
1T22 งท.ศูนย์ไทยศึกษา
1U22 งท.ศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง
1V22 งท.ศูนย์ภาษาและวรรณคดีไทย
1W22 งท.รศ.กล่อมจิตต์ พลายเวช
1X22 งท.วรรณกรรมอำพรรณ โอตระกูล
1Y22 งท.ธนิต-ยินดี ลิ่วเฉลิมวงศ
1Z22 งท.คุณนิลวรรณ  ปิ่นทอง

 

รหัสประเภทธุรกิจ ประเภทธุรกิจ
1ก22 งท.ฮันส์ แกร์ฮาร์ท วีเดอ
1ข22 งท.นวัตกรรมทางวิชาการ
1ค22 งท.ศ.กิตติคุณฉลวย วุธาทิตย
1ง22 งท.บ.เจริญโภคภัณฑ์อาหารจก.
1จ22 งท.คก.อบรมภาษาไทยให้คนตปท.
1ฉ22 งท.รักตประนิช
1ช22 งท.หลักสูตรฯจีน (นานาชาติ)
1ซ22 งท.อนุสรณ์พระองค์เปรมบุรฉั
1ฌ22 งท.ศูนย์บริการวิชาการ
1ญ22 งท.สาขาวิชาภาษาสเปน
1ฎ22 งท.หลักสูตรฯฝรั่งเศส
1ฏ22 งท.หลักสูตรฯศิลปการละคร
1ฐ22 งท.สาขาวิชาภาษาเวียดนาม
1ฑ22 งท.สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
1ฒ22 งท.อนุสรณ์ฐิติมา ซับซ้อน
1ณ22 งท.สาขาวิชาภาษามาเลย์
1ด22 งท.สาขาวิชาภาษาจีน
1ต22 งท.ศ.สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์
1ถ22 งท.ลิงค์ สาขาวิชาเยอรมัน
1ท22 งท.ศ.อิฌิอิ โยะเนะโอะ
1ธ22 งท.สาขาวิชาภาษารัสเซีย
1น22 งท.บ.มาสเตอร์และบ.บัณฑิต
2122 กวจ(วิจัย)
2222 งท.วิจัย
2322 งท.ดร.ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา
2422 งท.ศ.ดร.วิจินตน์ ภาณุพงศ์
2522 งท.ม.ล.จ้อย (งอนรถ) นันทิว
2622 งท. ศ.ดร.กาญจนา นาคสกุล
2722 งท.โครงการตำรา
2822 งท.เพื่อนช่วยเพื่อน
2922 งท.ศูนย์ประมวลภาษาและวัจนะ
2A22 เงินทุนวิจัยจาก สนม.
3022 กวช.(บริการวิชาการ)
4122 กนส.(กิจการนิสิต)
4222 งท.สี่ศาสตราจารย์

 

รหัสประเภทธุรกิจ ประเภทธุรกิจ
4322 งท.เฉลิม-ปัญจา ประจวบเหมาะ
4422 “งท.การศึกษาคณะ (คำรณ,บรรหา”
4522 งท.พระวรเวทย์พิสิฐ
4622 งท.ดร.เสริม-คุณหญิงโฉมศรี
4722 งท.กำธร สีตสุวรรณ
4822 งท.ส่งเสริมก.วิชาการนิสิต
4922 งท.อาจารย์นิภาพร ไกรฤกษ์
4A22 งท.ฮาชิยามะ
4B22 งท.อนุสรณ์ ดร.เดโช อุตตรนท
4C22 งท.หัจญีประยูร วทานยกุล
4D22 งท.ศ.รอง ศยามานนท์
4E22 งท.บาทหลวงเออแฌน เดอนีส์
4F22 งท.รมดี เตรุ วาศนาส่ง
4G22 งท.ศ.ไพฑูรย์ พงศะบุตร
4H22 งท.เกื้อกูล
4I22 งท.รศ.วิจิตร เกิดวิสิษฐ์
4J22 งท.ฉุกเฉินเพื่อนิสิตอักษรฯ
4K22 งท.ฉุกเฉิน เสถียรไทย
4L22 งท.พระยาอุปกิตศิลปสาร
4M22 งท.นิสิตคณะอักษรศาสตร์
4N22 งท.รศ.กุลยา คัมภิรานนท์
4O22 งท.คก.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรร
4P22 งท.เครือเจริญโภคภัณฑ์
4Q22 งท.ฉุกเฉิน ส.นิสิตเก่าอักษ
4R22 งท.วุฒาจารย์สงเคราะห์นิสิต
4S22 งท.หลวงปู่พระพรหมคุณาภรณ์
4T22 งท.อรรรณ จัยวัฒน์
4U22 งท.สาขาวิชาภาษาเกาหลี
4V22 งท.สุพรรณี สุนทรยาตร
4W22 งท.ศ.ท่านผู้หญิงนพคุณ ทองใ
4X22 งท.ฉัตรชัย-อรพิมพ์ พงศ์ประ
4Y22 งท.เออร์เลนด์สัน
4Z22 งท.ชลิต-พรทิพย์ พุกผาสุข

 

รหัสประเภทธุรกิจ ประเภทธุรกิจ
4ก22 งท.เอื้ออนุช คล่องสั่งสอน
4ข22 งท.อุดหนุนภาษาเกาหลี
4ค22 งท.ผศอาภา สนิทวงศ์ณ อยุธยา
4ง22 งท.วิจิตร-นรี
7122 กทป.(ทั่วไป)
7222 งท.สวัสดิการขรก.และลูกจ้าง
7322 งท.ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์
7422 งท.ศ.ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทอ
7522 งท.หอพระไตรปิฎกนานาชาติ
8022 กสท.(สินทรัพย์ถาวร)
9022 กสร.(สำรอง)
9822 บัญชีคณะอักษรศาสตร์
9922 ผด.
9ก22 กองทุนบรมราชกุมารี
A122 งท.จุฬาฯ 100ปี-บริหารวช.
A222 งท.จุฬาฯ 100ปี-วิจัย
A822 งท.จุฬาฯ 100ปี-ส/ท ถาวร
E122 ระหว่างบ่อพัก-กองทุน
E222 ระหว่างกองทุนพันธกิจ