• รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ได้รับเชิญจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เป็น Featured Speaker ในการประชุมวิชาการนานาชาติ FLLT 2016 ครั้งที่ 4 เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาภาษาต่างประเทศ (The 4th International Conference on Foreign Language Learning and Teaching) โดยมี theme ของการประชุมคือ “Language Education and Acquisition
  Research Network (LEARN)” เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปทมา อัตนโถ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รับเชิญจากหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาและวัฒนธรรม สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Finding the Right Exit เปิดโลกกว้าง ต้องสร้างภาษา” และ “Communication: From Sound Units to Translation คิดไทย แปลไทย พูดฝรั่ง” เมื่อวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักสงบ วิจิตรโสภณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รับเชิญให้ไปเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Corpora and Discourse เรื่อง “The text – lexis – grammar interplay: Meanings and functions of the singular – plural forms of general nouns in Jane Austen’s Persuasion” ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 ณ เมือง Siena ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักสงบ วิจิตรโสภณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รับเชิญจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ไปเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Foreign Language Learning and Teaching เรื่อง “Spoken output from a writing class?: A question from a corpus-driven study of Thai undergraduates’ English argumentative essays” ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. และเวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
 • อาจารย์เนณุภา สุภเวชย์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นวิทยากรฝึกปฏิบัติการทำอาหารฝรั่งเศสในการจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนภาษาฝรั่งเศส เพื่อพัฒนาความรู้ด้านวัฒนธรรมฝรั่งเศส ในเรื่องอาหาร “Atelier gastronomique 2016” เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้องอเนกประสงค์สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • อาจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ หมัดสะและ ภาควิชาภาษาตะวันออก เป็นกรรมการสอบวัดระดับทักษะภาษาอาหรับของพนักงานโรงพยาบาล
  เวชธานี เมื่อวันที่ 5 และ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00-17.00 น.
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งจากสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้เป็นคณะกรรมการปรับปรุงแนวการศึกษาชุดวิชา 13902 การวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางสารสนเทศศาสตร์ ตามมติสภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราช การประชุมครั้งที่ 8/2559 วันที่ 21 เมษายน 2559
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแนวการศึกษาชุดวิชา 13902 การวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางสารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 6130 อาคารวิชาการ 3 ชั้น 6 สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เป็นคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
 • อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย สำนักงานพัฒนางานวิจัย วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Ethical consideration on internet research” ในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.45-11.45 น. ณ ห้องประชุม 230/1 อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
 • อาจารย์ ดร.หทัย แซ่เจี่ย ภาควิชาภาษาตะวันออก เป็นผู้นำเสนอผลการวิจัย ในการจัดงานสัมมนาเรื่อง “การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย” ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องจุมภฏ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาฯ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพร จิตติพลังศรี ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายวิชา LCCD 633 Seminar: Translation หัวข้อเรื่อง Meet the member of the Editorial Board, New Voices in Translation Studies, IATIS แก่นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา (หลักสูตรปกติ) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องบรรยาย 314 อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากรในการประชุมเพื่อเสริมสร้างทักษะในการแสวงหาและใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อการให้การบริการ “อภิมหาข้อมูล” (Big Data) ภายใต้หัวข้อ “Sources and Tools For Big Data Services” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 207 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน
 • รองศาสตราจารย์ ดร.มนธิรา ราโท ภาควิชาภาษาตะวันออก เป็นวิทยากรการสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง “เอกลักษณ์ร่วมในวรรณกรรมอาเซียน” จัดโดย สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2559 ณ โรงละครวังหน้า กรุงเทพฯ
 • อาจารย์สุภาพร บุญรุ่ง ภาควิชาภาษาตะวันออก เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ก้าวต่อไปหลังประชาคมอาเซียน 2559 มิติทางด้านการศึกษา” เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 08.30-16.00 น. ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร
 • อาจารย์สุภาพร บุญรุ่ง ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ภาษาเกาหลี และร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ภาษาเกาหลี ระดับมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2559 ณ
  โรงแรมรอแยล เบญจา โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ คะตะกิริ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากเจแปนฟาวน์เดชั่น เป็นวิทยากรพิเศษร่วมอภิปรายในหัวข้อ “จุดประสงค์การเรียนการสอนกับการประเมินผล” ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 10.00-16.30 น. ณ ห้องเรียน D-E เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “อารยธรรมอินเดีย” ในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น.
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นูรีดา หะยียะโกะ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นอาจารย์บรรยายพิเศษ โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) รายวิชา Communicative Melayu 1 และ Communicative Melayu 3 ภาคการศึกษาที่ 2/2558 ทุกวันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น. (บรรยายวิชาละ 48 ชั่วโมง)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล และอาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากสำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นวิทยากรร่วมเสวนาในหัวข้อ “ห้องสมุดยุคใหม่ : สังคมอาเซียน สังคมออนไลน์” เวลา 08.00-10.00 น. และหัวข้อ “ความเป็นสากลและความเป็นอาเซียนของบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์” เวลา 10.00-12.00 น. เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2559 เพื่อปรึกษาหารือและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องกัลปพฤกษ์ ชั้น 5 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร เรื่อง “การลักลอกทางวิชาการในบริบทของการวิจัย (Plagiarism in Academic Research)” ในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 • รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ประธานหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับเชิญจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นผู้อ่านและประเมินโครงการทุนพัฒนานักวิจัยจำนวนหนึ่งโครงการ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2558
 • รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ประธานหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติการในหัวข้อ “เทคนิคการอ่านและการตีความกวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษ” เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00-18.00 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคารมนุษยศาสตร์ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ประธานหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับเชิญจากฝ่ายการประชาสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ เป็นผู้ดำเนินการอภิปรายร่วมกับคุณสุวิทย์ อินทรเฉลิม VP ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ของธนาคารกรุงเทพ ในหัวข้อ “พบนักเขียนซีไรต์ ปี 2558 จาก 10 ชาติ” เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 29 อาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ
 • รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ประธานหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับเชิญจากสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ดำเนินรายการการอ่านบทกวีนิพนธ์อาเซียน “The Breath of ASEAN” โดยนักเขียนรางวัลซีไรต์ประจำปี 2558 จาก 10 ประเทศ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 18.00-21.00 น. ณ วังสวนผักกาด โดยมี ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร เป็นประธาน
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นกรรมการตัดสินการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ในงาน RSU Japanese Fair 2015 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • อาจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ หมัดสะและ ภาควิชาภาษาตะวันออก เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการสนทนาภาษาอาหรับในโรงพยาบาลเวชธานี ในวันที่ 4, 11, 18 และ 25 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00-17.00 น. ในวันที่ 12, 14 และ 15 มกราคม 2559 เวลา 09.00-17.00 น. ณ โรงพยาบาลเวชธานี
 • อาจารย์กิตติพงศ์ บุญเกิด ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรเสวนาเรื่อง “เรือไทย-เรือเขมร และลอยกระทงหลากวัฒนธรรม” เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00-16.00 น.
 • อาจารย์สุภาพร บุญรุ่ง ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญไปนำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง “A Study on the Acquisition of Korean Reason-Cause Connective Expressions by Thai Learners of Korean: With Reference to Syntactic-Semantic Complexities and Pragmatic Features” ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี โดยได้รับทุนวิจัยจากคณะอักษรศาสตร์
 • อาจารย์สุภาพร บุญรุ่ง ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญไปนำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง “แนวทางพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเกาหลีศึกษาในประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยบูรพา” เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558
 • อาจารย์ ดร.สิริวรรณ จุฬากรณ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากมูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานใน พระสังฆราชูปถัมภ์ เป็นวิทยากรการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ให้แก่ผู้เข้าอบรมทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2559 ณ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานธรรมกาญจนา จังหวัดกาญจนบุรี
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี เป็นวิทยากรในการบรรยายหัวข้อ “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกับพม่า” ในวันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ วัดลุ่ม อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เข้าร่วมเสวนา “ถอดรหัสภูมิปัญญาวิทยาศาสตร์ไทย” เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00-12.30 น. ณ เวทีกลาง ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
 • อาจารย์ ดร.ดินาร์ บุญธรรม ภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นวิทยากรบรรยายนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 2 วิชาไทยศึกษา ในการทัศนศึกษา ณ พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00-17.30 น.
 • ศาสตราจารย์ ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต ภาควิชาภาษาไทย ได้รับเชิญจากสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ดำเนินโครงการอบรมนักศึกษาสาขาการสอนภาษาไทยเพื่อเป็นครูภาษาไทย ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทยชั้นปีที่ 4 ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ซึ่งใกล้สำเร็จการ ศึกษาและจะไปประกอบวิชาชีพครูภาษาไทยต่อไป และเป็นวิทยากรโครงการดังกล่าวฯ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมบุษย์น้ำทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี ภาควิชาภาษาไทย ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นอาจารย์พิเศษสอนรายวิชา 411 466 วรรณกรรมอาเซียนกับภูมิภาคศึกษา เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง อ.50-202 อาคาร 50 ปี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ภักดีผาสุก ภาควิชาภาษาไทย ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นอาจารย์พิเศษสอนรายวิชา 411 742 สัมมนาวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม