ฟ 1
บทความความรู้

clicker

    Clickers เปนอุปกรณ์เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นศูนย์กลาง  โดยใชเป็นเครื่องมือสำหรับผู้สอน
ในการนำเขาสู(บทเรียน วัดผลความเขาใจ  ในบทเรียนของผูเรียนอย่างต่อเนื่อง (Formative Assessment)
หรือวัดผลการเรียนรู้  รวบยอด (Summative Assessment)  นอกจากนี้ผูสอนยังสามารถใชระบบ Clickers
เป็นเครื่องมือเสริมกิจกรรมกล่ม( กิจกรรมระดมสมอง (Brainstorming) หรือกิจกรรมแบบ เพื่อนสอนเพื่อน (Peer Instruction)
และยังสามารถใชเป็นเครื่องมือใหผูเรียนประเมิน  ผู้เรียนดวยกันเอง (Peer Evaluation)  รวมทั้งเก็บขอมูลผู้เรียน
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไดพิจารณานำอุปกรณ์ Clickers มาใชในการเรียนการสอน  เพื่อช่วยใหการเรียนการสอน  
มีความเน้นสนใจยิ่งขึ้น  โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของนิสิตซึ่งเหมาะสำหรับการจัดการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเป็นศูนยกลาง
     ด้วยการปฏิรูปการเรียนรูซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะปรับกระบวนการเรียนการสอนให้เป็น  รูปแบบ Active Learning
โดยใชแนวคิดการสอนใหนอยลง เรียนรูใหมากขึ้น (Teach less, Learn more)  ด้วยการนำศักยภาพ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเป็นตัวกระตุนในการจัดการเรียนการสอนในฐานะที่เป็น Technology-driven Learning
      การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบดังกล่าวขางตนจะมิได้ลดเนื้อหาความรูให้น้อยลง  แต่(ผูสอนจะตองทำการวิเคราะ
หาเนื้อหาและปรับวิธีการสอนโดยนำเนื้อหาที่สามารถเรียน  ด้วยตนเองไปไวบนเครือข่าย  เพื่อใหผู้เรียนศึกษาก่อนเข้าหองเรียน
ทั้งนี้อาจารย์จะได้ใช้  ในการอภิปรายหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น   กับผูเรียนเพิ่มขึ้น โดยปรับ  กระบวนการสอนในห้องเรียน
ให้เป็น Active Teaching ดวยการเปิดโอกาสใหผูเรียนมีส่วนร่วม   ในกระบวนการเรียนรู มีปฏิสัมพันธ์กับผูสอนและผูเรียน

ในเมนู Flow Question Editor จะปรากฏหัวข้อต่างๆ สําหรับใช้ในการสร้างคําถามดังนี้
    Set up your question
         Type เป็นรูปแบบของคำ ถาม มีทั้งหมด  5 รูปแบบ ดังนี้
           - True/False สำหรับตั้งคำถามที่มีคำตอบ ให้เลือกแบบ “ถูก/ผิด”
           - Multiple Choice สำหรับตั้งคำถามที่มีตัวเลือกคำตอบ โดยมีคำตอบที่ถูกตองเพียง1 ขอ ซึ่งโปรแกรมสามารถ
รองรับตัวเลือกได สูงสุด 10 ข้อ
           - Multiple Answers สำหรับตั้งคำถามที่มี  ตัวเลือกคำตอบที่มีคำตอบที่ถูกตองมากกว่า 1 ข้อ
            - Short text สำ ห รับ ตั้ง คำ ถ า ม แ บ บ ปลายเปิด เพื่อใหผูเรียนพิมพ์คำตอบสั้นๆ โดยโปรแกรมรองรับขอความไม
(เกิน 144ตัวอักษร (พิมพ์ไดเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น)
             - Numeric สำ หรับตั้งคำ ถามที่เป็นการคำนวณที่ใหผูใชงานตอบคำถามที่เป็นตัวเลข
             - Constructed สำหรับตั้งคำถามที่ใช iPad ในการส่งคำตอบ (ตองซื้อซอฟต์แวร์เพิ่ม)


cli
Echo 360
clicker
Dowload