บุคลากร : Personnel  
     
 
 
     
 

รองศาสตราจารย์ปรีมา มัลลิกะมาส
Associate Professor Prima Mallikamas
ผู้อำนวยการศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ
Director, The Chalermprakiat Center of Translation and Interpretation

 
     
     
     
  ผลงานแปล : Our books  
     
 

แปลและจัดพิมพ์โดยศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ ผลงานที่พิมพ์ออกเผยแพร่แล้วมีดังนี้

 
   
  หลักสูตร : Curriculum  
     
   
  การรับสมัคร : Application  
     
   
  โครงการอบรมพิเศษ : Special Course  
     
   
  กิจกรรม : Activities  
     
   
  เอกสารดาวน์โหลด : Download files  
     
   
  Links  
     
  0) { $rs = mysql_fetch_array( $result ); $categoryid = $rs ["categoryid"]; } } else { ////////////////////////// set category name $sql="SELECT * FROM tran_tb_category WHERE system_delete = 0 and systemid = 'webcontent' and categoryid='$categoryid' order by id asc "; $result = mysql_db_query( $database_name , $sql ) ; //// or die ($die_message_sql); $ck_information=mysql_num_rows( $result ); if ($ck_information>0) { $rs = mysql_fetch_array( $result ); //$categoryname = $rs ["category_name"]; } } //$categoryname = ucwords(strtolower($categoryname)); ////////////////////////// $sql="SELECT * FROM tran_tb_content WHERE system_delete = 0 and systemid = 'content' and categoryid='$categoryid' order by id "; if ($categoryname=="personnel") { $sql .=" asc "; } else { $sql .=" desc "; } $result = mysql_db_query( $database_name , $sql ) ; //// or die ($die_message_sql); $ck_information=mysql_num_rows( $result ); if ($ck_information>0) { $number_of_data=0 ; ///////////////////////////////////////////////////////////////// START LOOP while ($rs = mysql_fetch_array( $result )) { $number_of_data=$number_of_data+1 ; $dataid = $rs ["id"]; $contentid2 = $rs ["contentid"]; $categoryid2 = $rs ["categoryid"]; $systemid = $rs ["systemid"]; $content_name = $rs["content_name"]; $content_detail = $rs ["content_detail"]; if ($categoryname == "personnel" || $categoryname == "curriculum" || $categoryname == "application") { echo ''; echo ''; echo ''; } ?>
'; echo '

'.$content_name.'

 
 
     
 
ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วยบริหารหลักสูตร โทรและแฟกซ์ 0-2218-4634  หน่วยบริการงานแปลและงานล่าม โทร 0-2218-4635  แฟกซ์ 0-2218-4868

Chalermprakiat Center of Translation and Interpretation Tel & Fax : (66-2)218-4634
 Translation & Interpretation Service Unit Tel : (66-2)218-4635 Fax : (66-2)218-4868
 Faculty of Arts , Chulalongkorn University