หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการแปลและการล่าม (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2555

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปล

และการล่าม (สายการแปล)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร : 36 หน่วยกิต

แผนการศึกษา : ประกอบด้วย 2 แผนการศึกษา คือ แผน ก และแผน ข นิสิตสามารถเลือก

เรียนแผนการศึกษาได้ตามความถนัด

เวลาเรียน : เรียนทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์

รายวิชาบังคับ

2241621 ศาสตร์การแปล

กระบวนการ บทแปลและปรากฏการณ์ต่างๆในการแปล ตามมิติภาษาศาสตร์ การสื่อสาร

ปริชานวิทยา และสังคมวัฒนธรรม การฝึกนักแปล หลักและแนวทางการแปล

2241622 วาทกรรมวิเคราะห์ในการแปล

มโนทัศน์พื้นฐาน ทฤษฎี และระเบียบวิธีทางวาทกรรมวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้ในการแปล

การฝึกวิเคราะห์บทอ่านประเภทต่างๆ และวาทกรรมแบบต่างๆ ทั้งจากต้นฉบับและฉบับแปล

2241624 ทักษะภาษาไทยสำหรับนักแปล

ทักษะภาษาไทยในด้านการใช้คำ ประโยค ระดับภาษา และวัจนลีลา การสรรคำ การหลากคำ

และการบัญญัติศัพท์ในการแปล การวิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องในการใช้ภาษาไทยในงานแปล

2241625 สัมมนาการแปล

การอภิปราย วิเคราะห์ และวิจารณ์หัวข้อต่างๆ ที่คัดสรรมา ทฤษฎีและแนวทางการแปล ประเด็น

เกี่ยวกับศาสตร์การแปลที่น่าสนใจในปัจจุบัน

2241631 การฝึกแปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย

การฝึกวิเคราะห์และตีความต้นฉบับประเภทต่างๆ ที่เป็นภาษาต่างประเทศที่คัดสรรมา การเลือก

รูปแบบการแปลที่เหมาะสม กระบวนการในการแปลเป็นภาษาไทย และการประเมินคุณค่าบทแปล

รายวิชาบังคับ

นิสิตที่เรียนแผน ก เลือกเรียน 9 หน่วยกิต

นิสิตที่เรียนแผน ข เลือกเรียน 18 หน่วยกิต

2241611 เอกัตศึกษา

การค้นคว้าในหัวข้อที่ผู้ศึกษาแต่ละคนสนใจเพื่อกำหนดประเด็นทางการแปล การนำเสนอและ

อภิปรายประเด็นดังกล่าว

2241623 ทรัพยากรการแปลและการทำประมวลศัพท์

ปริทัศน์ทรัพยากรประเภทต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับนักแปล แหล่งทรัพยากร มโนทัศน์และวิธีวิทยา

การในการทำประมวลศัพท์ การฝึกสร้างประมวลศัพท์จากคลังข้อมูลเฉพาะด้าน

2241626 แนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยด้านการแปล

การอภิปรายเกี่ยวกับแนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยด้านการแปลและทฤษฎีการแปลที่เกี่ยวข้อง

การวิจัยขนาดเล็กทางด้านการแปล

2241627 การแปลและวัฒนธรรมศึกษา

ทฤษฎีการแปลและวัฒนธรรมศึกษา วิธีวิทยาการวิจัยทางการแปลและวัฒนธรรมศึกษา

การวิเคราะห์ตัวบทคัดสรร

2241632 การฝึกแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ

การฝึกวิเคราะห์และตีความต้นฉบับประเภทต่างๆ ที่เป็นภาษาไทย การเลือกรูปแบบการแปลที่

เหมาะสมกระบวนการในการแปลเป็นภาษาต่างประเทศที่คัดสรรมา และการประเมินคุณค่าบทแปล

2241633 การแปลต้นฉบับสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์

การฝึกวิเคราะห์ ตีความ และแปลต้นฉบับประเภทต่างๆ สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ การฝึกประเมิน

คุณค่าและบรรณาธิกรบทแปล

2241634 การแปลต้นฉบับสำหรับสื่อภาพและเสียง

การฝึกวิเคราะห์ตัวบทประเภทสื่อภาพและเสียง ได้แก่ บทบรรยายภาพยนตร์ บทเพลง และ

การ์ตูน กระบวนการแปลเพื่อทำบทบรรยายใต้ภาพและบทพากย์ การฝึกการประเมินคุณภาพ

และการตรวจแก้บทแปล

2241635 การแปลในงานธุรกิจ

การฝึกวิเคราะห์ ตีความ และแปลต้นฉบับที่เป็นเอกสารประเภทต่างๆ ในงานธุรกิจ การฝึก

ประเมินคุณค่าและบรรณาธิกรบทแปล

2241636 การแปลเอกสารกฎหมาย

การฝึกวิเคราะห์ ตีความ และแปลต้นฉบับที่เป็นเอกสารประเภทต่างๆ ในทางกฎหมาย การฝึก

ประเมินคุณค่าและบรรณาธิกรบทแปล

2241637 การแปลงานวรรณกรรม

การฝึกวิเคราะห์ ตีความ และแปลต้นฉบับที่เป็นวรรณกรรมประเภทต่างๆ ทั้งคลาสสิค สมัยใหม่

และร่วมสมัย การฝึกประเมินคุณค่าและบรรณาธิกรบทแปล 

2241639 การประเมินและบรรณาธิกรงานแปล

การประเมินโดยเปรียบเทียบบทแปลภาษาไทยกับต้นฉบับภาษาต่างประเทศที่คัดสรรในแง่ความ

เที่ยงตรงของอรรถสาระและเจตนา การประเมินความเหมาะสมของระดับภาษาที่ใช้ในบทแปล

การประเมินความเหมาะสมของการเลือกคำ และรูปวากยสัมพันธ์ การฝึกบรรณาธิกรงานแปล

ภาษาไทย

2241640 เรื่องคัดเฉพาะในการแปล

หัวข้อที่น่าสนใจทางทฤษฎีและวิธีวิทยาการแปล

2241681 หลักเทศานุวัตน์เบื้องต้น

ขั้นตอนการแปลและกระบวนการเทศานุวัตน์ การแปลภาษาอัตโนมัติ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ช่วยแปล การบริหารโครงการแปลและการควบคุมคุณภาพงานแปลในกระบวนการเทศานุวัตน์

 

2241711 สารนิพนธ์

2241811 วิทยานิพนธ์

2241896 สอบประมวลความรู้

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปล

และการล่าม (สายการล่าม)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร : 36 หน่วยกิต

แผนการศึกษา : ประกอบด้วย 2 แผนการศึกษา คือ แผน ก และแผน ข นิสิตสามารถเลือก

เรียนแผนการศึกษาได้ตามความถนัด

เวลาเรียน : เรียนทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์

รายวิชาบังคับ

2241641 การล่ามพูดตามจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย 1

หลักการ ขั้นตอน การฝึกทักษะการเป็นล่ามจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยสำหรับการ

เจรจาต่อรองระหว่างบุคคลทั่วไป การสัมภาษณ์ และการพูดในหัวข้อทั่วไป การวิเคราะห์ปัญหา

และการแก้ปัญหา

2241642 การล่ามพูดตามจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย 2

การฝึกทักษะการเป็นล่ามพูดตามจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย สำหรับเจรจาต่อรอง

ระหว่างบุคคลสำคัญในด้านต่างๆ ในหัวข้อต่างๆ ที่มีเนื้อหาซับซ้อน การวิเคราะห์ปัญหาและ

การแก้ปัญหา

2241643 การล่ามพูดตามจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ

หลักการ ขั้นตอน และการฝึกทักษะการเป็นล่ามพูดตามจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ

สำหรับการเจรจาต่อรองระหว่างบุคคลทั่วไป การสัมภาษณ์ และการพูดในหัวข้อทั่วไป

การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา

2241644 การล่ามพูดพร้อมจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย

หลักการ ขั้นตอน การฝึกทักษะการเป็นล่ามพูดพร้อมจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย

การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา

2241645 การล่ามพูดพร้อมจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ

หลักการ ขั้นตอน การฝึกทักษะการเป็นล่ามพูดพร้อมจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ

การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา

2241661 วาทกรรมวิเคราะห์ในการล่าม

มโนทัศน์พื้นฐาน ทฤษฎี และวิธีวิทยาการทางวาทกรรมวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้ในการล่าม

การฝึกวิเคราะห์และปฏิบัติงานล่ามสำหรับวามกรรมการพูดในสถานการณ์ต่างๆ

2241663 การล่ามจากเอกสาร

หลักการ ขั้นตอน และการฝึกทักษะการล่ามจากเอกสาร การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา

2241664 การล่ามในการประชุม

การฝึกใช้เทคนิคการล่ามต่างๆ ในการประชุมในสถานการณ์สมมุติ ฝึกปฏิบัติการประเมิน

คุณภาพผลงานของล่ามในการประชุม

2241665 สัมมนาการล่าม

การอภิปราย วิเคราะห์ และวิจารณ์งานล่ามที่คัดสรรมา แนวทางด้านทฤษฎีและวิธีการแปล

แบบต่างๆ ประเด็นเกี่ยวกับศาสตร์การล่ามที่น่าสนใจในปัจจุบัน

2241666 การล่ามพูดพร้อมจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย 2

การฝึกทักษะการเป็นล่ามพูดพร้อมจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยในหัวข้อเฉพาะทาง

ที่มีเนื้อหาซับซ้อน การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา

รายวิชาบังคับ

นิสิตที่เรียนแผน ก แผน ข เลือกเรียน 3 หน่วยกิต

2241623 ทรัพยากรการแปลและการทำประมวลศัพท์

ปริทัศน์ทรัพยากรประเภทต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับนักแปล แหล่งทรัพยากร มโนทัศน์และวิธีวิทยา

การในการทำประมวลศัพท์ การฝึกสร้างประมวลศัพท์จากคลังข้อมูลเฉพาะด้าน

2241621 ศาสตร์การแปล

กระบวนการ บทแปลและปรากฏการณ์ต่างๆในการแปล ตามมิติภาษาศาสตร์ การสื่อสาร

ปริชานวิทยา และสังคมวัฒนธรรม การฝึกนักแปล หลักและแนวทางการแปล

2241623 ทรัพยากรการแปลและการทำประมวลศัพท์

ปริทัศน์ทรัพยากรประเภทต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับนักแปล แหล่งทรัพยากร มโนทัศน์และวิธี

วิทยาการในการทำประมวลศัพท์ การฝึกสร้างประมวลศัพท์จากคลังข้อมูลเฉพาะด้าน

2241662 เทคนิคการพูดในที่สาธารณะสำหรับล่าม

หลักการพื้นฐานในการพูดในที่สาธารณะ การประยุกต์ใช้ในการล่ามทั้งแบบพูดตามและพูด

พร้อม การฝึกใช้เทคนิคการพูดในที่สาธารณะสำหรับล่าม

2241667 ประสบการณ์และแนวปฏิบัติในการสื่อสารทางภาษาจากสหสาขาวิชาชีพ

หลักการและแนวปฏิบัติในการสื่อสารทางภาษา ภาษา ศัพท์ และมโนทัศน์ที่ใช้ในการสื่อสารเกี่ยวกับ หลักการของศาสตร์ต่าง ๆ

 

2241711 สารนิพนธ์

2241811 วิทยานิพนธ์

2241896 สอบประมวลความรู้

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

สาขาวิชาการล่าม (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2557

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร : 24 หน่วยกิต

เวลาเรียน : เรียนทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์

รายวิชาบังคับ

2241641 การล่ามพูดตามจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย 1

หลักการ ขั้นตอน การฝึกทักษะการเป็นล่ามจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยสำหรับ

การเจรจาต่อรองระหว่างบุคคลทั่วไป การสัมภาษณ์ และการพูดในหัวข้อทั่วไป การวิเคราะห์

ปัญหาและการแก้ปัญหา

2241643 การล่ามพูดตามจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ

หลักการ ขั้นตอน และการฝึกทักษะการเป็นล่ามพูดตามจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ

สำหรับการเจรจาต่อรองระหว่างบุคคลทั่วไป การสัมภาษณ์ และการพูดในหัวข้อทั่วไป

การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา

2241644 การล่ามพูดพร้อมจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย

หลักการ ขั้นตอน การฝึกทักษะการเป็นล่ามพูดพร้อมจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย

การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา

2241645 การล่ามพูดพร้อมจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ

หลักการ ขั้นตอน การฝึกทักษะการเป็นล่ามพูดพร้อมจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ

การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา

2241661 วาทกรรมวิเคราะห์ในการล่าม

มโนทัศน์พื้นฐาน ทฤษฎี และวิธีวิทยาการทางวาทกรรมวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้ในการล่าม

การฝึกวิเคราะห์และปฏิบัติงานล่ามสำหรับวามกรรมการพูดในสถานการณ์ต่างๆ

2241663 การล่ามจากเอกสาร

หลักการ ขั้นตอน และการฝึกทักษะการล่ามจากเอกสาร การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา

รายวิชาบังคับ

นิสิตเลือกเรียน 6 หน่วยกิต

2241501 การฟังเพื่อจับใจความภาษาต่างประเทศ 1

การฟังเพื่อจับใจความ การพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวบทในหัวข้อทั่วๆไป การนำเสนอ ความคิดและข้อโต้แย้งอย่างมีเหตุผลในรูปแบบของสุนทรพจน์สั้นๆ

2241502 การฟังเพื่อจับใจความภาษาต่างประเทศ 2

การฟังเพื่อจับใจความ การพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวบททางวิชาการ การนำเสนอ

ความคิดและข้อโต้แย้งอย่างมีเหตุผลในรูปแบบของสุนทรพจน์

2241504 การล่ามเพื่อชุมชน 1

การศึกษาวาทกรรมที่ใช้ในการปฏิบัติงานล่ามในสถานการณ์ต่างๆ หลักการ ขั้นตอน และ

การฝึกทักษะการปฏิบัติงานล่ามเพื่อชุมชนในหัวข้อทั่วๆ ไป ปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไข

2241505 การล่ามเพื่อชุมชน 2

วาทกรรมที่ใช้ในการปฏิบัติงานล่ามในสถานการณ์ต่างๆ หลักการ ขั้นตอน และการฝึกทักษะ

การปฏิบัติงานล่ามเพื่อชุมชนในหัวข้อเฉพาะทาง ปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไข

การอ่านเพื่อการล่ามเพื่อชุมชน

การอ่านตัวบทเฉพาะทาง เน้นศัพท์เฉพาะด้านกฎหมาย การแพทย์ และ/หรือธุรกิจการค้า

การฝึกปฏิบัติการสร้างคำศัพท์และสำนวน และพัฒนาคลังคำศัพท์ของตน

2241508 ภาษาและวัฒนธรรมในการติดต่อ

ผลกระทบทางวัฒนธรรม ความเชื่อ และค่านิยม ที่มีต่อแนวประพฤติปฏิบัติของแต่ละบุคคล

ทั้งทางวจนะและอวจนะ หัวข้อที่เกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ทฤษฎี การฝึกปฏิบัติ

งานล่าม

2241510 การศึกษาอิสระ

การอ่านและการเขียนอย่างวิเคราะห์วิจารณ์ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติการล่ามหรือ

การศึกษาวิชาการล่าม

2241623 ทรัพยากรการแปลและการทำประมวลศัพท์

ปริทัศน์ทรัพยากรประเภทต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับนักแปล   แหล่งทรัพยากร มโนทัศน์และ

วิธีวิทยาการในการทำประมวลศัพท์  การฝึกสร้างประมวลศัพท์จากคลังข้อมูลเฉพาะด้าน

2241635 การแปลในงานธุรกิจ

การฝึกวิเคราะห์  ตีความ และแปลต้นฉบับที่เป็นเอกสารประเภทต่างๆ ในงานธุรกิจ การฝึก

ประเมินคุณค่าและบรรณาธิกรบทแปล

2241639 การประเมินและบรรณาธิกรงานแปล

การประเมินโดยเปรียบเทียบบทแปลภาษาไทยกับต้นฉบับภาษาต่างประเทศที่คัดสรรในแง่

ความเที่ยงตรงของอรรถสาระและเจตนา  การประเมินความเหมาะสมของระดับภาษาที่ใช้ใน

บทแปล   การประเมินความเหมาะสมของการเลือกคำ  และรูปวากยสัมพันธ์  การฝึก

บรรณาธิกรงานแปลภาษาไทย

2241662 เทคนิคการพูดในที่สาธารณะสำหรับล่าม

หลักการพื้นฐานในการพูดในที่สาธารณะ  การประยุกต์ใช้ในการล่ามทั้งแบบพูดตามและ

พูดพร้อม  การฝึกใช้เทคนิคการพูดในที่สาธารณะสำหรับล่าม

2241667 ประสบการณ์และแนวปฏิบัติในการสื่อสารทางภาษาจากสหสาขาวิชาชีพ

หลักการและแนวปฏิบัติในการสื่อสารทางภาษา ภาษา ศัพท์ และมโนทัศน์ที่ใช้ในการสื่อสาร

เกี่ยวกับหลักการของศาสตร์ต่าง ๆ

ระบบการศึกษา

ใช้ระบบการศึกษาแบบหน่วยกิต เป็นระบบทวิภาค แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา ได้แก่ ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย เรียนทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์

ระยะเวลาการศึกษา

ไม่ต่ำกว่า 4 ภาคการศึกษา ไม่เกิน 8 ภาคการศึกษา นับจากภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษา ในหลักสูตรนิสิตลงทะเบียนเรียนไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิตและไม่เกิน 15 หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษา

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและต้องมีความรู้ทางภาษาไทยและภาษาต่าง    ประเทศในระดับดีมาก

2. คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป    หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการแปลและการล่าม    พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้

กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัครเป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

การประเมิลผลรายวิชาใช้สัญลักษณ์ A B+ B C+ C D+ D และ F ส่วนสารนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ใช้ ดีมาก ดี ผ่าน และตก

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและต้องมีความรู้ทางภาษาไทยและภาษาต่าง    ประเทศในระดับดีมาก

2. คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป    หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการแปลและการล่าม    พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้

กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัครเป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

1. ใบสมัคร

2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 1 ชุด

3. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ 1 ชุด

4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

6. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP, TOEFL หรือ IELTS อย่างใดอย่างหนึ่ง

    - หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม (สายการแปล):

      CU-TEP 80 คะแนนขึ้นไป TOEFL iBT 79 ขึ้นไป หรือ IELTS 6.5 ขึ้นไป

    - หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม (สายการล่าม)

      และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการล่าม: CU-TEP 91 คะแนน ขึ้นไป หรือ 

      TOEFL paper-based 580 คะแนน ขึ้นไปTOEFL iBT 92 - 93 หรือ IELTS 7.0 ขึ้นไป

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าเล่าเรียน

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม (สายการแปล)

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการล่าม

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม (สายการล่าม)