ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติมีนโยบายที่จะส่งเสริมวิชาการแปลและเผยแพร่ความรู้และวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในนานาประเทศ อีกทั้งให้คนไทยได้เรียนรู้ศาสตร์ต่างๆ และเทคโนโลยีอันทันสมัย รวมทั้งรู้จักวัฒนธรรมของชาติอื่นมากขึ้น โดยข้ามผ่านอุปสรรคความ แตกต่างทางภาษา

       ด้วยการแปลและการล่ามเป็นศาสตร์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดสารจากภาษาหนึ่งไปสู่อีกภาษาหนึ่งซึ่งใช้ความรู้ ทั้งด้านภาษา และวรรณคดีและความรู้เฉพาะด้านต่างๆ คณะอักษรศาสตร์จึงเล็งเห็นว่า ศาสตร์เฉพาะดังกล่าวเกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านภาษาและวรรณคดีที่ ได้เปิดสอนอยู่แล้วในคณะอักษรศาสตร์และยังเกี่ยวข้องกับศาสตร์เฉพาะ ด้านอื่นๆที่มิได้เปิดสอนด้วย จึงเห็นสมควรจัดตั้งศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ เพื่อบุกเบิกและถ่ายทอดองค์ความรู้ของศาสตร์นี้ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ