(หมายเหตุ : รายการที่รอการอนุมัติ , รายการที่อนุมัติแล้ว , วันหยุดประจำปี)
ชื่อพนักงาน : อำนาจ อ้ายโน  ในเวลาราชการ
ชื่อพนักงาน : สำราญ สีเทา  ในเวลาราชการ
นาย สำราญ สีเทา  ปกติ
นาย อำนาจ อ้ายโน  ปกติ

© Copyright 2017 All Rights Reserved. แจังปัญหาการใช้งานติดต่อศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 0-2218-4841