• ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อาคารบรมราชกุมารี ชั้น 2 ห้อง 203
  • ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  • โทร. 02-218-4841
  • E-mail : arts0computer@gmail.com
  • เจ้าหน้าที่ นายวีรวุฒ เหลืองพลสินกุล
© Copyright 2017 All Rights Reserved. แจังปัญหาการใช้งานติดต่อศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 0-2218-4841