สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)

แผนการศึกษา

1.โปรแกรมปกติ

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาแรก
2234101 ภาษาอิตาเลียน 1 3 หน่วยกิต
รวม 3 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่สอง
2234102 ภาษาอิตาเลียน 2 3 หน่วยกิต
รวม 3 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาแรก
2234201 ภาษาอิตาเลียน 3 3 หน่วยกิต
วิชาเลือกในสาขา 3-6 หน่วยกิต
วิชาเลือกนอกสาขา 3-6 หน่วยกิต
รวม 9-15 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่สอง
2234202 ภาษาอิตาเลียน 4 3 หน่วยกิต
2234214* การพูดภาษาอิตาเลียนและวัฒนธรรมอิตาเลียน 3 หน่วยกิต
วิชาเลือกในสาขา 3-6 หน่วยกิต
วิชาเลือกนอกสาขา 3-6 หน่วยกิต
รวม 12-18 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาแรก
2234301 ภาษาอิตาเลียน 5 3 หน่วยกิต
2234314* การเขียนภาษาอิตาเลียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 3 หน่วยกิต
2234370 ภูมิหลังเพื่อการศึกษาศิลปะและวรรณคดีอิตาเลียน 3 หน่วยกิต
วิชาเลือกในสาขา 3-6 หน่วยกิต
วิชาเลือกนอกสาขา 3-6 หน่วยกิต
รวม 15-21 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่สอง
2234302 ภาษาอิตาเลียน 6 3 หน่วยกิต
2234373 การอ่านภาษาอิตาเลียนเชิงวิจารณ์ 3 หน่วยกิต
วิชาเลือกในสาขา 6-9 หน่วยกิต
วิชาเลือกนอกสาขา 3-6 หน่วยกิต
รวม 15-21 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาแรก
2234499 การศึกษาอิสระ 3 หน่วยกิต
วิชาเลือกในสาขา 6-9 หน่วยกิต
วิชาเลือกนอกสาขา 3-6 หน่วยกิต
รวม 12-18 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่สอง
วิชาเลือกในสาขา 9-12 หน่วยกิต
วิชาเลือกนอกสาขา 3-6 หน่วยกิต
รวม 12-18 หน่วยกิต

2.โปรแกรมเกียรตินิยม

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาแรก
2234101 ภาษาอิตาเลียน 1 3 หน่วยกิต
รวม 3 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่สอง
2234102 ภาษาอิตาเลียน 2 3 หน่วยกิต
รวม 3 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาแรก
2234201 ภาษาอิตาเลียน 3 3 หน่วยกิต
วิชาเลือกในสาขา 3-6 หน่วยกิต
วิชาเลือกนอกสาขา 3-6 หน่วยกิต
2234591 เอกัตศึกษา 1 3 หน่วยกิต
รวม 12-18 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่สอง
2234202 ภาษาอิตาเลียน 4 3 หน่วยกิต
2234214* การพูดภาษาอิตาเลียนและวัฒนธรรมอิตาเลียน 3 หน่วยกิต
วิชาเลือกในสาขา 3-6 หน่วยกิต
วิชาเลือกนอกสาขา 3-6 หน่วยกิต
2234592 เอกัตศึกษา 2 3 หน่วยกิต
รวม 15-21 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาแรก
2234301 ภาษาอิตาเลียน 5 3 หน่วยกิต
2234314* การเขียนภาษาอิตาเลียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 3 หน่วยกิต
2234370 ภูมิหลังเพื่อการศึกษาศิลปะและวรรณคดีอิตาเลียน 3 3 หน่วยกิต
วิชาเลือกในสาขา 3-6 หน่วยกิต
วิชาเลือกนอกสาขา 3 หน่วยกิต
2234593 เอกัตศึกษา 3 3 หน่วยกิต
รวม 18-21 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่สอง
2234302 ภาษาอิตาเลียน 6 3 หน่วยกิต
2234373 การอ่านภาษาอิตาเลียนเชิงวิจารณ์ 3 หน่วยกิต
วิชาเลือกในสาขา 3-6 หน่วยกิต
วิชาเลือกนอกสาขา 3-6 หน่วยกิต
2234594 เอกัตศึกษา 4 3 หน่วยกิต
รวม 15-21 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาแรก
2234499 การศึกษาอิสระ 3 หน่วยกิต
วิชาเลือกในสาขา 6-9 หน่วยกิต
วิชาเลือกนอกสาขา 3-6 หน่วยกิต
2234597 ปริญญานิพนธ์ 1 4 หน่วยกิต
รวม 13-19 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่สอง
วิชาเลือกในสาขา 9-12 หน่วยกิต
วิชาเลือกนอกสาขา 3-6 หน่วยกิต
2234598 ปริญญานิพนธ์ 2 4 หน่วยกิต
รวม 16-21 หน่วยกิต

* เปิดรายวิชาใหม่