หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

วัตถุประสงค์เดิม

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน มีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตบัณฑิตที่

 1. มีความสามารถในการใช้ภาษาอิตาเลียนเพื่อประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. มีความรู้ทั้งด้านภาษาและวัฒนธรรมอิตาเลียนที่เพียงพอต่อการศึกษาค้นคว้าในระดับสูงต่อไป
 3. สามารถค้นคว้าและเชื่อมโยงความรู้ในสาขาวิชาภาษาอิตาเลียนกับสาขาอื่นๆและนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวาง
 4. มีวิจารณญาณ คุณธรรม และจริยธรรมในการดำเนินชีวิต

วัตถุประสงค์ปรับปรุง

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน มีวัตถุประสงค์เพื่อ

 1. ผลิตบัณฑิตซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
  1. มีความสามารถในการใช้ภาษาอิตาเลียนเพื่อประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. มีความรู้ทั้งด้านภาษาและวัฒนธรรมอิตาเลียนที่เพียงพอต่อการศึกษาค้นคว้าในระดับสูงต่อไป
  3. สามารถค้นคว้าและเชื่อมโยงความรู้ในสาขาวิชาภาษาอิตาเลียนกับสาขาอื่นๆและนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวาง
  4. มีวิจารณญาณ คุณธรรม และจริยธรรมในการดำเนินชีวิต
 2. เพิ่มโปรแกรมเกียรตินิยม เพื่อส่งเสริมให้นิสิตพัฒนาตนเองด้านวิจัย โดยยังคงมีโปรแกรมปกติ (หลักสูตรเดิม)ควบคู่กันไปด้วย