ศูนย์คติชนวิทยา

 
ประวัติความเป็นมา
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะอักษรศาสตร์จัดตั้ง “ศูนย์คติชนวิทยา” (The Center of Folklore Research) ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางคติชนวิทยา (Folklore) ซึ่งเป็นศาสตร์ที่มีความกว้างขวางครอบคลุมการศึกษาเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้าน เพลงพื้นบ้าน การละเล่น การแสดงพื้นบ้าน ศิลปะพื้นบ้าน ความเชื่อ พิธีกรรมและประเพณีพื้นบ้าน อันมีระเบียบวิธีและทฤษฎีเป็นของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ ตลอดจนจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลทางคติชนอันจะทำให้เข้าใจวิถีชีวิตชาวบ้านในสังคมวัฒนธรรมไทย ซึ่งจะเป็นการเสริมเติมเต็มองค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
 
วัตถุประสงค์
๑. เป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าวิจัยข้อมูลคติชนทุกประเภท เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่จะทำให้เข้าใจระบบความคิด ความเชื่อ ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทย
๒. เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลคติชนทุกประเภททั้งในรูปเอกสาร หนังสืองานวิจัย วิทยานิพนธ์ แถบบันทึกเสียง วีดิทัศน์ ภาพ สไลด์ สื่ออิเลคทรอนิคส์
๓. เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และเผยแพร่ผลงานค้นคว้าวิจัยทางคติชนวิทยาของนักคติชนวิทยาในประเทศและต่างประเทศ
๔. เป็นศูนย์ประสานงานในการจัดอบรม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาและกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ ที่ใช้ระเบียบวิธีหรือที่เกี่ยวกับคติชนวิทยา

ผู้อำนวยการศูนย์คติชนวิทยา

รองศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา

 

สถานที่ติดต่อ

ศูนย์คติชนวิทยา
ภาควิชาภาษาไทย ชั้น 12 อาคารบรมราชกุมารี
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ 02 - 218 - 4914