หน้าหลัก
ประวัติสาขา
หลักสูตร
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศิษย์เก่าสัมพันธ์
สาระน่ารู้
ติดต่อ
        English
 
   

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สาขาวิชาภาษาจีน

ประกาศ

การรับสมัครผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิตและอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต

หนังสือแนะนำเพื่อเตรียมสอบคัดเลือก

文学

 

必读书目:

1、朱靖华、李永祜主编《简明中国文学史教程》齐鲁书社

2、冯光廉、朱德发等编《中国现代文学史教程》(上下册)山东教育出版社

 

参考书目:

1、朱东润《中国历代文学作品选》上海古籍出版社

2、朱文华、许道明《新编中国现代文学作品选》(上中下册)复旦大学出版社

3、张钟、洪子诚著《中国当代文学》北京大学出版社

 

语言

 

必读书目:

1.黄伯荣《现代汉语》

2.刘月华《实用现代汉语语法》

 

参考书目:

1.朱德熙《语法讲义》

2.胡裕树《现代汉语参考资料》

3.房玉清《实用汉语语法》

   
   (คลิกเพื่อไปยังเว็บจริงของภาค)