จดหมายข่าวเทวาลัย ปีที่ 9 ฉบับที่ 16 วันที่ 19 สิงหาคม 2560

จดหมายข่าวเทวาลัย ปีที่ 9 ฉบับที่ 16 วันที่ 19 สิงหาคม 2560 Devalai bilingual E-Newsletter (Year 9, No. 16: 19 August 2017) คอลัมน์ประจำฉบับ: ภาพกิจกรรมปลูกดาวเรืองสองพันต้น ฅนอักษรฯ: อ.ปิยะวัฒน์ ธรรมกุลางกูร

นิสิตอักษรศาสตร์สามารถสอบผ่านบาลีศึกษา ชั้นประโยค บ.ศ. 7

นิสิตอักษรศาสตร์สามารถสอบผ่านบาลีศึกษา ชั้นประโยค บ.ศ. 7

  คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ น.ส.สุกัญญา เจริญวีรกุล นิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกภาษาบาลีและสันสกฤต สามารถสอบผ่านบาลีศึกษา ชั้นประโยค บ.ศ. 7 ซึ่งเทียบเท่าเปรียญธรรม 7 ประโยคของพระภิกษุ สามารถติดตามอ่านบทสัมภาษณ์ น.ส.สุกัญญา เจริญวีรกุล ได้ในจดหมายข่าวเทวาลัยปีที่ 8 ฉบับที่ 8 ด้านล่างนี้

อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ได้รับมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง

อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ได้รับมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีแด่รองศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 มีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถสูง และมีความเชี่ยวชาญทางด้านการแสดง การกำกับการแสดง ละครเยาวชน ละครประยุกต์ ละครข้ามวัฒนธรรม รวมถึงการใช้ศิลปะการละครเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเยาวชนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา จนเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งเป็นที่ยอมรับและสมควรยกย่อง โดยจะมีพิธีรับมอบครุยปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ในวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมเทาทอง 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมมหาวิทยาลัยบูรพา

อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ได้รับประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณจากเอกอัครราชทูตเปรูประจำประเทศไทย

อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ได้รับประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณจากเอกอัครราชทูตเปรูประจำประเทศไทย

  นายเฟลิกซ์ เดเนกรี เอกอัครราชทูตเปรูประจำประเทศไทยมอบประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาสุรี ลือสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษาเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาสุรี ลือสกุลให้ความช่วยเหลืออย่างดียิ่งในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเปรู เช่น การจัดทำหนังสือที่ระลึก 50 ปีความสัมพันธ์ไทย-เปรู และหนังสือรวมบทกวีนิพนธ์แปลของเซซาร์ บาเยโฆ กวีคนสำคัญระดับโลกของเปรู พิธีดังกล่าวจัดขึ้นที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต สุขุมวิท ซ. 49 โดยมีเอกอัครราชทูตและนักการทูตจากกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาอื่นๆ รวมถึงผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาทิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มรว. กัลยา ติงศภัทิย์ รองอธิการบดีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยและอดีตคณบดีคณะอักษรศาสตร์เข้าร่วม  

อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558 สาขาปรัชญา

อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558 สาขาปรัชญา

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558 สาขาปรัชญา ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ศาสตราจารย์สุกัญญาเคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยและผู้อำนวยการศูนย์คติชนวิทยา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานกิจกรรมประจำปีของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย

  นิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสได้เข้าร่วมการประกวดแข่งขันในงานกิจกรรมประจำปีของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียน อัสสัมชัญ กรุงเทพฯ และได้รางวัลประเภทอุดมศึกษา ดังนี้ รางวัลยอดเยี่ยม เขียนตามคำบอก นางสาวอภิรุจี สิตรังสี (นิสิตชั้นปีที่ 2) รางวัลที่ 1 ท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส นางสาวบัณฑิตา วงศวานิช (นิสิตชั้นปีที่ 3) รางวัลที่ 1 ตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส-ไทย นางสาวสุภัททิยา ลีลาทิพย์กุล (นิสิตชั้นปีที่ 2) รางวัลชมเชย กล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส นางสาวพิมพ์ชนก ตันติยุทธ (นิสิตชั้นปีที่ 1) รางวัลชมเชย เขียนบรรยายภาพเป็นภาษาฝรั่งเศส นายชญานนท์ โอภาศรี (นิสิตชั้นปีที่ 1)

รางวัลพระยาอนุมานราชธน ประเภทเขียนเรื่องสั้น ประจำปี พ.ศ. 2558

รางวัลพระยาอนุมานราชธน ประเภทเขียนเรื่องสั้น ประจำปี พ.ศ. 2558

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปรารถนา วันมี (นิสิตสังกัดวิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ที่ผลงานเขียนเรื่องสั้น “นิทราจันทร์ ” ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดวรรณกรรม “รางวัลพระยาอนุมานราชธน” ประเภทเขียนเรื่องสั้น ประจำปี พ.ศ. 2558

นิสิตที่ได้รับรางวัลเงินทุนทำชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลเงินทุนทำชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557 ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1. นส.วนิดา จางลิขิตกุล (สาขาวิชาภาษาจีน) ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตร จากการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนสิรินธร ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ “ขงจื่อในดวงใจของข้าพเจ้า” ซึ่งจัดโดยสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. น.ส.ณัฐชญา กรรมารวนิช (สาขาวิชาภาษาจีน) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โดยได้รับทุนการศึกษา 4,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตร จากการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนสิรินธร ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ “ขงจื่อในดวงใจของข้าพเจ้า” ซึ่งจัดโดยสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3. น.ส.ถิงถิง แซ่ซู (สาขาวิชาภาษาจีน) ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยได้รับทุนการศึกษา 4,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตร จากการประกวดการเขียนเรียงความภาษาจีนระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 2 ซึ่งจัดโดยสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4. น.ส.แพรสุคนธ์ ธณัติไตร (สาขาวิชาภาษาจีน) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โดยได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตร จากการประกวดการเขียนเรียงความภาษาจีนระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 2 ซึ่งจัดโดยสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558

การแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะอักษรศาสตร์ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยนิสิตที่ได้รับรางวัลมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1. น.ส.พิมพิชา วานิชศิริโรจน์ นิสิตชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 2. น.ส.วรนารา อำไพรัตน์ นิสิตชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน 3. น.ส.สาวิณี โอฬารศิริศักดิ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง