การดำเนินงานสารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์

การดำเนินงานสารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ เอกสารเกี่ยวกับการดำเนินงานสารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ + คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ  ที่ SR & THESIS คู่มือการดำเนินงานสารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ คู่มือ SR & THESIS อินโฟกราฟฟิกสรุปการสอบและส่งสารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ และ  

เอกสารสำหรับนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการแปลและการล่าม

เอกสารสำหรับนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการแปลและการล่าม (สายการแปล)  ที่ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1lJzksZ1sosDitEWD7iUb9BUjlUyXv0Pz เอกสารสำหรับนิสิตใหม่ปริญญาโท สาขาวิชาการแปลและการล่าม (สายการแปล) ที่ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1uHEohE1hhJUFr6E3O3n_Krei8kHSNQiA กำหนดการลงทะเบียนและรายวิชา ภาคต้น ปีการศึกษา 2564  ที่ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1lJzksZ1sosDitEWD7iUb9BUjlUyXv0Pz ด่วน!  กำหนดการลงทะเบียนและรายวิชา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564  (ทั้งสายการแปล และ สายการล่าม) ที่ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1lJzksZ1sosDitEWD7iUb9BUjlUyXv0Pz

TranslaTalk 5

TranslaTalk ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “ถึงเวลาหรือยังที่เราต้องมี ‘มาตรฐานล่าม’ ” งานนี้ทางศูนย์การแปลและการล่ามฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่จะมาร่วมพูดคุยด้วยถึง 3 ท่านด้วยกัน ได้แก่ ผศ.ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณปกรณ์ กฤษประจันต์ และคุณทัศนีย์ กีรติรัตน์วัฒนา จากสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย ปัจจุบัน ผศ.ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการล่ามภาษาสเปน-อังกฤษ-ไทย และยังเป็นรองคณบดีคณะอักษรศาสตร์ (ฝ่ายวิจัย) อาจารย์ยังเคยได้รับรางวัลล่ามดีเด่น รางวัลสุรินทราชา ซึ่งถือเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติอย่างมากในสายการแปลและการล่าม …

Personel

Associate Professor Prima Mallikamas Director, The Chalermprakiat Center of Translation and Interpretation Tel. 0-2218-4715  Email: prima.m@chula.ac.th   Associate Prof. Phrae Chittipalangsri, Ph.D. Chairman, MA in Translation and Interpretation Program (Translation …

Background

The Faculty of Arts has long been teaching translation in undergraduate levels. It subsequently offered a diploma in English and Thai translation to enable both faculty members and students to …

Associate Prof. Prima Mallikamas

รองศาสตราจารย์ปรีมา มัลลิกะมาส ผู้อำนวยการศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ คุณวุฒิ M.A. (English), University of Wisconsin อ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (ภาษาอังกฤษ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย บทความวิจัยในวารสาร พูนศักดิ์ สุวรรณรัตน์ และ ปรีมา มัลลิกะมาส. “การสื่อความหมายของหน่วยสร้างกริยาเรียงภาษาไทยในภาษาอังกฤษ: กรณีศึกษา รวมเรื่องสั้น กลิ่นฟาง” วารสารอักษรศาสตร์. ธันวาคม 2563. 49(2), 67-97. …

Assistant Prof. Tongtip Poonlarp, Ph.D.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองทิพย์ พูลลาภ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อ.ม. สายการล่าม คุณวุฒิ อ.ด. (ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.ม. (การแปลและการล่าม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงานทางวิชาการ บทความวิจัยในวารสาร  Bunsorn, Maliwan and Tongtip Poonlarp. The Translation of Thai Standard Amplifiers …

Associate Prof. Phrae Chittiphalangsri, Ph.D.

Associate Professor Phrae Chittiphalangsri, PhD. Chairperson, MA Program in Translation Education 2009   Doctor of Philosophy (Comparative Literature/Translation Studies), University College London 2004   Master of Arts (Comparative Literature), University College …