การสมัครเข้าร่วมฟังรายวิชาสายการแปล และสายการล่าม

บุคคลทั่วไปสามารถสมัครเข้าร่วมฟังรายวิชาสายการแปล และสายการล่าม โดยเรียนร่วมกับนิสิตปริญญาโท ของหลักสูตร ได้ดังนี้ 1. ค่าธรรมเนียมการร่วมฟังรายวิชาสายการแปล วิชาละ 10,000 บาทต่อคน และค่าเล่าเรียน 12,750 บาทต่อคน หากเป็นชาวต่างประเทศ ค่าเล่าเรียน 44,350 บาทต่อคน 2. ค่าธรรมเนียมการร่วมฟังรายวิชาสายการล่าม วิชาละ 35,000 บาทต่อคน และค่าเล่าเรียน 12,750 บาทต่อคน หากเป็นชาวต่างประเทศ ค่าเล่าเรียน 44,350 บาทต่อคน 3. ช่วงเวลาการสมัคร     …

ความเป็นมา

คณะอักษรศาสตร์ได้มีการสอนแปลในระดับปริญญาบัณฑิตมาโดยตลอด ต่อมาก็ได้เริ่มมี การสอนแปลไทยและอังกฤษในระดับประกาศนียบัตรขั้นสูง และเพื่อให้คณาจารย์และนิสิตได้มีสนามในการฝึกฝนสร้างทักษะและประสบการณ์การแปล คณะอักษรศาสตร์จึงได้จัดตั้งศูนย์การแปลคณะอักษรศาสตร์ขึ้นในปี พ.ศ. 2529 เพื่อให้บริการวิชาการจนเป็นที่ยอมรับในหน่วยงานทั้งในภาครัฐและเอกชน ต่อมาได้เริ่มมีความต้องการผู้ทำหน้าที่ล่ามในการเจรจาและการประชุมระหว่างชาติ จึงได้มีการร้องขอมายังคณะอักษรศาสตร์ให้จัดหาผู้ทำหน้าที่ล่ามให้แก่หน่วยงานต่างๆของรัฐและเอกชน มีคณาจารย์และนิสิตของคณะอักษรศาสตร์ได้ไปทำหน้าที่ล่ามตามที่ได้รับคำขอมา ตามโอกาส ในปี พ.ศ. 2536 ได้มีคำขอจากสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี มายังคณะอักษรศาสตร์ ขอให้ฝึกล่ามสำหรับผู้บริหารประเทศในการเจรจาระหว่างประเทศ และการเจรจากับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งคณะอักษรศาสตร์ก็ได้ให้ความร่วมมือจัดการอบรมล่ามให้ตามคำขอเรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ. 2539 นอกจากนี้ ยังได้รับคำขอให้ฝึกล่ามในการประชุมระหว่างประเทศ สำหรับธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยเช่นกัน ในปี พ.ศ. 2538 พ.ศ. …

[:th]การแปล[:]

1 ธันวาคม 2566 – 1 พฤษภาคม 2567 รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม

ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติเปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม ประจำปีการศึกษา 2567  2 สาย ดังนี้ 1. สายการแปล (อังกฤษ – ไทย) รุ่นที่ 23 2. สายการล่าม (อังกฤษ – ไทย) รุ่นที่ 7   1. รับสมัคร: ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง …

“การแปลเบื้องต้น (ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย)” (เต็มแล้ว)

“การแปลเบื้องต้น (ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย)” โครงการอบรม “การแปลเบื้องต้น (ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย)” เป็นการอบรมที่ผู้เรียนจะได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ฝึกวิเคราะห์ตัวบทและงานแปล ฝึกแปลตัวบทที่หลากหลาย รวมถึงการตรวจแก้และประเมินงานแปล รับสมัครจำกัดจำนวน 30 ท่าน อบรมทุกวันเสาร์ เวลา 9.00 – 12.00 น.ระหว่างวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 ถึงวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 ได้แก่ วันเสาร์ที่ 16 และ 23 …

“ทักษะสำคัญสำหรับล่ามการประชุม” (เต็มแล้ว)

“ทักษะสำคัญสำหรับล่ามการประชุม” การอบรมเรื่องทักษะสำคัญสำหรับล่ามการประชุมจัดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการล่ามการประชุมด้วยการผลิตบุคลากรที่มีความพร้อมสำหรับการทำงานเป็นล่ามการประชุม โดยมุ่งฝึกทักษะในการแปลทั้งแบบล่ามพูดตามและล่ามพูดพร้อมในหัวข้อที่มีการประชุมจริง ผู้เรียนจะได้ทราบหลักการและเทคนิควิธีในแปลแบบล่าม ภาษาที่ใช้ในการเรียนคือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แต่ผู้เรียนสามารถนำหลักการและทักษะที่ตนพัฒนาขึ้นมาไปใช้กับคู่ภาษาอื่นได้   รับสมัครจำกัดจำนวน 14 ท่าน ทุกวันเสาร์ 9.00 – 12.00 น. ระหว่างวันเสาร์ที่ 20 มกราคม ถึงวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 ได้แก่ วันเสาร์ที่ 20 และ 27 มกราคม 2567  วันเสาร์ที่ 3, …

หน่วยงานภายนอกเยี่ยมชมศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ

กรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. เพื่อเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการล่าม 705 ชั้น 7 อาคารมหาจักรีสิรินธร และรับฟังบรรยายสรุปการพัฒนาทักษะด้านการแปลและการล่าม สำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 9.00 – …

อ.ม. สายการแปลและการล่าม (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2566

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการแปลและการล่าม (สายการแปลและการล่าม) (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2566 Master of Arts Program in Translation and Interpretation: Translation and Interpretation โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                             36       หน่วยกิต ระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ำกว่า  2  ปี ไม่เกิน 4 ปีนับจากปีการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตร แผน …

อ.ม. สายการล่าม (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2566

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการแปลและการล่าม (สายการล่าม) (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2566 Master of Arts Program in Translation and Interpretation: Interpretation โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                             36       หน่วยกิต ระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ำกว่า  2  ปี ไม่เกิน 4 ปีนับจากปีการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตร แผน ข (สายการล่าม) …