การดำเนินงานสารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์

การดำเนินงานสารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ เอกสารเกี่ยวกับการดำเนินงานสารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ + คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ  ที่ SR & THESIS คู่มือการดำเนินงานสารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ คู่มือ SR & THESIS อินโฟกราฟฟิกสรุปการสอบและส่งสารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ และ

เอกสารสำหรับนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการแปลและการล่าม

เอกสารสำหรับนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการแปลและการล่าม  ที่ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1lJzksZ1sosDitEWD7iUb9BUjlUyXv0Pz เอกสารสำหรับนิสิตใหม่ปริญญาโท สาขาวิชาการแปลและการล่าม (สายการแปล)  ที่ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1uHEohE1hhJUFr6E3O3n_Krei8kHSNQiA กำหนดการลงทะเบียนและรายวิชา ภาคต้น ปีการศึกษา 2565  ที่ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1lJzksZ1sosDitEWD7iUb9BUjlUyXv0Pz  

Transla Talk ครั้งที่ 5

TranslaTalk ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “ถึงเวลาหรือยังที่เราต้องมี ‘มาตรฐานล่าม’ ” งานนี้ทางศูนย์การแปลและการล่ามฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่จะมาร่วมพูดคุยด้วยถึง 3 ท่านด้วยกัน ได้แก่ ผศ.ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณปกรณ์ กฤษประจันต์ และคุณทัศนีย์ กีรติรัตน์วัฒนา จากสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย ปัจจุบัน ผศ.ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการล่ามภาษาสเปน-อังกฤษ-ไทย และยังเป็นรองคณบดีคณะอักษรศาสตร์ (ฝ่ายวิจัย) อาจารย์ยังเคยได้รับรางวัลล่ามดีเด่น รางวัลสุรินทราชา ซึ่งถือเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติอย่างมากในสายการแปลและการล่าม …

TranslaTalk ครั้งที่ 4

TranslaTalk ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “จะต้องมีอีกกี่เวอร์ชั่น : ชวนคุยเรื่องการแปล Animal Farm (ซึ่งถี่พอๆกับรัฐประหารไทย)” โดย ผศ. ดร.กฤติยา รัตนกานตะดิลก จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการเสวนาครั้งนี้อาจารย์จะมาชวนเราพูดคุยถึงความน่าสนใจในการแปลเรื่อง Animal Farm เป็นภาษาไทยซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนมีไม่รู้กี่สำนวน เบื้องหลังการแปลซ้ำนั้นมีความน่าสนใจอย่างไร ความแตกต่างของแต่ละเวอร์ชั่นได้สร้างแรงกระเพื่อมอะไรให้กับสังคมหรือไม่ หรือมีหลายเวอร์ชั่นเก๋ๆ ไปแค่นั้น?

หน่วยวิจัยการแปล การล่าม และสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

หน่วยวิจัยการแปล การล่าม และสื่อสารข้ามวัฒนธรรม หน่วยปฏิบัติการวิจัยการแปล การล่ามและสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแปลกับวัฒนธรรม การล่ามในบริบทกฎหมาย มาตรฐานวิชาชีพของนักแปล ตลอดจนภาษาศาสตร์คลังข้อมูลด้านการแปล เพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารกับการแปลและการล่ามในบริบทสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ โดยแบ่งงานวิจัยออกเป็นสามกลุ่ม ได้แก่ การแปล การล่าม และสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ตัวอย่างหัวข้อการวิจัย เช่น การแปลกับวัฒนธรรม การแปลและวรรณกรรมวิจารณ์ ความต้องการนักแปลและล่ามในตลาดแรงงานไทย และภาษาศาสตร์คลังข้อมูลด้านการแปล งานวิจัย / ผลงานเชี่ยวชาญ ทรงศักดิ์ หมัดสะและ. (2563). โครงการวิจัยการศึกษาบทสนทนาระหว่างบุคลากรโรงพยาบาลและผู้ป่วย …

TranslaTalk ครั้งที่ 3

TranslaTalk ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “ถ้าการเมืองดี วรรณกรรมไทยจะไปเวทีโลก : ตีแผ่การแปลวรรณกรรมไทยผ่านมุมสังคมศาสตร์” โดย อาจารย์ ดร.กรญาณ์ เตชะวงค์เสถียร จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ในการเสวนาครั้งนี้อาจารย์จะมาชวนเราพูดคุยถึง “การแปลวรรณกรรมไทย” ในแง่มุมสังคมศาสตร์ เริ่มจากภาพรวมของการแปลวรรณกรรมไทยให้เป็นภาษาต่างประเทศ ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับกระบวนการแปล บทบาทขององค์กรจากท้ังภาครัฐและเอกชนกับการแปลวรรณกรรมไทย แล้วการเมืองจะเกี่ยวกับการแปลวรรณกรรมอย่างไร? และความเป็นไปได้ของวรรณกรรมไทยกับความฝันที่จะเดินเข้าสู่เวทีโลกอย่างดาวเด่นนั้น จะมีโอกาสจะเป็นไปได้หรือไม่?

TranslaTalk ครั้งที่ 2

TranslaTalk ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “แปลรักซีรีส์ไทยให้โดนใจแม่(ยก)จีน : ความอลหม่านของการแปลซับและบทพากย์” โดย อาจารย์ ดร.จูยิน แซ่จาง จากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการเสวนาครั้งนี้อาจารย์จะมาชวนเราคุยถึงเรื่องบันเทิงๆ อย่างกระแสซีรีส์ไทยในประเทศจีน การแปลซับไตเติลหรือการพากย์ซีรีส์จากช่องทางทางการและช่องทางของแฟนซับแม่ยกจีนนั้นมีความอลหม่านหรือนัยทางการเมืองแฝงอยู่ ยังไม่นับความน่าสนใจของการแปลเสียงตัวละคร LGBTQ+ เมื่อการเมืองทางวัฒนธรรมของจีนมีแนวโน้มจะควบคุมภาพแทนของคนกลุ่มนี้อีกด้วย

[:th]Transla Talk 1[:]

TranslaTalk ครั้งที่ 1

TranslaTalk ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “มองการเมืองในการแปลผ่านซับไตเติลของนายกฯ” โดย อาจารย์ ดร.ณรงเดช พันธะพุมมี อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์จะกล่าวถึงประเด็นการแปลว่ามีบทบาทอย่างไรในแง่ของการสื่อสารทางการเมืองอย่างการแปลซับไตเติลคำพูดของนายกฯ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่าจะเป็นการพูดในรายการ คืนความสุขให้ประชาชน หรือ การให้สัมภาษณ์ของนายกฯ ผ่านรายการของช่อง Al Jazeera

รองศาสตราจารย์ปรีมา มัลลิกะมาส

รองศาสตราจารย์ปรีมา มัลลิกะมาส ผู้อำนวยการศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ คุณวุฒิ M.A. (English), University of Wisconsin อ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (ภาษาอังกฤษ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย บทความวิจัยในวารสาร พูนศักดิ์ สุวรรณรัตน์ และ ปรีมา มัลลิกะมาส. “การสื่อความหมายของหน่วยสร้างกริยาเรียงภาษาไทยในภาษาอังกฤษ: กรณีศึกษา รวมเรื่องสั้น กลิ่นฟาง” วารสารอักษรศาสตร์. ธันวาคม 2563. 49(2), 67-97. …

รองศาสตราจารย์ ดร.แพร จิตติพลังศรี

รองศาสตราจารย์ ดร.แพร  จิตติพลังศรี ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อ.ม. สายการแปล คุณวุฒิ Ph.D. (Comparative Literature/Translation Studies), University College London M.A. (Comparative Literature), University College London อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) (ภาษาอังกฤษ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผลงานทางวิชาการ  งานวิจัย รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ที่มี peer …