“ทักษะเบื้องต้นสำหรับอาชีพล่าม”

“ทักษะเบื้องต้นสำหรับอาชีพล่าม” ทักษะเบื้องต้นสำหรับอาชีพล่ามเป็นการอบรมขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ต้องการปฏิบัติงานล่ามทั้งแบบล่ามชุมชนและล่ามการประชุม  เนื้อหาการเรียนจะครอบคลุมทฤษฎีการแปลล่าม และวิธีการในการแปลล่ามทั้งในแบบล่ามชุมชน ล่ามพูดตาม ล่ามพูดพร้อม และล่ามทางไกล (RSI) โดยภาษาที่ใช้ในการเรียนคือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แต่ผู้เรียนสามารถนำหลักการและทักษะที่ตนพัฒนาขึ้นมาไปใช้กับคู่ภาษาอื่นได้  รับสมัครจำกัดจำนวน 16 ท่าน ทุกวันเสาร์ 9.00 – 12.00 น.   เริ่มเรียนวันที่ 20 พ.ค. – 29 ก.ค. 2566 ราคาท่านละ 12,500 บาท สมัครได้ที่ >>> …

การสมัครเข้าร่วมฟังรายวิชาสายการแปล และสายการล่าม

บุคคลทั่วไปสามารถสมัครเข้าร่วมฟังรายวิชาสายการแปล และสายการล่าม โดยเรียนร่วมกับนิสิตปริญญาโท ของหลักสูตร ได้ดังนี้ 1. ค่าธรรมเนียมการร่วมฟังรายวิชาสายการแปล วิชาละ 10,000 บาทต่อคน และค่าเล่าเรียน 12,750 บาทต่อคน หากเป็นชาวต่างประเทศ ค่าเล่าเรียน 44,350 บาทต่อคน 2. ค่าธรรมเนียมการร่วมฟังรายวิชาสายการล่าม วิชาละ 35,000 บาทต่อคน และค่าเล่าเรียน 12,750 บาทต่อคน หากเป็นชาวต่างประเทศ ค่าเล่าเรียน 44,350 บาทต่อคน 3. ช่วงเวลาการสมัคร     …

“ภาษาอังกฤษในบริบททางกฎหมาย (Plain Legal English)”

“ภาษาอังกฤษในบริบททางกฎหมาย (Plain Legal English)” ภาษาอังกฤษที่ใช้ในบริบททางกฎหมาย (Legal Domain) มีลักษณะสำคัญเฉพาะหรือทำเนียบภาษา (Register) แตกต่างจากการใช้ภาษาอังกฤษทั่วไปทั้งในระดับคำ ระดับวลี ระดับประโยค และระดับเหนือประโยค ดังนั้น การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในวิชาชีพกฎหมาย นอกจากผู้ใช้ภาษาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษทั่วไปขั้นพื้นฐานแล้ว ยังต้องเข้าใจเกี่ยวกับทำเนียบภาษากฎหมาย (Legal Register) ของภาษาอังกฤษด้วยเพื่อให้การเขียนเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษในบริบททางกฎหมายนั้นมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ใช้ภาษายังควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการใช้ภาษาอังกฤษแบบ Plain English ซึ่งเป็นแนวทางการใช้ภาษาอังกฤษที่ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับในระดับสากลสำหรับวงวิชาชีพกฎหมาย ภาษาอังกฤษในบริบททางกฎหมาย (Plain Legal English) จะนี้มุ่งเสนอศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษที่สำคัญในบริบททางกฎหมาย …

หน่วยงานภายนอกเยี่ยมชมศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ

กรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. เพื่อเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการล่าม 705 ชั้น 7 อาคารมหาจักรีสิรินธร และรับฟังบรรยายสรุปการพัฒนาทักษะด้านการแปลและการล่าม สำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 9.00 – …

อ.ม. สายการแปลและการล่าม (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2566

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการแปลและการล่าม (สายการแปลและการล่าม) (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2566 Master of Arts Program in Translation and Interpretation: Translation and Interpretation โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                             36       หน่วยกิต ระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ำกว่า  2  ปี ไม่เกิน 4 ปีนับจากปีการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตร แผน …

อ.ม. สายการล่าม (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2566

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการแปลและการล่าม (สายการล่าม) (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2566 Master of Arts Program in Translation and Interpretation: Interpretation โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                             36       หน่วยกิต ระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ำกว่า  2  ปี ไม่เกิน 4 ปีนับจากปีการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตร แผน ข (สายการล่าม) …

อ.ม. สายการแปล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2566

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการแปลและการล่าม (สายการแปล) (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2566 Master of Arts Program in Translation and Interpretation: Translation โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                             36       หน่วยกิต ระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ำกว่า  2  ปี ไม่เกิน 4 ปีนับจากปีการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตร แผน ก แบบ …

[:th]การแปล[:]

1 ธันวาคม 2565 – 3 พฤษภาคม 2566 รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม

ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติเปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม ประจำปีการศึกษา 2566  3 สาย ดังนี้ 1. สายการแปล (อังกฤษ – ไทย) รุ่นที่ 23 2. สายการล่าม (อังกฤษ – ไทย) รุ่นที่ 7 3. สายการแปลและการล่าม (ญี่ปุ่น – ไทย) รุ่นที่ 1   1. …

สรุปกำหนดการสอบ-ส่งสารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2566

กำหนดการการสอบและส่งสารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2566 สำหรับนิสิตรุ่น 18 ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย การดำเนินงาน รอบที่ 1: 26 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2566 (เวลา 23.59 น.) รอบที่ 2: 21 – 26 กรกฎาคม 2566 (เวลา 23.59 น.) รอบที่ …