Personel

Assistant Prof. Tongtip Poonlarp, Ph.D. Director, The Chalermprakiat Center of Translation and Interpretation Tel. 0-2218-4718  Email: tongtip.c@chula.ac.th   Associate Prof. Phrae Chittipalangsri, Ph.D. Chairman, MA in Translation and Interpretation Program …

Assistant Prof. Tongtip Poonlarp, Ph.D.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองทิพย์ พูลลาภ ผู้อำนวยการศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ คุณวุฒิ อ.ด. (ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.ม. (การแปลและการล่าม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงานทางวิชาการ บทความวิจัยในวารสาร ปภาดา แก้วก่อง, ทองทิพย์ พูลลาภ และ ศิริพร ศรีวรกานต์. การแปลคำเลียนเสียงธรรมชาติในนวนิยายเรื่อง The Council of Animals ของ …

Associate Prof. Phrae Chittiphalangsri, Ph.D.

Associate Professor Phrae Chittiphalangsri, PhD. Chairperson, MA Program in Translation Education 2009   Doctor of Philosophy (Comparative Literature/Translation Studies), University College London 2004   Master of Arts (Comparative Literature), University College …

Special Research submission schedule

กำหนดการการสอบและส่งสารนิพนธ์ ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2563 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป กำหนดเวลา การดำเนินงาน ตั้งแต่ได้รับการอนุมัติหัวข้อสารนิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษา   นิสิตดำเนินการทำสารนิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา  และกรอกข้อมูลสารนิพนธ์ในระบบ iThesis (นิสิตศึกษาข้อมูลระบบ iThesis ได้ที่ https://ithesis.grad.chula.ac.th/  หัวข้อ Tutorials  ซึ่งมีทั้งรูปแบบเอกสาร และวีดีโอ) ตั้งแต่วันนี้ – 20 เมษายน 2564 ·   เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเห็นว่าเนื้อหาสารนิพนธ์สมบูรณ์พร้อมสอบ นิสิตและ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษา …

Translation of Legal Documents Course

ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมแปลเอกสารกฎหมาย สำหรับบุคคลทั่วไป ค่าอบรม คนละ 6,500 บาท วิทยากร  :  คุณยุทธชัย  วิธีกล หัวข้อการอบรม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทำเนียบภาษากฎหมายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทฤษฎีการแปลสำหรับการแปลเอกสารกฎหมายซึ่งเป็นการแปลเฉพาะทาง (Specialised Translation) ข้อควรพิจารณา ปัญหาที่พบ และแนวทางการแก้ปัญหา รวมทั้งการตัดสินใจทางการแปล และการเลือกใช้ทรัพยากรการแปลที่เหมาะสมสำหรับงานแปลเอกสารกฎหมาย การฝึกแปลเอกสารกฎหมายสำคัญที่มักมีการว่าจ้างนักแปล เช่น ตัวบทกฎหมาย และเอกสารสัญญา วิธีการจัดอบรม …

[:th]Transla Talk 1[:]

TranslaTalk 1

TranslaTalk ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “มองการเมืองในการแปลผ่านซับไตเติลของนายกฯ” โดย อาจารย์ ดร.ณรงเดช พันธะพุมมี อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์จะกล่าวถึงประเด็นการแปลว่ามีบทบาทอย่างไรในแง่ของการสื่อสารทางการเมืองอย่างการแปลซับไตเติลคำพูดของนายกฯ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่าจะเป็นการพูดในรายการ คืนความสุขให้ประชาชน หรือ การให้สัมภาษณ์ของนายกฯ ผ่านรายการของช่อง Al Jazeera

TranslaTalk 2

TranslaTalk ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “แปลรักซีรีส์ไทยให้โดนใจแม่(ยก)จีน : ความอลหม่านของการแปลซับและบทพากย์” โดย อาจารย์ ดร.จูยิน แซ่จาง จากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการเสวนาครั้งนี้อาจารย์จะมาชวนเราคุยถึงเรื่องบันเทิงๆ อย่างกระแสซีรีส์ไทยในประเทศจีน การแปลซับไตเติลหรือการพากย์ซีรีส์จากช่องทางทางการและช่องทางของแฟนซับแม่ยกจีนนั้นมีความอลหม่านหรือนัยทางการเมืองแฝงอยู่ ยังไม่นับความน่าสนใจของการแปลเสียงตัวละคร LGBTQ+ เมื่อการเมืองทางวัฒนธรรมของจีนมีแนวโน้มจะควบคุมภาพแทนของคนกลุ่มนี้อีกด้วย

TranslaTalk 3

TranslaTalk ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “ถ้าการเมืองดี วรรณกรรมไทยจะไปเวทีโลก : ตีแผ่การแปลวรรณกรรมไทยผ่านมุมสังคมศาสตร์” โดย อาจารย์ ดร.กรญาณ์ เตชะวงค์เสถียร จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ในการเสวนาครั้งนี้อาจารย์จะมาชวนเราพูดคุยถึง “การแปลวรรณกรรมไทย” ในแง่มุมสังคมศาสตร์ เริ่มจากภาพรวมของการแปลวรรณกรรมไทยให้เป็นภาษาต่างประเทศ ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับกระบวนการแปล บทบาทขององค์กรจากท้ังภาครัฐและเอกชนกับการแปลวรรณกรรมไทย แล้วการเมืองจะเกี่ยวกับการแปลวรรณกรรมอย่างไร? และความเป็นไปได้ของวรรณกรรมไทยกับความฝันที่จะเดินเข้าสู่เวทีโลกอย่างดาวเด่นนั้น จะมีโอกาสจะเป็นไปได้หรือไม่? http://