Special Research submission schedule

กำหนดการการสอบและส่งสารนิพนธ์ ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2563 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป กำหนดเวลา การดำเนินงาน ตั้งแต่ได้รับการอนุมัติหัวข้อสารนิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษา   นิสิตดำเนินการทำสารนิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา  และกรอกข้อมูลสารนิพนธ์ในระบบ iThesis (นิสิตศึกษาข้อมูลระบบ iThesis ได้ที่ https://ithesis.grad.chula.ac.th/  หัวข้อ Tutorials  ซึ่งมีทั้งรูปแบบเอกสาร และวีดีโอ) ตั้งแต่วันนี้ – 20 เมษายน 2564 ·   เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเห็นว่าเนื้อหาสารนิพนธ์สมบูรณ์พร้อมสอบ นิสิตและ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษา …

Visiting Students

บุคคลทั่วไปสามารถสมัครเข้าร่วมฟังรายวิชาสายการแปล และสายการล่าม โดยเรียนร่วมกับนิสิตปริญญาโท ของหลักสูตร ได้ดังนี้ 1. ค่าธรรมเนียมการร่วมฟังรายวิชาสายการแปล วิชาละ 10,000 บาทต่อคน และค่าเล่าเรียน 12,750 บาทต่อคน หากเป็นชาวต่างประเทศ ค่าเล่าเรียน 44,350 บาทต่อคน 2. ค่าธรรมเนียมการร่วมฟังรายวิชาสายการล่าม วิชาละ 35,000 บาทต่อคน และค่าเล่าเรียน 12,750 บาทต่อคน หากเป็นชาวต่างประเทศ ค่าเล่าเรียน 44,350 บาทต่อคน 3. ช่วงเวลาการสมัคร     …

Translation of Legal Documents Course

ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมแปลเอกสารกฎหมาย สำหรับบุคคลทั่วไป ค่าอบรม คนละ 6,500 บาท วิทยากร  :  คุณยุทธชัย  วิธีกล หัวข้อการอบรม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทำเนียบภาษากฎหมายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทฤษฎีการแปลสำหรับการแปลเอกสารกฎหมายซึ่งเป็นการแปลเฉพาะทาง (Specialised Translation) ข้อควรพิจารณา ปัญหาที่พบ และแนวทางการแก้ปัญหา รวมทั้งการตัดสินใจทางการแปล และการเลือกใช้ทรัพยากรการแปลที่เหมาะสมสำหรับงานแปลเอกสารกฎหมาย การฝึกแปลเอกสารกฎหมายสำคัญที่มักมีการว่าจ้างนักแปล เช่น ตัวบทกฎหมาย และเอกสารสัญญา วิธีการจัดอบรม …

[:th]Transla Talk 1[:]

TranslaTalk 1

TranslaTalk ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “มองการเมืองในการแปลผ่านซับไตเติลของนายกฯ” โดย อาจารย์ ดร.ณรงเดช พันธะพุมมี อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์จะกล่าวถึงประเด็นการแปลว่ามีบทบาทอย่างไรในแง่ของการสื่อสารทางการเมืองอย่างการแปลซับไตเติลคำพูดของนายกฯ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่าจะเป็นการพูดในรายการ คืนความสุขให้ประชาชน หรือ การให้สัมภาษณ์ของนายกฯ ผ่านรายการของช่อง Al Jazeera

TranslaTalk 2

TranslaTalk ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “แปลรักซีรีส์ไทยให้โดนใจแม่(ยก)จีน : ความอลหม่านของการแปลซับและบทพากย์” โดย อาจารย์ ดร.จูยิน แซ่จาง จากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการเสวนาครั้งนี้อาจารย์จะมาชวนเราคุยถึงเรื่องบันเทิงๆ อย่างกระแสซีรีส์ไทยในประเทศจีน การแปลซับไตเติลหรือการพากย์ซีรีส์จากช่องทางทางการและช่องทางของแฟนซับแม่ยกจีนนั้นมีความอลหม่านหรือนัยทางการเมืองแฝงอยู่ ยังไม่นับความน่าสนใจของการแปลเสียงตัวละคร LGBTQ+ เมื่อการเมืองทางวัฒนธรรมของจีนมีแนวโน้มจะควบคุมภาพแทนของคนกลุ่มนี้อีกด้วย

TranslaTalk 3

TranslaTalk ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “ถ้าการเมืองดี วรรณกรรมไทยจะไปเวทีโลก : ตีแผ่การแปลวรรณกรรมไทยผ่านมุมสังคมศาสตร์” โดย อาจารย์ ดร.กรญาณ์ เตชะวงค์เสถียร จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ในการเสวนาครั้งนี้อาจารย์จะมาชวนเราพูดคุยถึง “การแปลวรรณกรรมไทย” ในแง่มุมสังคมศาสตร์ เริ่มจากภาพรวมของการแปลวรรณกรรมไทยให้เป็นภาษาต่างประเทศ ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับกระบวนการแปล บทบาทขององค์กรจากท้ังภาครัฐและเอกชนกับการแปลวรรณกรรมไทย แล้วการเมืองจะเกี่ยวกับการแปลวรรณกรรมอย่างไร? และความเป็นไปได้ของวรรณกรรมไทยกับความฝันที่จะเดินเข้าสู่เวทีโลกอย่างดาวเด่นนั้น จะมีโอกาสจะเป็นไปได้หรือไม่? http://

TranslaTalk 4

TranslaTalk ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “จะต้องมีอีกกี่เวอร์ชั่น : ชวนคุยเรื่องการแปล Animal Farm (ซึ่งถี่พอๆกับรัฐประหารไทย)” โดย ผศ. ดร.กฤติยา รัตนกานตะดิลก จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการเสวนาครั้งนี้อาจารย์จะมาชวนเราพูดคุยถึงความน่าสนใจในการแปลเรื่อง Animal Farm เป็นภาษาไทยซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนมีไม่รู้กี่สำนวน เบื้องหลังการแปลซ้ำนั้นมีความน่าสนใจอย่างไร ความแตกต่างของแต่ละเวอร์ชั่นได้สร้างแรงกระเพื่อมอะไรให้กับสังคมหรือไม่ หรือมีหลายเวอร์ชั่นเก๋ๆ ไปแค่นั้น?

Research Unit

Translation, Interpreting and Intercultural Communication Research Unit Translation, Interpreting and Intercultural Communication Research Unit focuses on relationships between translation and culture, legal interpretation, professional standards for translators and corpus-based translation. …